Cisca Buis

Cisca Buis (1971), de auteur van het onderstaande artikel, rondde na haar VWO opleidng, in 1993 de dagopleiding (vierjarige HBO) voor Natuurgeneeskunde in Hilversum af. Ze had zich daarbij gespecialiseerd in de klassieke homeopathie. Sinds 1997 voert ze praktijk in Heenvliet met inmiddels ook praktijk aan huis, in Bergschenhoek. Ciska is één van de vooraanstaande personen, die de wereld waarschuwt voor de grote invloed die vaccins hebben op de mensheid in het algemeen en in het bijzonder op zwakke groepen in de samenleving, zoals kinderen. Als lid van de NVKP, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, is ze dagelijks met deze materie bezig.

De afgelopen periode, waarin het Covid-19- ‘vaccin’ werd ontwikkeld en bij honderden miljoenen mensen wereldwijd werd ingebracht, was een uitermate ‘bizarre’ ontwikkeling binnen het thema van ‘vaccinaties’.. Allereerst IS het ‘Covid-19-‘vaccin’ geen vaccin. Dat zouden de cowboys van Big Pharm natuurlijk maar al te graag willen, maar juridisch is dit al niet rond te breien.

De ‘vaccinatie-technologie’ is gebaseerd op FUNDAMENTEEL ÁNDER UITGANGSPUNT dan de nieuwe mRNA-techniek behelst. Deze laatste is letterlijk techniek die een genetisch gemanipuleerd mRNA oplevert. Een techniek, waarbij het ingespoten mRNA het lichaamseigen DNA aanzet tot het produceren van anti-stoffen tegen het Covid-19-virus.

Maar deze hele mRNA-techniek was en IS nog steeds een experiment, omdat er niet of nauwelijks evautatie van deze fundamenteel ingrijpende techniek heeft plaatsgevonden. Ondanks de SCHREEUW van veel medische wetenschappers om dit ONMIDDELLIJK te doen.. En ondanks het FEIT dat het officiële experiment al is afgerond..! Een aanvullende artikel over deze volledige (moedwillige) ontsporing op het gebied van ‘gezondheidszorg’.. 

* * *

*

Het ontstoren van ‘vaccinaties’..!

2024 © Cisca Buis (klassiek homeopaat) | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Vanaf 2021 hebben veel mensen het Covid-19- ‘vaccin’ én daarna de ‘boostervaccins’ toegediend gekregen. Er wordt gesproken over ‘vaccins’, maar deze mRNA-injecties ZIJN GEEN VACCINS.. Bij een deel van hen heeft dit geleid tot klachten, die niet altijd mild en van voorbijgaande aard zijn gebleken. Omdat de aansprakelijkheid niet is geregeld en klachten officieel niet worden erkend, is het van belang dat mensen/gedupeerden, elders een luisterend oor vinden en waar mogelijk worden geholpen.
In dit artikel schets ik de achtergronden bij de introductie van deze ‘vaccinaties’ en de mogelijkheden tot ontstoren van deze mRNA-injecties. Ook vind je handreikingen voor verdere behandeling en research en voor het wegwijs maken bij juridische stappen. Allereerst de vraag: ‘Is het nodig om de Covid-19-prikken te ontstoren en zijn hier mogelijkheden voor?

Dit bericht van de uitvinder van het middel, zou toch genoeg geweest moeten zijn, om in ieder geval GOED TE EVALUEREN, voordat weer een nieuwe ‘vaccinatie-ronde’ los gaat..!

We blikken terug op roerige jaren nadat ons land, net als de rest van de wereld, in de greep was van beleid gericht op het bestrijden van een pandemie. MRNA-injecties, die met spoedprocedures waren ontwikkeld en geproduceerd, zijn met tijdelijke vergunningen op grote schaal ingezet, zonder dat ze formeel waren goedgekeurd. De discussie over of het bij deze Covid-19 injecties gaat om klassieke vaccins of dat het gentherapie betreft, duurt nog voort.

Vast staat dat de werkingsmechanismen afwijkend zijn van de bekende en gebruikelijke vaccins en de vaccinatie-theorie/gedachte. Hebben we baat gehad bij deze Covid-19 injecties? Of moeten we erkennen dat er ook nadelige gevolgen zijn die steeds meer zichtbaar worden?

Op 16 maart 2020 werd in een Tv-toespraak door premier Mark Rutte gezegd, dat we in Nederland zouden kiezen voor het scenario van opbouwen van groepsimmuniteit om zo, op de meest passende en maatschappelijk minst belastende manier, met corona virus om te gaan.¹ De vergelijking werd gemaakt met de mazelen ‘Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen.’1

Dat klinkt allemaal nuchter en realistisch en indien deze lijn zou zijn gevolgd, was er mogelijk niet veel anders aan de hand geweest dan in andere jaren met stevige uitbraken van griep en aanverwante ziekten. Want, wat voorheen griep werd genoemd betreft in 80% van de gevallen sowieso geen griep oftewel influenza, maar werd en wordt veroorzaakt door rhino-virussen, corona-virussen of andere ziekteverwekkers.

In deze zelfde Tv-toespraak zette Rutte uiteen, dat er drie scenario’s mogelijk waren waarvan het kabinet besloten had, om de eerste optie zouden kiezen: ‘Het 1e scenario is: het virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Dat is het scenario van onze keuze.’  Er was echter een probleem: deze pragmatische Nederlandse aanpak was niet in lijn met die van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie; Nederland diende in de pas te gaan lopen met het WHO-script.

Het woord ‘lockdown’ deed in die periode wereldwijd zijn intrede en voordat we het wisten werd overal de handrem op gezet. Om hier weer uit te komen was het wachten op het middel dat ons zou redden; een ‘vaccin’.. En om dit vaccin met spoed te realiseren, mochten er in de tussenliggende tijd geen andere oplossingen in de vorm van medicatie voorhanden zijn. Zo staat het geschreven in veel volksgezondheidswetten wereldwijd.

Wie (als arts) toch met een alternatieve oplossing kwam voor de behandeling van Covid-19, werd teruggefloten en kreeg te maken met de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ). Ongeacht het FEIT dat het middel werkte en onafhankelijk van de Eed van Hypocrates, die deze artsen hebben afgelegd. Waarom ik deze politieke opmaat maak in dit artikel, dat gaat over het behandelen van gezondheidsproblemen na corona-vaccinatie?

Kijk in deze Tweet van Liz Churchill hoe de ONVACCINEERDEN werden behandeld. Deze genadeloze, duivelse, walgelijke MENSELIJKE GARBAGE MSM-propagandisten leven in ‘geleende tijd’. De ONGEVACCINEERDEN HEBBEN HET BIJ HET RECHTE EIND..

Om te begrijpen uit welke greep wij ons collectief aan het losmaken zijn, is het nodig dat we de context kennen van hetgeen ons de afgelopen 4 jaar is overkomen..!! Verdeeldheid en angst regeerden, opgezweept door een media die aan eenzijdige berichtgeving deed. Aan vrijwel alle mensen is deze mRNA-‘vaccinatie’ aangeboden en zelfs opgedrongen. Toch stond niet iedereen te springen om zich tegen Covid-19 te laten inenten.

En hoewel deze ‘Covid-vaccinatie’ nooit verplicht is gesteld, werd het de ongeprikten op een vaak mensonterende wijze, wel heel moeilijk gemaakt. Het was vooral de inperking van bewegingsvrijheid, op regelrechte onmenselijke wijze, waardoor veel mensen zich om uiteenlopende redenen tóch lieten overhalen om zich toch – soms pas na lang uitstel – laten injecteren. Zelfs om hun baan te behouden, om familie in binnen- of buitenland te kunnen bezoeken, deel te kunnen nemen aan (wedstrijd)sporten, op vakantie te kunnen gaan, zonder keer op keer te hoeven testen of niet uitgesloten te worden van bruiloften, begrafenissen etc. etc.

Door het sturen van een zogenaamde stuitingsbrief aan zowel de vaccinatie-arts, het ministerie (VWS) als de vaccinproducent voorkom je dat een claim – mocht je die ooit gaan indienen – verjaart. Dit is een traject van de lange adem, de verjaringstermijn naar de arts en de staat zijn 5 jaar; naar de producent is dat 3 jaar.

Vaccinaties, mRNA en ‘het-heilige-geloof’ in..
Hoewel de verschillen in zienswijzen op vaccineren – en dan bedoel ik de gebruikelijke kindervaccinaties – al jaren een beladen onderwerp zijn, spant en spande corona en alles wat daarmee samenhing werkelijk de kroon. De verdeeldheid die in de afgelopen 3-4 jaar is ontstaan tussen mensen, loopt door de gehele samenleving als een diepe kloof. Maar er komt een tijd –en deze is m.i. al aangebroken – om deze kloof tussen vrienden en familieleden waar mogelijk weer te overbruggen, de scheuren te repareren en de verbroken contacten te herstellen, begrip op te brengen voor elkaars zienswijzen en te voelen wat ons met elkaar verbindt.

Anderzijds is de groep mensen met wie je kunt praten over de wereld van vaccinaties, over de bijwerkingen, de keerzijden, de dwang die werd en wordt uitgeoefend en de ongewenste neveneffecten groter dan ooit en groeiend. Veel mensen uiten twijfels en wantrouwen niet alleen over de opgedrongen Covid-19 vaccins, maar ook over de eens zo vanzelfsprekende kindervaccinaties.

Schade, de schade verhalen…! KOM IN ACTIE!!
Tegelijk is er nooit eerder zo’n grote groep mensen in negatieve zin getroffen door vaccins en het lijkt er helaas op dat ook deze groep groeit. Omdat het in Nederland nooit tot een vaccinatie-verplichting is gekomen en ook omdat de aansprakelijkheid voor vaccinatieschade niet bij wet is geregeld, zijn mensen met Covid-19-injectie-schade dubbel slachtoffer.

Zijzelf en hun klachten worden vaak niet serieus genomen en behandeling ervan blijft daarom vaak uit. Degenen die tevergeefs bij verschillende instanties hebben aangeklopt, hebben ervaren dat wanneer zij aangeven dat ze lijden aan long-covid, dat er dan wel mogelijkheden zijn voor behandeling. Hoeveel mensen die nu onder de noemer long-covid een behandeling ondergaan, zijn feitelijk niet erkende vaccinatie-schade slachtoffers?

Sinds deze wettelijke regeling in 1986, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS..

Er is tot op heden nog geen partij van overheidswege of vanuit de vaccinproducenten, die vaccinatie schade erkent en die bij voldoende bewijs de slachtoffers op eerlijke wijze zal compenseren. Het succesvol indienen van een vaccinatieschade-claim is momenteel dan ook vrijwel onmogelijk. Toch is het raadzaam en het overwegen waard om bij een (sterk) vermoeden of een bevestiging van vaccinatieschade door een arts (ook al is dat alleen mondeling, want artsen zetten dit vrijwel nooit zwart op wit) actie te ondernemen.

Door het sturen van een zogenaamde stuitingsbrief aan zowel de vaccinatie-arts, het ministerie (VWS) als de vaccinproducent voorkom je dat een claim – mocht je die ooit gaan indienen – verjaart. Dit is een traject van de lange adem, de verjaringstermijn naar de arts en de staat zijn 5 jaar; naar de producent is dat 3 jaar.

‘Als je niet binnen drie jaar een stuitingsbrief naar de producent schrijft (of een rechtszaak opstart), komt je claim te vervallen. Voor de staat en de arts gelden een verjaringstermijn van vijf jaar. Let op: je moet dit zowel per email als per post versturen! Ook al leven we in een digitale wereld is het in dit geval belangrijk om het ook juist per post te versturen.’ 2

Het is onmogelijk om hier een complete lijst van mogelijke bijwerkingen op te sommen. Regelmatig vernemen we dat bestaande klachten toenemen of dat het ziektebeeld dat men al had, is verergerd. Deze vaccins/injecties doen een beroep op een specifieke deel van de afweer en dat gaat ten koste van het welbevinden in het algemeen.

Veel klachten, ook nieuwe klachten die mensen nog niet eerder hadden, worden toegeschreven aan de spike-eiwitten, die in het lichaam van de ontvangers van het vaccin geproduceerd worden. Omdat deze spike-eiwitten toxisch zijn, maakt het lichaam antistoffen ertegen en hierop zou het beschermingsmechanisme van de vaccins berusten.

Het ontgiften van de toxische spikes kan onderdeel zijn van het behandelen van vaccinatie schade. Dit kan door middel van een protocol met homeopathische middelen, met supplementen of met een combinatie van beide.3 Het vermoeden is dat met name problemen met de bloedscirculatie, te veel of juist te weinig stolling, menstruatieproblemen en -ontregeling, myocarditis etc. hiermee samenhangen. Maar ook andere stoffen in de vaccins kunnen dit teweeg brengen.

Ook de zogenaamde lipid nanoparticles in de vaccins worden genoemd als veroorzaker van klachten4 Vasten of ‘intermittend fasting’ kan hier mogelijk zinvol zijn, omdat bij ketogene verbranding het lichaam overgaat op vetverbranding en het opruimen van toxische stoffen. Verder is er de aantasting ontdekt van het microbioom, waarbij een langdurige en sterke afname wordt gezien van de aanwezige Bifidus-stammen in de darmflora van (herhaaldelijk) gevaccineerden.5

Dit kan gevolgen hebben voor de afweer, ontstekingen in de darm geven of neurologische klachten. Hier zou probiotica en het herstellen van de darm en haar flora van belang kunnen zijn. Afhankelijk van het batchnummer van het vaccin dat iemand heeft gehad zijn er meer of minder klachten of sterfte gemeld na vaccinatie.6,7 Dit kan samenhangen met vervuiling met DNA partikels in bepaalde vaccin batches.

De injecties die zijn gebruikt bij de trials voor tijdelijke toelating op de markt waren anders van samenstelling dan de uiteindelijk op grote schaal geproduceerde vaccins. Artsen, epidemiologen en statistici die het aandurven om zich uit te spreken, trachten deze feiten aan het licht te brengen. Er wordt geprobeerd om hen het zwijgen op te leggen en sommigen worden gearresteerd of hun database wordt in beslag genomen.

Klachten kunnen samenhangen met het aantal boosters dat mensen hebben gehad en er zijn aanwijzingen dat de kans op agressieve kankers toeneemt naarmate er meer boosters zijn genomen.8 Wetenschappelijke publicaties met een kritische noot naar de Covid-19 vaccins worden regelmatig teruggetrokken. Dit bemoeilijkt het zoeken naar informatie hierover en vraagt om andere zoekstrategieën.

Het online volgen van artsen en anderen in het medische onderzoeks/werkveld die zich durven uitspreken en die ook andere deskundigen een podium geven kan een goede ingang zijn, zolang zij hun platform kunnen behouden. Het wemelt van de podcasts en interviews die informatief en de moeite waard zijn. Met de komst van de Digital Services Act kan dit ‘landschap’ wel eens drastisch gaan veranderen.9

Het ontstoren of behandelen van vaccinatieschade door Covid-19 injecties kan in sommige gevallen complex zijn en vergt creativiteit en inzicht en een ‘open mind’ en goede afstemming met de cliënt. Door het bijhouden van nieuwsberichten – met name die via alternatieve media naar buiten worden gebracht, want elders krijgt het geen podium – kunnen we kennis opdoen en kennis delen.

We staan nog maar aan het begin..
We kunnen ons in sommige gevallen beperken tot het ontstoren volgens de methode van wijlen Dr. Tinus Smits. Hierbij wordt een reeks van het gepotentieerde vaccin gegeven. De middelen hiervoor zijn gemaakt van het betreffende vaccinmerk. Bij meerdere boosters zijn dat soms meerdere merken en verschillende kuren. Opvragen van de vaccinatie gegevens van de cliënt is daarom van belang.

Soms is een goedgekozen homeopathisch constitutiemiddel afdoende om de balans te herstellen. Ook energetische behandelingen, kruidentherapie, supplementen en andere wijzen van behandeling kunnen helpen om klachten na vaccinatie te verlichten en de gezondheid te herstellen. Ontstoren en behandelen van klachten na vaccinatie wordt steeds noodzakelijker en vraagt om goede samenwerking. Moge dit artikel hiertoe een aanzet zijn. (Lees ook: NVKP.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/covid-19/)

Bronnen:

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2020/03/16/tv-toespraak-van-minister-president-mark-rutte TV-toespraak van minister-president Mark Rutte 16-03-2020

2 https://thelongshot.nl/stuitinsgbrief/

3 Peter A. McCullough, M.D., M.P.H. Cade Wynn, Brian C. Procter, M.D, Clinical Rationale for SARS-CoV-2 Base Spike Protein Detoxification in Post COVID-19 and Vaccine Injury Syndromes  Journal of American Physicians and Surgeons Volume 28 Number 3 Fall 2023

4 https://videowaarheid.nl/video/willdofreedom-are-the-lipids-the-reason-for-the-side-effects/

5 Hazan, Sabine MD1; Dave, Sonya PhD2; Barrows, Brad DO1; Borody, Thomas J. MD, PhD, DSc, FACG3. S227 Messenger RNA SARS-CoV-2 Vaccines Affect the Gut Microbiome. The American Journal of Gastroenterology 117(10S):p e162, October 2022. | DOI: 10.14309/01.ajg.0000857548.07509.09

6 https://videowaarheid.nl/video/willdofreedom-the-batch-dependencies-in-the-mrna-shots-why-are-some-deadlier-than-others/

7 https://vigilantnews.com/post/nz-whistleblower-arrested-for-exposing-the-truth-heres-what-they-didnt-want-you-to-see

8  Uversky, V.N.; Redwan, E.M.; Makis, W.; Rubio-Casillas, A. IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein. Vaccines 2023, 11, 991. https://doi.org/ 10.3390/vaccines11050991

9 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *