Een intentie gaat aan het gedrag vooraf. Zo was de intentie van de eerste versie van de Coronawet een keiharde aanslag op onze vrijheid. Ken je de 2G en 3G beleidsmaatregelen nog? En wat is precies de bedoeling van een ‘digitale munt’? Waar komen die intenties/bedoelingen vandaan en wie dient het? Staan ze al vast, zijn ze gepland of ontstaan ze door de verandering van de situaties waar wij ons in bevinden?

En wat betekent dat als je het principe dat ‘alles energie is’ en ‘alles constant in beweging is’, als uitgangspunt neemt? Hoe ver terug moet je minimaal kijken (onderzoeken) om een intentie te kunnen isoleren? Dat zijn de vragen die we in dit blogartikel willen beantwoorden.

Je gaat het pas zien als je het door hebt
Wij mensen zijn als soort niet behept met het hebben van een sterk historisch besef. We houden dat niet vast, anders dan dat het ergens wordt vastgelegd. Maar dat is iets anders dan het diep gewortelde besef er van te hebben, generatie op generatie. Als je geen oorlog hebt meegemaakt, dan weet je niet werkelijk wat de horror er van is. Dat geldt ook voor het ‘krijgen’ van kinderen (geen horror, maar een roze wolk 😁). Je weet pas wat het echt is, wanneer je zelf kinderen krijgt. Het is de realiteit waarmee we te maken hebben, uitzonderingen daar gelaten.

Zo kan ook een ander perspectief pas waarheid voor jou worden als je zelf de ervaringen hebt gehad, of als je de logische gevolgtrekkingen van dit andere perspectief aanvaardt en bereid bent het verder te onderzoeken. Als je het door hebt, ga je het pas zien.

Een andere kijk op de realiteit
Dit blogartikel verkent de oorsprong van intenties vanuit een ander perspectief. Deel I was de aftrap. Je hebt daar gelezen dat we in een tijdsgewricht leven (1961 – 2027) waarin de verborgen kennis op tafel mag komen, dat overal het lampje op mag schijnen, zodat we ons bewust kunnen worden van de streken die de elite met ons uithaalt. De gecreëerde werkelijkheid versus jouw visie op de realiteit. We zitten met z’n allen in een proces waarbij de vraag ‘wie of wat kunnen we nog vertrouwen?‘, centraal staat.

Als je door de lens van Human Design naar de werkelijkheid kijkt, dan krijg je de intenties achter de gebeurtenissen op een andere manier te zien. Door de specifieke informatie te kennen van de energie die het tijdsgewricht van ‘the cross of planning’ in zich draagt, krijg je een ander beeld van het waarvoor we met z’n allen zijn waar we zijn en dus meemaken wat we meemaken. Deze andere manier van kijken geeft je de mogelijkheid om je op een andere manier te oriënteren in je leven. Als je die andere manier van kijken dan ook nog ziet en ervaart als kloppend, dan brengt dat ontspanning in je leven. Je bent dan veel minder ontvankelijk voor de propaganda en misleidende (geo)politieke gebeurtenissen, waardoor je correcte keuzes voor jezelf kunt maken, die beter voelen en ook nog eens betekenis geven aan je leven. Laten we ook hier bij het begin beginnen.

Gaandeweg mijn onderzoek aangaande deze grote omwentelingsenergie, kwam ik er achter dat professor Mattias Desmet in zijn boek ‘De psychologie van totalitarisme’ op vele fronten dezelfde mechanismen beschrijft als wat de energie van ‘the cross of planning’ veroorzaakt. Desmet geeft aan dat het mechanisme van totalitarisme voortkomt uit het verlichtingsdenken. Je gaat hieronder lezen dat dat qua tijd en uitwerking perfect matched met het tijdsgewricht van:

The Cross of Planning

[Cross of Planning keys: 37, 16, 40 en 9]

“De perfecte gehoorzaamheid aan de staat is gerealiseerd,
maar de bevolking beseft niet dat ze er zelf in leeft”
Professor Mattias Desmet

Wat is ‘the cross of planning’?
‘The cross of planning’ is volgens Human Design een grotere cyclus van kosmologische aspecten die vanaf februari 1615 tot aan februari 2027 (411 jaar) als energetische onderstroom de aarde, energetisch, beïnvloedt. Er zit dus een boodschap, of beter, een intentie in die energie verscholen. En die intentie staat 24 uur per dag aan. We baden er als het ware in.

De energie van ‘the cross of planning’ bestaat uit vier energetische onderdelen (poorten) die op de achtergrond zorgen voor de intentionele onderstroom. De 64 codons van ons DNA zijn door Robert Allen Krakower gekoppeld aan de 64 hexagramtekens van de I Ching (Boek der verandering, China). De vier nummers van ‘the cross of planning’ kun je qua betekenis teruglezen in de I Ching. Hier de beschrijving/ betekenis van de vier verschillende energetische poorten volgens Human Design:

  • [1] Poort 37 (overeenkomstig met I Ching hexagram 37)
   DE FAMILIE >> DE POORT VAN VRIENDSCHAP
   De manifestatie van de organische aard van gemeenschappen op micro- en macroniveau. Deze poort vertegenwoordigt de energie die ervoor zorgt dat we aandacht moeten besteden aan het nakomen van afspraken en samenwerken. Dit helpt de gemeenschap om te groeien en te gedijen.
  • [2] Poort 16 (overeenkomstig met I Ching hexagram 16)
   ENTHOUSIASME >> DE POORT VAN VAARDIGHEDEN
   De grote kunst van het verrijken van het leven door het harmonisch kanaliseren van energie. Dit gaat over enthousiasme en talent. De energie vanuit deze poort geeft mensen de passie om dingen te verbeteren voor de groep (het bedenken van slimme ideeën en oplossingen).
  • [3] Poort 40 (overeenkomstig met I Ching hexagram 40)
   BEVRIJDING >> DE POORT VAN EENZAAMHEID. Dit is de rekenaar van de groep. De energetische neiging ervan kijkt naar wat iets kost en of het de moeite waard is voor de groep. Soms moeten we iets opgeven (in eenzaamheid) om de gemeenschap beter te maken (de bevrijding), en de energie van deze poort helpt daarbij. De belangen van ‘het ik’ en ‘het wij’ worden hier door onderhandeling met elkaar in balans gebracht.
  • [4] Poort 9 (overeenkomstig met I Ching hexagram 9)
   DE TEMMENDE KRACHT VAN HET KLEINE >> DE POORT VAN FOCUS
   Het potentieel van deze energie kan worden benut door gedetailleerde aandacht te besteden aan alle relevante aspecten (van een ‘zaak’). Dit is de planner. Het kijkt naar de details en helpt bij het plannen van wat er gedaan moet worden (organiseren).

Nu kunnen we deze vier deelelementen samenbrengen en teruglezen in ons leven, althans, dat is de bedoeling 😁. Voor een beter begrip van het samenspel tussen de grote cycli en hoe mensen daardoor beïnvloed worden, dienen we ook naar ons zelf te kijken.

Human Design Chart = energetische blauwdruk per mens
De naam ‘cross of planning’ geeft al iets fundamenteels aan; het gaat over de competentie plannen (& organiseren). Die competentie wordt aangewend voor de uitbreiding van de gemeenschapsmiddelen. Sterker nog, zonder de poorten 37 en 40 kun je niet succesvol zijn in het opbouwen van gemeenschappen. Deze twee poorten worden tezamen ook wel de energie van de affectie en het voorspel genoemd. Zonder dat, geen business. Affectie is als de lijm die de boel in al z’n hoop bij elkaar houdt. Grote organisaties en instituties zijn hierdoor mogelijk geworden. NASA is een sprekend voorbeeld van ‘cross of planning energie’. De wens werd uitgesproken (John F. Kennedy) om als eerste op de maan te staan (doel), waardoor iedereen die een bijdrage kon en wilde leveren zich ondergeschikt maakte aan dat doel. En zo werd de hoop geboren en vastgehouden. Alle middelen werden georganiseerd en tot in detail gepland ingezet om dat ene doel te behalen. Zonder deze regeldrift geen ‘man on the moon’. Even in het midden gelaten of er ooit een ‘man on the moon’ is geweest. Het gaat om al die bereidwilligheid om met elkaar samen te werken om een vooraf bepaald doel te bewerkstelligen. Waar ligt de oorspronkelijke intentie daarvan? Is de oproep van een president alleen al voldoende?

Doordat we niet gewend zijn om op deze andere manier naar de realiteit te kijken, kan het zijn dat je moeite hebt om dit zo te zien. Wat je niet weet, weet je niet. Neem je tijd. Als de nieuwsgierigheid groot genoeg is, dan komt dat vanzelf.

Een blauwdruk van ‘the cross of planning’

We vinden ‘the cross of planning’ -energie ook terug in mensen zelf. Er zijn veel mensen die worden geboren in de energie van ‘the cross of planning’ als ‘zon – aarde’ constellatie (in de Human Design chart hiernaast te zien als de blauw omlijnde design zijde (rood, 2 stuks) en de personality (zwart, 2 stuks) zijde). Er is namelijk sprake van de energetische imprint in het DNA op het moment van geboorte. Het valt feitelijk samen met de eerste inblazing van adem (zuurstof) en daarmee het ter wereld komen. Zo klein, zo groot dus. De kleine omwenteling volgens de jaarkalender in relatie tot de grote omwenteling van de equinoxen (van 411 jaar) volgens het Human Design systeem.

Logistieke denkers en regelneven
Mensen die de energie van ‘the cross of planning’ in zich dragen voelen zich prettig in hechte gemeenschappen en grotere organisaties, waar de competentie plannen & organiseren belangrijk zijn om de menselijke band, de onderlinge sfeer, de cultuur te behouden en waar nodig te verbeteren. Qua werk kun je denken aan sterk logistiek en administratief ingerichte organisaties (en dat zijn er veel). Zodra de omvang van een organisatie toeneemt, neemt ook de behoefte aan plannen & organiseren toe (stroomlijnen en automatiseren). Er moet van alles geregeld worden en daar leveren ze graag een bijdrage aan. Deze mensen zien het belang van menselijke behoeften en weten dat effectief te organiseren. De gemeenschap is veelal de menselijke maat. Ze merken het direct als daar wat aan schort.

‘The cross of planning’ komt vier keer per jaar in beeld. Daarom zijn er ook veel mensen met deze imprint. Ze zijn alle vier subtiel verschillend van elkaar. De getallen wisselen namelijk van plaats en dat heeft dan een iets andere uitwerking. De kern blijft de gemeenschapszin. Besef dat ongeveer 70% van de energie (neutrinostroom, als een oceaan waar je constant doorheen beweegt) afkomstig is van onze zon. Vandaar dat de zon-aarde constellatie zo’n belangrijk aspect is in de esoterische wetenschap.

Nu is het de vraag of de vaardigheden van de mensen met een ‘cross of planning imprint’ zorgen voor de ontwikkelingen van de afgelopen +/- 400 jaar of dat het de onderstroom van de gelijknamige grote cyclus is?

De theorie geeft aan dat mensen met de ‘cross of planning imprint’ gedijen/floreren bij de onderstroom van de grote cyclus. Logisch, ze dragen immers dezelfde intentie in zich.

Alles in onze maatschappij is georganiseerd en in organisatieverbanden gegoten die, bijna altijd, top-down worden aangestuurd. De overheid is bijvoorbeeld een groot instituut met veel vertakkingen. Zo zijn de plusminus 400 gemeenten inmiddels de uitvoeringsorganen van de centrale overheid (regeringsbeleid) geworden. Zelfs creatieve processen krijgen een eigen afdeling binnen een organisatie en heten dan ‘Research & Development’. En zo kunnen we doorgaan met het aanbrengen van allerlei vertakkingen tot functie- en taakniveau aan toe. Is dat dan allemaal het werk van ‘the cross of planning’? Kun je de gebeurtenissen en de vooruitgang niet gewoon zien als een gevolg van de moderne tijd, de industrialisatie, en de technologische sprongen voorwaarts?

Uiteraard is dat het gangbare perspectief. Maar wat dreef mensen om specifiek de focus aan te brengen op het >> community denken << en het handelen? En waarom werden de materialistische aspecten in dat verband zo belangrijk? De focus had ook elders kunnen liggen. Daarvoor dienen we te kijken naar de kenmerken van ‘the cross of planning‘ (de vier energetische aspecten tezamen) en uitwerkingen daarvan. Dat zijn:

 • De behoeftebevrediging van de groep (burgers en werknemers) staat centraal
 • Het voor wat hoort wat principe wordt leidend; de onderhandelingen voor de groep komen op gang en worden meer en meer in organisatieverband gebracht (regeringen versus vakbonden)
 • Plezier als behoefte (werk-privé balans) wordt belangrijk en pijn moet vermeden worden of onder controle gebracht (d.m.v. verzekeringen, ziekenhuizen, medicatie, anticonceptie (de pil! Zelfs geboorte wordt onder controle gebracht))
 • De focus op details wordt leidend, de wetenschap en de wet- en regelgeving komt op en vertakt tot in de kleinste details
 • Regeringen, verenigingen, (raden van) besturen, commissariaten, commissies en vakbonden (instituten) worden dominant en bepalend, in plaats van de koning of de keizer

BELANGRIJK: De grootste community wordt een feit door middel van internet; de wereldburger is geboren!

De regering en het parlement verworden tot echokamer
Je ziet hier de beweging om vanuit het materialisme en daarmee het systeemdenken, planmatig te werken aan de behoeften van allerlei soorten gemeenschappen. Je kunt het de institutionaliseringsdrift noemen. Het is in de Nederlandse politieke één groot strijdtoneel (onderhandelingen) geworden waar de economie (behoeftebevrediging) leidend is voor de politiek (belangen). In dit licht bezien vraag ik je om je eens in te denken wat er gebeurt wanneer ‘de politiek’, de volksvertegenwoordigers en diens netwerken, losgezongen zijn van de gemeenschap die ze behoren te vertegenwoordigen? Wat gebeurt er in dat opzicht (Omtzigt 😂) wanneer die club mensen een gemeenschap op zichzelf wordt?

We zien dat er over de hele wereld steeds opnieuw allerlei brandhaarden ontstaan, met als voornaamste reden om grip te kunnen krijgen op de energievoorziening, de voedselproductie en de grondstoffen. Dat zijn altijd de onderdelen die de menselijke behoeften bevredigen. Het is het verzekeren van die behoeftebevrediging voor het eigen volk en het eigen gewin (elite, corporate organisaties). Oorlog voor het verzekeren van de eigen handel (fossiele brandstoffen/grondstoffen en valuta) of de instandhouding van de eigen ideologie (communisme versus kapitalisme, Islam versus het Christendom), zijn een duidelijk zichtbaar strijdtoneel van de afgelopen 400 jaar.

Wir schaffen das! Yes we can! Alleen samen krijgen we het voor elkaar! Steeds weer opnieuw. De gekte houdt maar niet op.

Kenmerkende denkers en gebeurtenissen
Vanaf de tijd van Socrates en Plato, die de grondleggers zijn van de traditionele politieke filosofie, tot aan 1615, is er van alles gebeurd. Typerend is de opkomst van het sterk materialistische denken rond 1615, dat we de inluiding van de moderne filosofie kunnen noemen. Dat materialistische denken past wonderwel goed in de energetische boodschap van ‘the cross of planning’. René Descartes en Thomas Hobbes zijn wel de meest bekende denkers die vooral het materialisme als de nieuwe waarheid wisten te brengen. Beide heren werden net voor 1615 geboren en hebben hun belangrijkste werk na 1615 opgeleverd (Hobbes; Leviathan in 1651, de verlichtingsdenker en Descartes; Principia philosophiae in 1644, die ook wel de vader van de moderne wijsbegeerte wordt genoemd). Hun denkbeelden werden omarmd en als leidend beschouwd en zodoende werd de wetenschap, hoe kleinschalig toen ook, daarmee ‘doordrenkt’. Isaac Newton kwam kort daarna in beeld en zo ontwikkelde zich een wetenschap die vooral op het materiële gericht was. De focus op details werd goed gevoed en dat had z’n weerslag op de maatschappij. Burgeroorlogen liepen af of begonnen, afhankelijk van het land waar men leefde en de heerschappij die er was. De burgers namen het heft steeds meer in eigen handen. Dat vraagt om organisatie- en planningskwaliteiten. Koningen werden afgezet en er kwam een nieuwe staatsvorm voor in de plaats; de regeringsvormen maakten hun entree. Het Plakkaat van Verlatinghe was er de voorloper van! Alles werd langzaam anders, georganiseerder, meer in het belang van het volk door de toenemende inspraak van dat volk. Het werden volksbewegingen en in de plaats van één koning of één keizer die alles voor het zeggen had, ontstonden er volksvertegenwoordigers.

Het zijn deze massale synchrone bewegingen van volken die je kunt duiden en waar een gemeenschappelijke intentie zichtbaar is, zoals de energie van ‘the cross of planning’ die in zich draagt.

De professionalisering van de filosofie
Na de ‘moderne tijd’ kondigde rond de twintigste eeuw de hedendaagse filosofie zich aan. Een belangrijk kenmerk van die nieuwe stroming in de hedendaagse filosofie is de professionalisering van de filosofie. Filosofen worden beroepsfilosofen. Ook dat werd georganiseerd. Naarmate het rijpingsproces van de energetische onderstroom van ‘the cross of planning’ vorderde, werden alle wetenschapsdomeinen verder ontwikkeld en geordend en, daar waar het werd toegelaten, zelfs in samenhang gebracht met andere landen. Steeds efficiënter. Ook in en rond het domein van de wetenschap wordt de intentie van ‘the cross of planning’ steeds zichtbaarder. Vooral het westen heeft hierdoor een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Daar past en paste de energie van ‘the cross of planning’ blijkbaar goed. In het (midden) oosten remmen factoren als religie, levensstijl en andere staatsmodellen die ontwikkeling. Die gebieden lieten en laten zich blijkbaar minder makkelijk beïnvloeden door de energetische onderstroom van ‘the cross of planning’. Je kunt ook stellen dat daardoor de economische vooruitgang achterbleef, want het was (en is) in veel gebieden niet de bedoeling dat mensen vanuit wetenschappelijk oogpunt leren kijken naar hun situatie en religieuze opvattingen. In het westen kennen we het verlichtingsdenken, de Romantiek (wederom Hobbes, maar vooral Rousseau), en de emancipatiegolf, waar de intenties van ‘the cross of planning’ net zo goed in zijn af te lezen.

Krakower stelt dat we in de nadagen van een tijdsgewricht leven waar het gaat om the great programming of the mind. Dat begon in 1615. The mind, dus het denken, wordt onder controle gebracht door deze energetische onderstroom. En ja, je kunt concluderen dat dat precies is wat er tot in detail wordt ‘georganiseerd’. Onze ideeën en gedachten organiseren niet alleen onze omgeving en brengen dat onder controle, we doen hetzelfde met onze eigen gedachten en ideeën. Immers, de mate van zelfcensuur hangt in sterke mate af van de gemeenschap waar je je identiteit vooral aan ontleent.

Hoe vrij voelen we ons in het oprecht uiten van onze mening? En als we een overtuiging hebben, waar komt die dan vandaan? Hoe correct is dat eigenlijk allemaal? En nemen we genoeg de tijd om onze inborst, de unieke configuratie die we in ons dragen, te ontwikkelen? Of is dat al voorgeprogrammeerd door een onderwijssysteem waarvan we geadverteerd krijgen dat de jeugd tot zelfstandige en kritische denkers worden opgeleid. Maar is dat wel zo?

De afgelopen jaren zijn wij ons kapot geschrokken van het beperkt aantal mensen dat zelfstandig en kritisch kan denken en daar naar durft te handelen. Daar waar je het verwacht, werd het niet zichtbaar. En nog steeds niet. En ook al kunnen velen het misschien wel, ze zullen het niet tonen, want praten schaadt. Men is bang voor specifieke consequenties. Het gaat om het risico op verbanning van de gemeenschap (zoals het thuisfront, de organisatie waar men werkt, een politieke partij of een hechte vriendschap). Die afweging wordt leidend in het maken van beslissingen. Zo wordt waarheidsvinding ondergeschikt gemaakt aan de gemeenschapszin. Vergis je niet in de kracht van affectie. De behoefte aan sociaal contact met de hoop op meer (promotie, liefde, sex) is een verborgen kracht die velen verslindt. Het hoort bij ons. Het geeft ons betekenis. Het zorgt voor de behoeftebevrediging, waar we zo naar kunnen hunkeren.

Zo wordt een overtreder van het sociale gemeenschapscontract als voorbeeld gesteld door diegene disproportioneel te straffen. De anderen zullen het dan wel uit hun hoofd laten om in herhaling te treden, zo is dan de gedachte. Meestal is het de informele leider van de gemeenschap die als eerste ingrijpt. De formele leider maakt het daarna af. Misschien krijg je bij het lezen hiervan ineens een ervaring binnen. Geniet er van.

In plaats van dat we allemaal achter elkaar gaan staan en de netwerkcorruptie massaal ontmaskeren en de hoofdrolspelers en medeplegers opsluiten, voegen we ons juist tot de door hen gecreëerde sociale standaard. We zijn meesters in het schikken, het sluiten van compromissen en het voor lief nemen, waar we dan wel weer een acceptabel excuus bij verzinnen. Zodoende negeren en verdringen we ‘de kritiek’ compleet, met alle consequenties van dien.

Als er iets aanwijsbaar is over de negatieve uitwerking van de ‘cross of planning energie’, dan is het dit ⬆ voorbeeld wel. Het is pijnlijk om dat te moeten constateren. Dit is wat er volgens mij wordt bedoeld met ‘the great programming of the mind’. Redelijk recent bekende voorbeelden hiervan zijn de ‘functie elders’ affaires betreffende Pieter Omtzigt en Mona Keijzer. Maar ook de ontslagen van hoogleraren en professoren in universiteiten vanwege kritische uitingen over het Coronabeleid maken dat treffend zichtbaar. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Trouwens, een deel van de gestrande huwelijken kun je hier ook onder scharen.

Nu we in de nadagen van deze ‘cross of planning energie’ leven, is heel duidelijk zichtbaar dat de kwaliteiten van de ‘the cross of planning’ doorslaan. De Coronawet, de QR-codes en de DSA (censuurwet) zijn nog een paar -doorgeslagen- voorbeelden van de intenties die ‘the cross of planning’ voortbrengt. Om dat zo te kunnen zien, moet je wel afstand nemen van alle bestaande propaganda en de eenzijdige verslaglegging van een gebeurtenis door de media. ‘The cross of planning’ brengt immers een ander perspectief op het verleden en de huidige gebeurtenissen. Vergeet niet, je bent er in geboren, in opgegroeid en er dus mee doordrenkt. Dan weet je niet beter, tot dat er zaken niet meer kloppen en de twijfel toeslaat.

Even een stapje terug, want waarom brengt Krakower die ‘great programming of the mind’ nu als intentie naar voren, zo vroeg ik mij af. Hij geeft daar een duidelijk antwoord op. Dat antwoord ligt niet voor de hand, maar is wel een mogelijkheid. Hij zegt namelijk dat er vanaf februari 2027 een nieuw type mens wordt geboren. Om dat voor elkaar te krijgen is dit proces van wrijving, van conflict, nodig voor de geboorte van die nieuwe menssoort.

Vreemd idee, hè? Besef in dit kader dat wij de 14de mensensoort zijn, sinds we deze aarde bewandelen. Is het wellicht tijd voor de 15de menssoort? Waarom niet? Een geboorte gaat nu eenmaal gepaard met oerkrachten en pijn. Zo klein, zo groot, denk ik dan. En we hebben nu te maken met de afrondende periode van de grote precessie van de aarde equinox (van ongeveer 26.000 jaar). Dat is een feit. Tijd voor een nieuwe menssoort wellicht?

Bepaalt de context wie je bent en hoe je denkt?
Het gaat er om dat je jezelf in relatie tot je context in het heden kunt bekijken. Wat ben je aan het doen? Wat denk je, waar neig je naar? Waar doe je aan mee en waarom is dat zo? Als je voor één kant van de medaille kiest, waarom is dat dan? Heb je de argumenten van de andere kant van die medaille wel eens overwogen en onderzocht? Hoe sterk laat je je beïnvloeden door de (sociale) context waarin je je begeeft? Daar zit die ‘programming of the mind’ natuurlijk energetisch in verpakt.

Intenties en macht
Nu komen we op een punt waar we het ook over moeten hebben, namelijk de zuiverheid van de intenties van mensen met een machtspositie. Want macht corrumpeert. En als macht zich verplaatst van één zichtbaar persoon (Koning/Keizer) naar een groep mensen die mogen regeren volgens een kiesstelsel (pas vanaf 1917 in Nederland), waar blijft de macht van de voormalige heersers dan? Hoe zit het met de invloed van de superrijken in het huidige economisch en politieke systeem?

In het westen hebben staatshoofden zo hun privileges gekregen in de 20ste eeuw. Ze hebben op de achtergrond nog inspraak. De mate van invloed is van voor naar achter de schermen verplaatst. Ook dat is georganiseerd. En een regering dient in Nederland gecontroleerd te worden door, in eerste instantie, de Tweede en Eerste Kamer. Maar hier zien we, in de laatste jaren vooral, nogal wat incompetentie.

Wat we nu zien, is dat juist de technocratische reuzen zoals Google, Amazon, Facebook, Tesla, NIVIDIA, TikTok, Uber, Microsoft, Alibaba e.a. het kapitalisme hebben gekaapt. “Het kapitalisme is dood”, zo zegt Yanis Varoufakis in één van de interviews aangaande zijn nieuwe boek (titel boek: Technofeudalisme). Alle handel wordt rondom maar een paar gigantisch grote techbedrijven wereldwijd georganiseerd, omdat zij de digitale platforms daarvoor hebben gebouwd en in monopolie hebben gebracht. Het is mogelijk, dus doen we het. Of beter, we zien het voor ons en creëren het, met alle middelen die we hebben, ongeacht de aantasting van de individuele (keuze) vrijheid.

De 3 grootste vermogensbeheerders ter wereld (BlackRock, Vanguard en State Street) beheerden tezamen in 2022 ongeveer 22 biljoen dollar (= 22 duizend miljard). Kort door de bocht gezegd kan daarmee alle armoede in één klap worden opgelost in de wereld, zoals Sustainable Development Goal (SDG) nr. 1 voorstaat. Het tegenovergestelde gebeurt. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. De ongelijkheid neemt steeds verder toe.

Je gaat je afvragen: Is het wel de bedoeling dat armoede wordt bestreden? Hoe zuiver is die intentie? Want als we ‘the cross of planning’ correct z’n werk laten doen, dan is die armoede zo de wereld uit. Maar dat blijkt niet te gebeuren. De kwaliteiten van ‘the cross of planning’ worden inmiddels op grote schaal voor valse intenties ingezet, zo lijkt het ons.

De valse daad van de geboorteaangifte valt daar ook onder, waardoor het volk in beheersing en in dienstbaarheid wordt gebracht. Via het geweldsmonopolie kan gehoorzaamheid worden afgedwongen, mocht dat nodig zijn. Trouwens, dit is volgens ons steeds de algemene deler waar vanuit de macht denkt en handelt.

Doordat we situaties en maatschappelijke gebeurtenissen vanuit dit andere gezichtspunt analyseren, worden deze zaken ineens extra bevestigd. Als een groep eenmaal is gevormd en achter een idee of overtuiging gaat staan, dan wordt alles in werking gesteld om dat idee of de overtuiging te bestendigen: Cross of planning! ‘The great programming of the mind’ in al z’n facetten. Er is dan geen bereidheid tot heroverweging meer. Het programma is geïnstalleerd en kent geen alternatieven meer. Er moet gewerkt worden volgens, protocollen, procedures en duidelijk afgebakende taakgebieden. Zo ontstaat ook een politie staat. De vele mensen die ‘the cross of planning energie’ volgen, denken dat ze het goede doen. Ze hebben het in hun (nieuwe) gemeenschap naar hun zin. Wie ben jij om dat te verstoren; wappie!

Casus
“Toen de technologieplatforms een toekomst van ‘verbinding’ beloofden, logen ze. Ze zeiden dat hun ommuurde tuinen ons veilig zouden houden, maar dat bleken gevangenismuren te zijn. De platforms sloten ons op in hun systemen en maakten ons een gemakkelijke prooi, rijp voor (data)extractie.”, aldus Cory Doctorow, schrijver van het boek ‘The Internet Con: How to Seize the Means of Computation’.

Deze Doctorow schrijft over de intentie van deze specifieke beweging van Big Tech, die achteraf als het beschreven perspectief is waar te nemen. Hij insinueert daarmee dat de Big Tech bedrijven een criminele intentie hadden, maar is daar bewijs voor? Ik kan het niet vinden. Wat wel duidelijk wordt, is dat zodra overheden (de politiek) zich er mee gaat bemoeien, de kaarten anders komen te liggen. De intenties veranderen dan vanwege de belangen die ermee gemoeid zijn. Big Tech bezit een machtsinstrument. De social media platforms zijn in verkiezingstijd cruciaal voor de overwinning en ze worden volop gebruikt voor het in stand houden van de nationale veiligheid. Veel van dit soort operaties gaan compleet tegen de democratische waarden van de VS in. Zodra het nut van beïnvloeding wordt gezien, is er een nieuw politiek middel geboren, waarmee men maar één doel heeft; manipulatie voor eigen belang.

Ideeën worden plannen. De mensen met de talenten worden ervoor geworven en zo worden plannen in de praktijk gebracht. Kijk naar de Rockefeller Foundation, de Open Society Foundation van George Soros en de Bill & Melinda Gates Foundation. Vanuit deze foundations worden allerlei projecten gefinancierd die een belang dienen en een specifiek doel in zich dragen. Hier worden ideeën gelanceerd om een doel of meerdere doelen te bereiken. Dit is de kunst van het programmeren van de gedachten van anderen – voor het goede of het slechte. En met goede bedoelingen kun je de grootste ellende creëren. Onwetendheid is een groot probleem en erg gevaarlijk in sommige situaties.

Zie in dit verband ook het functioneren van onze Tweede Kamer. Als kippen zonder kop lopen ze achter de regering aan. De regering creëert de context en hup! …rennen maar! Een enkeling stelt kritische vragen. We weten inmiddels wat daarmee gebeurd. Zo is dus de realiteit. Onwetendheid en onzekerheid troef.

We behoren het te weten
Socrates en Plato hebben ons lang geleden al aangegeven hoe we een staatsvorm het beste kunnen inrichten en wie daar de geschikte mensen voor zijn om daar uitvoering aan te geven. We kennen het wel, als kennis, maar we snappen het niet werkelijk, zoals ik in het begin van dit blogartikel al aangaf. We lijken een beetje >>alsof<< te doen. Het is hypocriet, maar ook wispelturig, ontwijkend, belangen afwegend en zo meer. Oh wacht, dit klinkt als politiek 🤪

Het idee van ‘verbinding beloven’, zoals Doctorow stelt, is natuurlijk prima. Niets mis mee. De bedenkers en makers van het World Wide Web hadden ook niet het kleinste vermoeden dat het zou uitgroeien tot wat het nu is.

Positie kiezen in de gegeven context
Niet iedereen heeft het goede met ‘het volk’ voor. Mensen die uit zijn op macht, zitten anders in het spel dan mensen die ideële principes voor de groep leidend laten zijn. Ze hebben beide iets gemeen, namelijk dat ze zich niet door de waan van de dag laten leiden. De één is vooral met het eigenbelang bezig en zoekt daar de juiste mensen bij, de ander is met het groepsbelang bezig en cijfert zichzelf weg. Ze hebben hetzelfde speelveld, echter hun intentie is anders. En dat verandert de aard, het wezen van ‘het spel’ natuurlijk compleet. De vraag is of ze het van elkaar doorhebben. En als je goed geld kunt verdienen met een klus waarvan je weet dat het een dubieus doel dient, wat doe je dan?

Hercules op de tweesprong
“De traditionele politieke filosofie zet niet al zijn kaarten op controlesystemen, zij gaat naar de oorzaak van het probleem en tracht die weg te nemen: de ik-gerichte begerigheid van de mens”, zo stelt Andreas Kinneging netjes in zijn laatste boek Hercules op de tweesprong. Hij vervolgt: “Het probleem van de macht in de staat kan alleen worden opgelost door de verandering van de natuur van de machthebber. Wie macht heeft, mag niet langer mens zijn zoals alle anderen die gericht zijn op de bevrediging van zijn/haar begeertes. Hij/zij moet daarboven staan. Het moet hem/haar werkelijk gaan om het algemeen belang. In een dergelijke positie is dat het brengen van het offer van het eigenbelang. De essentiële voorwaarde voor een goede samenleving is de morele Bildung van de macht. De machtselite dient te bestaan uit goede mensen, die zich met een zuivere intentie faciliterend inzet voor het volk”. Punt.

Maar ja, dat is niet wat we zien. Het is, vooral, in Nederland het omgekeerde. Wat we zien is morele armoede en daardoor een uitholling van onze democratische rechtstaat, die ook is voortgekomen uit ‘the energie van de cross of planning’ (uiteraard 😉). In blindheid volgend voor het beste voor de eigen tribe.

Comfortably Numb
Alles onder controle willen brengen, zoals het doel van ‘the cross of planning’ is, brengt zwakte voort. Mensen leren niet op eigen benen staan. Ze raken hun zelfstandigheid, hun autonomie kwijt, omdat ze gewend zijn dat alles wel voor ze wordt geregeld.

Gelukkig kunnen we onze gevoelens en onvrede (vooral in het westen) gladstrijken door lekker op de bank te hangen met een Netflixje, een hobby hebben, shoppen of met elkaar aan de koffie met gebak of de kroeg in om de kromme boel recht te lullen. Er is veel afleiding georganiseerd. Daarin hebben we allerlei gecontroleerde keuzes.

Laat jij je leiden door de context, of ben je net als deze dame (in zwart kledingstuk), erg bewust van de situatie, waardoor ze een leuk plaatje weet te creëren? het valt op nietwaar?

Wat kunnen we maar beter niet weten, kun je je afvragen? Hoe het leven werkelijk in elkaar steekt? Waar zijn we van afgeleid, of beter, door geprogrammeerd? Volgens Human Design is het doel van deze fase om een nieuw menssoort voort te brengen.

De ‘cross of planning energie’ loopt per februari 2027 af en gaat over in een radicaal andere vorm van energie. De knop gaat om. De ondersteuning van de benoemde gemeenschapsaspecten valt weg. Het is al voel- en zelfs merkbaar. De onderstroom en dus steun voor het gemeenschapsdenken vervaagt gestaag. Die deur gaat dicht.

De doorgeslagen institutionaliseringsdrift heeft niets meer met de oorspronkelijke gemeenschapszin te maken. Het gezag is niet meer te vertrouwen. Zeven op de tien Nederlanders vertrouwt de politiek niet. Risico-analyses en voorspellende algoritmische modellen voor politieke doeleinden zijn niet langer interessant als we in het nieuwe tijdperk van ‘The Cross of The Sleeping Phoenix’ belanden. We worden dan teruggeworpen op ons zelf. Het is al gaande. Wij zijn er als samenwerkingsverband een mooi voorbeeld van. We bereiden ons voor op wat zeer waarschijnlijk realiteit wordt, namelijk zelfstandigheid organiseren en daar standing in kunnen nemen vanuit je eigen correctheid. Nogmaals, autoriteiten, het gezag, is onbetrouwbaar geworden. Je kunt daar niet langer op vertrouwen.

Wat doe je dan?

Het hoort bij de tijdgeest. Ik kan hier nog uren doorgaan, hoe interessant ook, maar dan wordt het toch echt eentonig. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Hoe dit andere perspectief op jou over komt. Laat wat van je horen of kom naar onze volgende bijeenkomst op zaterdag 11 november. We zijn dan in Pernis, regio Rotterdam. Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar contact@veiligenvrij.nl >> er kunnen nog zo’n tien mensen bij.

contact@veiligenvrij.nl. 😄

Het was me weer een genoegen.
: Erik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *