Via professor Theo Schetters kwam dit overzicht beschikbaar dat aan alle twijfel een eind maakt. Als eerste is te zien, dat het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van, of mét ‘corona’ steeds lager wordt. Normaal beeld, omdat de corona/griep vroeg in het jaar meer slachtoffers eist dan richting zomer. Dan de blauwe lijn, die het aantal injecties/herhaalprikken toont. En dan.. Wat je ziet is dat als de blauwe lijn omhoog gaat, direct daarna de rode lijn (oversterfte) ook omhoog gaat..!
Dit kan uiteraard niet op toeval berusten, waarmee een direct verband is aangetoond tussen het aantal prikken en de oversterfte in ons land. Verder is er nog iets verontrustends te zien in de grafiek en dat is dat de oversterfte ten opzichte van het aantal prikken nu hoger wordt. Als deze laatste trend zich doorzet na de geplande massale inspuitcampagne dan toont dit aan dat hoe meer spuiten mensen krijgen, des te sneller ze zullen sterven.. (voor de goede orde: week 30 is t/m eind juli)

* * *

x
x

Oversterfte, ‘veilige vaccins’ en..
de doofpot van overheden..!

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Haïti is te arm voor vaccinaties, alleen de rijkere mensen vroegen om een vaccin/shot (1,4% van de bevolking). Maar.. in de oversterftegrafieken staat Haïti wereldwijd onderaan. Dat betekent wat voor de rest van de wereld natuurlijk. Een trends die wereldwijd die door veel wetenschappers wordt geobserveerd. Overheden die het verdommen om verder in deze materie te laten spitten, door bronnen af te schermen, die duidelijkheid zouden kunnen verschaffen..

Maar die zijn natuurlijk niet direct nodig, om de genoemde trend te zien. En dan, dan kan er door simpel te deduceren (het wegstrepen van verklaringen), tóch een conclusie worden getrokken. Steeds vaker worden uitspraken van autoriteiten en deskundigen in de afgelopen tweeënhalf jaar door de praktijk ingehaald. Tevens wordt, door de onwil van overheden wereldwijd om te evalueren en te erkennen dat men het toen niet bij het rechte eind had, de vertrouwensbreuk steeds groter..!

Maar wát hebben ze in dit kader dan te verbergen..?
Overheden hanteren het ‘dominante narratief’, wat wil zeggen -even kort door de bocht- dat er maar één waarheid is en die hanteren zij.. Er was de afgelopen tijd geen ruimte voor een ander verhaal, dan dit ‘dominante narratief’, waardoor een vertrouwensbreuk met ‘het volk’ steeds groter wordt en grote gevolgen zal hebben. Kijk naar dit rijtje, dat drs. Maurice de Hond opsomt als essentiële punten in dit kader:

 1. Er was lang geen ruimte om te stellen dat ook degenen die gevaccineerd waren, überhaupt nog besmet konden raken.
 2. Er was geen ruimte om te stellen dat vaccinaties ook schade konden doen.
 3. Er was amper ruimte om te stellen, dat voor bepaalde leeftijdsgroepen, de afweging om zich al dan niet te laten vaccineren in het nadeel van vaccinatie uitviel.
 4. Er was amper ruimte om te stellen dat bepaalde maatregelen veel minder zouden opleveren dan voorgesteld en ook veel meer schade zouden berokkenen.
 5. Er was geen ruimte om bestaande geneesmiddelen en vitamines te promoten om daarmee het risico van Covid-19 te doen verminderen.
 6. Er was geen ruimte om de data die werden gepresenteerd vanuit overheidsinstanties rondom Covid-19 en het effect van de vaccinaties op ziekte en sterfte aan de kaak te stellen.

Welk ‘Alpha-mannetje’ zorgt voor het exclusieve ‘dominante narratief’..?
Dit alles wordt nog versterkt door de keiharde en impliciete weigering om de afgelopen twee jaar goed te evalueren! En daarbij écht onafhankelijk onderzoek te laten doen, bijvoorbeeld naar de bizarre aantallen oversterfte. Waarom, als je dan al ‘wetenschap bedrijft’, mag er in het openbaar geen debat plaatsvinden, over ándere stellingnames van wetenschappers/deskundigen met een prima staat van dienst. Nee, zij worden ‘liever’ als persoon gediskwalificeerd, omdat hun standpunt afwijkend is van het officiële narratief..

x
Maurice de Hond over het bizar-onverklaarde fenomeen

‘OVERSTERFTE’
x

Al vroeg tijdens de Coronacrisis maakte ik me erg druk over de slechte kwaliteit van de data. Ruim twee jaar geleden schreef ik een artikel met de titel ‘Met een blinddoek op en watten in de oren wordt beleid gemaakt’ (HIER). De kern van dat artikel was, dat door de slechte kwaliteit van de data rondom het hele Coronadossier, het onmogelijk was een goed beleid te voeren; laat staan het gevoerde beleid te evalueren. Dat men in maart 2020 door de ontwikkelingen was overvallen is tot daar aan toe. Maar ook daarna werd er vrijwel niets gedaan rondom de ernstige problemen om goede en actuele data te verkrijgen.

Wat ik echt bijzonder vond, was dat men bureaucratische obstakels aanvoerde en het feit dat er ook allerlei hinderpalen waren in relatie tot de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en dergelijke. Terwijl men bij het nemen van de maatregelen met een tijdelijke spoedwet, allerlei bureaucratische en juridische obstakels verwijderde, gebeurde dat niet bij de dataverzameling en presentatie. En dat werd in 2021 nog erger, na de start van het vaccinatieprogramma..!

Schat aan materiaal
Op 20 juni 2020 stelde ik voor hoe relatief gemakkelijk veel relevante data verzameld kon worden. En dat kon door via beschikbare standaard software iedereen die zich liet testen online een eenvoudige vragenlijst te laten afnemen, die dan geanonimiseerd gekoppeld zou kunnen worden aan de uitslag van de test en andere relevante data.
Als je dat zou aanvullen met een maandelijkse landelijke steekproef dan had je een schat aan materiaal gehad, die via open data door velen geanalyseerd zou kunnen worden.

De kosten zouden, zeker in het licht van wat er allemaal is uitgegeven (nog los van de schade die er is aangebracht met onnodige maatregelen), laag zijn geweest. Maar niets van dit alles. Ik laat maar in het midden of dit onwil of onkunde was. Wel ging men vanuit het RIVM en aanpalende instanties continu door om uit de data de conclusies te trekken, die op dat moment het meest wenselijk waren. En als er wetenschappelijke rapporten werden gepubliceerd door medewerkers van het RIVM, dan zag je hun problematische aannames en slechte data terug, zoals in dit rapport. 

Want de lijn was vanaf het begin duidelijk:

 • vaccinatie biedt een hoge bescherming (aanvankelijk ook tegen infectie, maar later vooral tegen ernstige ziekte en overlijden)
 • het vaccin is veilig
 • voor alle leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar valt de afweging vaccinatie of niet in het voordeel uit van vaccinatie
 • de maatregelen hebben de gestelde doelen behaald

De cijfers en analyses die werden gepresenteerd, dienden om deze punten te onderbouwen. Er was weinig tot geen ruimte, ook niet in de media, om met andere bevindingen te komen. En dat in sommige andere landen de cijfers tot andere conclusies leidden, werd volledig genegeerd. Waarom?

Het oversterfte rapport van RIVM en CBS..
Dat er forse oversterfte is vanaf maart 2020 en dat die zich ook voordeed en doet nadat het overgrote deel van de volwassen bevolking – meermalen – gevaccineerd is, is wel duidelijk. En niet alleen in ons land, maar ook in veel andere landen. Maar waardoor dat komt? Juist omdat de kwaliteit van de basisdata zo slecht is, zal eigenlijk iedere conclusie die je trekt op basis van de data in de lucht komen te hangen.

In het onlangs verschenen rapport zelf wordt eigenlijk regelmatig gesteld dat er problemen met die data zijn..! Maar desondanks wordt het onderzoek naar buiten toe gebruikt alsof het nu min of meer zeker is dat het overgrote deel van de oversterfte door corona en de onverklaarde oversterfte – vermoedelijk – niet door de vaccinatie komt. Maar dat het is ontstaan door de bijwerking van de maatregelen of zo.

In ieder geval hebben twee leden van de klankbordgroep stevige kritiek op het rapport (HIER). En zij roepen ook op om de basisdata veel ruimer beschikbaar te stellen. Maar die wens is er al lang en heeft niets opgeleverd en zal niets opleveren. Nu kan ik wel het rapport gaan uitvogelen en aangeven waar de problemen liggen, maar dat is eigenlijk onbegonnen werk. Want bij het verzamelen van de basisdata hebben grote problemen gespeeld.

Hoe goed is de doodsoorzaak geregistreerd door de schouwarts? Hoe vaak werden aanwijzingen of sterke vermoedens van overlijden door vaccinatie ook geregistreerd en aan Lareb doorgegeven? En hoe kan het dat een aantal uitkomsten rondom vaccinatie-efficiency fors verschillen van die uit studies in een aantal andere landen?

Ontwikkelingen worden gemaskeerd!
Houd me ten goede: Ik zit niet in het kamp dat denkt dat vrijwel alle oversterfte door de vaccinatie komt. Net zomin als ik denk dat voor alle leeftijdsgroepen boven de 12 jaar het vaccineren een betere beslissing was/is dan Covid-19 doormaken (of althans het risico daarvan te ondergaan). Maar ik ben wereldwijd voldoende informatie tegengekomen om te zien hoe men via dit soort analyses belangwekkende ontwikkelingen maskeert.

Zodat we eigenlijk bij al onze beslissingen die we nemen als het ware aan het autorijden zijn met nog maar 10 meter zicht. (Ik heb dat ooit in de jaren zeventig moeten doen en het kostte me bijna 2 uur om van Purmerend naar Abcoude te rijden, waarbij ik ondertussen menig aanrijding zag, evenals auto’s die van de weg waren geraakt).

Geschokt
En weet u waarom ik ook eigenlijk niet de energie heb om dit rapport uit te pluizen? Omdat ik de afgelopen week tegen twee belangrijke analyses ben aangelopen, waardoor je denkt, dat elke data-analyse naar aanleiding van data waarvan je zelf niet zeker weet of die kloppen, eigenlijk zinloos is. Het erge is dat het informatie is, die je alleen via alternatieve kanalen krijgt en die nergens doordringen in de traditionele media. Ook als er door mensen informatie over verstrekt wordt op sociale media, wordt dat gecensureerd of verdwijnt het account.

En de personen die deze informatie schrijven en de onderbouwing die zij bieden lijken me dusdanig betrouwbaar dat ze serieus genomen moeten worden. Ik kan hier alleen naar dit (Engelse) artikel verwijzen. (Evt. via Translate te vertalen.)

 1. Het betreft de analyse van de basisdata van Pfizer, uit het eerste onderzoek (najaar 2020). Hieruit zou blijken dat de vaccine-efficiency 95% was. Nu de originele documenten zijn vrijgegeven (op last van een Amerikaanse rechter), is dat beeld toch wel fors anders dan in november 2020 gesuggereerd werd en ik druk me nog eufemistisch uit. Je kunt die analyse hier lezen. (HIER)
 2. Een analyse van de studie in de VS, die geleid heeft tot de toestemming van de vaccinatie van kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar.  Patholoog dr. Clare Craig is een arts en data-analist die ik volg. Zij heeft hier een grondige analyse van gemaakt en in de onderstaande video legt ze haar bevindingen uit. En er zijn overigens méér van dezelfde analyses van andere respectabele medici/onderzoekers/statistici/wetenschappers.

Ik weet niet wat ik erger vind.
Deze bevindingen op zich of het feit dat deze bevindingen breed worden gecensureerd en in ieder geval niet naar de oppervlakte komen. Dat zou wellicht kunnen leiden tot discussies, waardoor de conclusies van deze twee afgezwakt moeten worden. Maar ook dat gebeurt niet; dat is kennelijk de tijd waarin we leven helaas. Dus mijn hoop dat er echt goede analyses worden gemaakt om te verklaren waar de oversterfte vandaan komt, heb ik opgegeven.

Degenen die gaan over de kwaliteit van de data en over de analyses hebben weinig belang om tot het gaatje te gaan. En de stemming in de politiek, de media en een fors deel van de bevolking is niet zo dat ze er toe gedwongen zullen worden. Of dat in de toekomst gaat veranderen, waag ik te betwijfelen. Daarvoor zijn de belangen t.a.v. reeds ingenomen posities te groot en blijven er achter de schermen teveel mensen, die beter weten, te lang stil.

Ik weet steeds minder of wat ik lees of hoor echt waar is. Maar ik merk ook dat het dan steeds moeilijker wordt, om vanuit de bron te zien of het al dan niet waar is. Je merkt ook dat op diverse social media de censuur steeds harder toeslaat. Zelfs als er peer reviewed studies worden aangehaald, is het toch tegen de regels van Twitter of Linkedin als de bevindingen anders zijn, dan de op dat moment geldende standpunten van de gezondheidsautoriteiten in dat land. Het dominante narratief is kennelijk de waarheid..

Vertrouwen is juist nu cruciaal!

We zitten in een periode in de geschiedenis van de wereld en ons land met grote problemen en risico’s. Een periode waarbij vertrouwen in autoriteiten en deskundigen van groot belang is om ongelukken te voorkomen. Helaas heeft de afgelopen twee jaar eraan bijgedragen dat dit vertrouwen op veel plekken in de wereld is afgenomen. Je zou hopen dat die autoriteiten en deskundigen zich dat ook realiseren en oprecht inspanningen verrichten om die schade te herstellen. Maar daar zie ik weinig van. Je ziet het eerder overslaan naar andere onderwerpen.

Hopelijk ben ik te pessimistisch en zie ik het teveel door een donkere bril. En staan er wel autoriteiten en deskundigen op die het vertrouwen weer kunnen doen herstellen. Maar dan moeten ze er wel snel mee beginnen.

* * *

EEN ACTUEEL ARTIKEL OVER OVERSTERFTE

GEPUBLICEERD IN DE ANDERE KRANT,
VAN HOOFDREDACTEUR KAREL BECKMAN,

VOLLEDIG TE LEZEN
VIA KLIK OP DIT SCREENSHOT:

Source: wanttoknow.nl

(Visited 1 times, 1 visits today)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: