Part I

Tijdens het schrijven van dit blogartikel kwam het nieuws over de nieuwe docu (The primordial code) van Marijn Poels bij mij binnen. Prachtig! De docu behandelt onderwerpen waar ik op dat moment over aan het schrijven was. De synchroniciteit kan niet beter! De informatie van Poels komt in hoofdlijnen perfect overeen met de theorie Human Design. Dat geeft een heerlijk gevoel van passendheid in een tijdgeest die superinteressant is. Komt ‘t je bekend voor?

Laat ik beginnen met een korte uitleg over het Human Design (HD) systeem. HD is een esoterisch systeem dat is ontwikkeld door Robert Allan Krakower (Canadees) in 1987. Het combineert verschillende esoterische tradities, zoals astrologie, de I Tjing, het chakra-systeem, de Kabbala, de kwantummechanica en de genetica, om inzicht te bieden in de unieke aard van individuen. Volgens HD wordt elk mens geboren met een unieke energetische blauwdruk (de energetische imprint), die wordt bepaald door de exacte tijd, plaats en datum van de geboorte. De HD-chart biedt inzicht in de strategieën en besluitvormingsprocessen die het geschiktst zijn voor een mens. Het identificeert verschillende energetische centra in het lichaam en geeft aan hoe deze centra functioneren en met elkaar samenwerken. Hierdoor wordt duidelijk welke rol je hier te vervullen hebt en in welke mate je bent geconditioneerd in je levensloop. Iedereen raakt in zijn of haar leven geconditioneerd, maar de mate hiervan en op welke psychologische thema’s dat plaatsvindt, verschilt per mens.

In essentie biedt Human Design mensen inzicht in hun unieke aard en het helpt hen om beter in afstemming te leven met hun ware zelf. Het biedt een framework om te begrijpen hoe iemands energie functioneert en hoe ze beslissingen kunnen nemen die in lijn zijn met hun innerlijke autoriteit. Dat geldt ook voor jou.

HD spreekt daarnaast ook over ‘Global Cycles’, die net als bij de astrologie, de I Tjing en de Tzolkin (de Mayakalender) inzicht geven in de geest van de grotere tijdsgewrichten. Er zijn veel overeenkomsten te vinden in deze esoterische systemen. Dat maakt het des te interessanter. Eén global cycle duurt 411 jaar.

Volgens die global cycles theorie is het logisch dat we instituten en de daaruit ontstane systemen nu zien wankelen en dat het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is geweest. We zitten momenteel in de laatste fase van de global cycle die ‘The Cross of Planning’ wordt genoemd. Vanaf februari 2027 krijgen we te maken met een nieuwe onderstroom, die radicaal anders is. De energie van de Cross of Planning voedt als het ware de energetische onderstroom die vooral de cohesie van het tribale en van het sociale tussen mensen regelt. In deze laatste fase van de Cross of Planning, die in 1961 begon, hebben we te maken met het hoofdthema ‘innerlijke waarheid’ (het bewustzijn van universele onderliggende principes) met als specifiek onderwerp ‘Occult Knowledge’. De vertaling daarvan heeft wat aandacht nodig. We willen namelijk niet dat mensen op het verkeerde been gaan staan.

Directe synoniemen van het begrip ‘occult’ zijn verborgen en geheim. Indirecte synoniemen zijn:
duister, geheimzinnig, heimelijk, mystiek, cryptisch, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen en esoterisch.

van Dale, blz. 2212

Je staat dus al gauw op het verkeerde been. In dit verband, met HD als uitgangspunt, moet je denken aan esoterische kennis, die exoterisch mag worden. Het zijn de geheimen die aan het licht mogen komen. We leven nu in het tijdsgewricht waar het naar buiten brengen van geheimen hoogtij viert en niet slechts beschikbaar blijft voor de geïnitieerden, de ingewijden. Het is belangrijk je te blijven beseffen dat het hier om een energetische onderstroom gaat die de innerlijke waarheid van elk mens op aarde op de proef stelt. We worden er als het ware door gevoed, met als doel tot (een nieuwe) innerlijke waarheid te komen.

Is het niet prachtig?

Dus, die specifieke energetische onderstroom die ons nu wereldwijd voedt, zorgt ervoor dat alle verborgen (versluierd is ook mooi) waarheden en leugens op tafel komen. Mensen worden wereldwijd aangezet om tot in detail zelf onderzoek te doen en dat vanuit het eigen hart aan te gaan: De innerlijke waarheid over wat er gaande is in de wereld en waarom dat gaande is, mag worden aangegaan door middel van onderzoek en dat mag worden benoemd.

En zie hier; het internet staat er inmiddels vol mee. Mensen die het onderzoek aangaan sturen elkaar via allerlei apps bewijsmateriaal door van allerlei occulte zaken, die we lang weggezet hebben als onzin en belachelijk materiaal. Mensen die dat onderzoek doen en met bewijs komen, werden voorheen al heel snel uitgemaakt voor complotdenker door de (mainstream) massa. Nu is dat anders. Want, het zijn al die tijd de universele onderliggende principes geweest, waardoor we zijn beheerst en in gehoorzaamheid zijn gebracht en gehouden. En dat zien gelukkig steeds meer mensen.

Veel politiek leiders van landen en mensen die in de besturen (en raden van commissarissen) van multinationals zitten, nemen deel aan (zijn ingewijd in!) geheime genootschappen, zoals bijvoorbeeld de Bilderberg Groep, de Club van Rome, Skull and Bones, de Bohemian Club, de Trilateral Commission en vele anderen. Zij zijn ingewijd in de occulte kennis. Zij bepalen >>nog steeds<< wat er in de wereld gebeurd. Zo bezien, wie is er nu de complotdenker? 😎

Nogmaals, die energetische druk die op de achtergrond aanzet tot het doen van onderzoek om tot innerlijke waarheid te komen, op het specifieke onderwerp van verborgen kennis, zorgt volgens HD voor de maatschappelijke onrust die we nu ervaren.

En juist de uitkomst van dát innerlijke onderzoek blijkt de plannen van de heersende macht te ondermijnen, omdat die worden geconfronteerd met de resultaten van dat onderzoek. De feiten liggen er. Iedereen kan er naar kijken. Daar komt uiteraard een reactie op terug, zoals we die nu zien en ervaren. Men voert de druk op en schendt alleen nog maar meer rechten. De gekte is duidelijk zichtbaar, als je het wilt zien.

Bijzonder hè?

De mensen die hun bestaansrecht ontlenen aan de zittende macht en de elite zelf, voelen zich bedreigd, zo lijkt het ons. Immers, geconfronteerd worden met onaangename feiten die afbreuk doen aan de feilbaarheid van de ingezette koers en het zelfbeeld aantasten, creëert spanningen. Die spanningen komen tot uiting in de toename van de propaganda en de censuur, maar ook in de toename van corruptie. En niet een klein beetje ook. Een mooi voorbeeld hiervan is de bekendmaking van het NSDAP lidmaatschap van Prins Bernard in 1995 door Gerard Aalders. Bernard was woedend en er werd door de zittende macht stad en land bewogen om dat onder de pet te houden. Toen dat niet lukte, werd de boodschapper aangevallen. En niet te zuinig. Dat verhaal kun je hier beluisteren. Trouwens, wist je dat Prins Bernard (mede) oprichter was van de Bilderberg Groep?

Anti-institutioneel extremisme
Op 25 mei jl. publiceerde de AIVD een rapport over het anti-institutioneel extremisme in Nederland. Daar is veel over te doen geweest. En terecht. Het is op meerdere fronten een interessant rapport, waarbij ik hier een stuk tekst uit dat rapport met je wil delen:

De AIVD beschouwt het niet als zijn taak om te oordelen over de juistheid van boodschappen die in de Nederlandse samenleving worden verspreid. Het is de taak van de AIVD om apolitiek en feitelijk duiding te geven. Het is echter wel noodzakelijk om de juistheid van specifieke boodschappen te beoordelen om een inschatting te maken of een bepaald narratief de democratische rechtsstaat ondermijnt. Een kritische maar feitelijk juiste boodschap over de rechtsstaat waarin wordt gesteld dat die niet functioneert, draagt namelijk juist bij aan het verbeteren van deze rechtsstaat.

Dit is een mooi neutraal stuk. Wat er op volgt, is een eenzijdige verhandeling van feiten en kleuring in het belang van de ‘democratie’ en de staatsveiligheid. Daar gaat het compleet mis in de analyse en het correct interpreteren van de feiten over onze zogenaamde democratische rechtsstaat. Feitelijk bestaat de democratische rechtsstaat helemaal niet, omdat deze niet meer rechtsstatelijk functioneert en de democratie in een zeer verengde vorm is ingericht. Want, wat bepaalt ‘de burger’ nou werkelijk? Waar hebben we echt invloed op? Je kunt het rapport hier downloaden en zelf je conclusies trekken.

Let goed op de beweging die er door zo’n instituut wordt gemaakt, die nooit op zichzelf staat. Het AIVD wordt gefinancierd door de staat (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Er wordt in dat AIVD-rapport en in ‘de politiek’ (het parlement en overheidsorganen en organisaties) alleen gesproken over de gevolgen van gemaakt en gevolgd beleid, maar niet over de totstandkoming van dat beleid en vooral niet wie daar verantwoordelijk voor zijn. Er wordt alleen gesproken in termen van functies en posities. Veel van de verantwoordelijken (de ‘wie’ vraag) nemen immers deel aan occulte genootschappen. En juist dat wordt nooit niet en nergens benoemd door de mainstream media. Terwijl daar de echte bedreiging van waarheidsvinding en onze soevereiniteit ligt. De AIVD en andere adviserende en controlerende organen houden dat angstvallig weg uit alle beleidsstukken en rapporten. Sterker nog, ze gooien er als contra reactie ook nog eens propaganda en censuur tegenaan! Schaamteloos.

Dat is volgens ons de werkelijke oorzaak van het door de AIVD genoemde anti-institutioneel extremisme. Het spel, het theater is wat dat betreft ontdaan van z’n magie. Alle opsmuk is eraf. De naakte waarheid staat nu voor je neus.

Door verborgen kennis onder de pet te houden, omwille van de staatsveiligheid, zoals deze regering doet, dan vraag je om gedonder. Het is een open uitnodiging. De oorzaak is feitelijk de achterbaksheid van de figuren die deelnemen aan die geheime genootschappen, het WEF en andere praatclubjes waar het nooit om jouw belang gaat, maar altijd dat van hun zelf. En de volgers of opdrachtnemers er van. Dat gebeurt allemaal met publiek geld en jouw toestemming, zolang je ermee in stemt. Het heet niet voor niets politiek, waarbij de competenties ‘listig’ en ‘sluw’ niet in de vacature-omschrijving staan, maar wel als kritieke vaardigheden moeten worden aangemerkt.

Wat doe je als je eenmaal weet hebt van dit bedrog?

Het enige antwoord dat de machthebbers tot op heden hebben laten zien op onze vragen (en correcte demonstraties) is die van wetten en regels aanpassen, censureren en propaganda opvoeren. Het domweg opvoeren van de beheersbaarheidsinstrumenten zodat de burgers gehoorzamen aan de plannen van de macht die, volgens hun, uitgevoerd moeten worden. Uh, sorry?! Waar is hier de democratie eigenlijk gebleven? Waar is het bewijs dat wij daar het mandaat voor hebben afgegeven? En zijn er misschien nog andere wegen die naar Rome leiden?

Hoe treffend geeft het voorgaande uiting aan:

Het bewustzijn van universele onderliggende principes berust op verborgen kennis, die in de allerlaatste fase van deze global cycle aan de oppervlakte mag komen.

De treffende overeenkomst is op z’n minst opmerkelijk toch? Wij achten de kans nihil, dat een dergelijke oorzaak (de energetische onderstroom) als mogelijkheid voor het ontstaan van onrust, zal worden opgeschreven in een overheidsrapport. Daarom doen wij het hier.

Vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, de ingezette beweging is niet meer terug te draaien. Veranderingen zijn onvermijdelijk. Hoe die veranderingen er uit gaan zien, is aan ons. Hoe ver laten we de waanzin oprukken (zoals 35 miljard euro uitgeven aan een temperatuurreductie van 0,000036 graden, waarbij maar 5% van de beoogde interventies enig effect heeft)? Het is gewoon waanzin. Elk gezond denkend mens weet dat. En toch gebeurt ‘t voor onze ogen. De meeste mensen staan erbij en kijken er naar, omdat ze niet durven of niet weten wat ze kunnen doen.

Dan komt het dichtbij. Want, wat draag jij al bij?

Hoe klein ook, alle kleine beetjes helpen wat ons betreft. Vanuit je eigen correctheid doe je wat je kunt doen. Als je bent opgeroeid in een dergelijk systeem, dat sluipenderwijs corrupter is geworden, dan heeft het tijd nodig om te wennen aan het idee dat je met een criminele overheid te maken hebt, die het goede niet met jou voor heeft. Als dat wel zo was, dan zaten we nu niet in deze shit show en met deze mensen (acteurs) in een demissionaire regering ‘opgescheept’. We zijn onze plicht vergeten.

Dit is een oproep om vanuit correctheid mee te doen aan waarheidsvinding en om je daarover te uiten. Praat met elkaar. Zoek elkaar op en steun elkaar. Wij zijn tenslotte met véél meer en dat weten ze. Met massa kunnen we de waanzin van deze demissionaire regering en alle volgende regeringen stoppen, zo lijkt het ons. Dat is ons goed recht. Rutte zei het letterlijk toen hij Abraham Kuyper citeerde:

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit [meer] dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.” [hier de video]

De woorden die Kuyper uitsprak geven de intentie van de Staat der Nederlanden treffend weer. Dat die woorden door Rutte werden herhaald, geeft blijk van de continuering van die intentie. Ze plegen bewust aanslagen op onze vrijheid.

Herstellen van het eigen initiatief
Zo kun je deze overheid in correctheid melden dat je je eigen koers gaat varen en je je niet meer conformeert aan hun grillen en willekeur. Hoe je dat kunt doen vertellen we je graag in detail, bijvoorbeeld op zaterdag 11 november aanstaande. We zijn dan in de regio Rotterdam. Stuur een e-mail als je daar bij wilt zijn; contact@veiligenvrij.nl.

Of kies een andere methode, die voor jou werkt. Als je maar iets doet. Neem initiatief.

Hopelijk vond je dit blogartikel interessant. Laat wat van je horen, liefst per e-mail. En kijk vooral de docu van Marijn, als je dat nog niet hebt gedaan. Je krijgt dan nog meer achtergrondinformatie over de huidige tijdgeest en er wordt heel wat occulte kennis gedeeld waar je je voordeel mee kunt doen.

Het was mij weer een genoegen. Op jouw vrijheid!
: Erik.

E-mail: contact@veiligenvrij.nl

P.S. In deel II gaan we meer uitleg geven over het blogplaatje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *