De WHO lijkt zich alleen nog maar staande te kunnen houden met leugens. Wat gaat er gebeuren eind mei? In the Daily Sceptic hebben WHO-kenners Dr. David Bell en Dr. The Thuy van Dinh een artikel gepubliceerd dat ons duidelijk zou moeten maken dat de WHO ongeschikt is als organisatie die de wereld door de volgende door henzelf uitgeroepen pandemie moet gaan loodsen.
 

De WHO beweert ten onrechte dat ze het definitieve ontwerp van het pandemie-verdrag op tijd heeft gepubliceerd

 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zich onlangs verdedigd tegen het feit dat ze haar eigen wettelijke vereisten heeft geschonden bij de stemmingsprocedure van wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Dit was een reactie op verschillende zorgen die in parlementen en maatschappelijke organisaties zijn geuit. Dit is belangrijk omdat de WHO, door wettelijke vereisten te negeren en in allerijl te stemmen, de wereldwijde gezondheid en economieën in gevaar brengt, wat suggereert dat de organisatie niet langer geschikt is voor haar mandaat.
 
 

Een haastige beslissing zonder reden

 
Al meer dan 18 maanden wordt er binnen de WHO onderhandeld over twee documenten die bedoeld zijn om de manier te veranderen waarop pandemieën en pandemie-dreigingen worden gemanaged, waarbij het doel is dat de coördinatie en besluitvorming bij de WHO wordt gecentraliseerd. Begin mei werd er nog steeds onderhandeld over de wijzigingsvoorstellen voor de International Health Regulation (IHR)/ (Internationale Gezondheidsregeling) van 2005 en over een nieuwe Pandemieovereenkomst door respectievelijk de Working Group on Amendments to the International Health Regulations (WGIHR)/ (Werkgroep voor Wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling) en het Intergovernmental Negotiating Body (INB)/ (Intergouvernementeel Onderhandelingsorgaan). Ondanks het feit dat is aangetoond dat de WHO het bewijsmateriaal over de frequentie van natuurlijke uitbraken en het risico op een pandemie, die de afgelopen één tot twee decennia juist zijn afgenomen, op grove wijze heeft verdraaid, worden deze onderhandelingen met ongewone urgentie voortgezet.

Nu is aangetoond dat de uitbraak van COVID-19 waarschijnlijk het gevolg is van onnatuurlijke middelen (gain of function-onderzoek) en een WHO-beoordeling van de effectiviteit van de nieuwe en zeer ontwrichtende reactie pas in 2030 wordt verwacht, gaan de nationale onderhandelingsteams en de WHO desondanks door met een paradigma van massale surveillance gevolgd door massale vaccinatie met vaccins die geen normale klinische tests hebben ondergaan.

Dit is duidelijk ongepast vanuit het oogpunt van volksgezondheid, maar in het licht hiervan is het misschien des te vreemder dat de WHO haar eigen wettelijke vereisten schendt om binnen slechts drie weken over deze vaccins te stemmen. De WHO is nog steeds van plan om haar lidstaten hierover te laten stemmen in de voorlopige agenda van de 77e WHA zonder dat zij zich heeft gehouden aan de procedure die voorafgaande en tijdige overlegging van de documenten die de wijzigingen beschrijven vereist.

Deze geplande stemming is in strijd met artikel 55, lid 2 van de huidige IHR dat bepaalt:

Artikel 55 Wijzigingen

1. Wijzigingen van dit reglement kunnen worden voorgesteld door elke staat die partij is of door de directeur-generaal. Dergelijke wijzigingsvoorstellen worden ter overweging voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Gezondheidsraad.

2. De tekst van voorgestelde wijzigingen wordt ten minste vier maanden voor de bijeenkomst van de algemene vergadering waarop zij ter overweging worden voorgelegd, door de directeur-generaal medegedeeld aan alle staten die partij zijn.
 
Politici, academici en basisorganisaties hebben hun bezorgdheid geuit over deze vreemde situatie. Een recente open brief waarin de WHO en haar lidstaten worden opgeroepen om de geplande goedkeuring van beide teksten tegen te houden, heeft meer dan 13.000 steunbetuigingen van burgers uit verschillende landen gekregen. Een Europees parlement heeft gestemd voor uitstel van de stemmingen op de WHA en het respecteren van de juridische procedure (het is immers gewoon verstandig om een juridisch bindende en complexe overeenkomst goed te bekijken voordat deze ondertekend wordt). Alle 49 Republikeinse senatoren ondertekenden op 1 mei een krachtige brief waarin ze president Biden opriepen om de Amerikaanse steun aan beide ontwerpteksten in te trekken en waarin ze wezen op de schending van artikel 55(2).

Misschien in reactie op de verschillende punten van zorg die naar voren zijn gebracht, heeft het IHR-secretariaat onlangs zijn online vragen- en antwoordenrubriek bijgewerkt met een nogal tot de verbeelding sprekende bewering dat de WHO heeft voldaan aan de vereisten van artikel 55, lid 2, zoals hieronder weergegeven:

Bij het voldoen aan de vereiste van artikel 55, lid 2, heeft het secretariaat van de WHO alle voorstellen voor wijzigingen van de IGR op 16 november 2022 verspreid, zo’n 17 maanden voor de 77e Wereldgezondheidsvergadering, die begint op 27 mei 2024, wanneer ze ter overweging worden voorgesteld.

Bovendien beweerde het IGR-secretariaat zelfs dat het de technische vereisten van art. 55, lid 2, van de IGR door “alle voorgestelde wijzigingen op deze [308] amendementen die zijn ontwikkeld door de WGIHR-werkgroep, na elke WGIHR-vergadering mee te delen aan alle 196 Staten die Partij zijn”.

Een feitelijke weergave van de relevante WHO-documenten toont echter gemakkelijk aan dat deze beweringen niet kloppen. De amendementen die meer dan 17 maanden geleden zijn gepresenteerd, bestaan in grote lijnen niet meer. De amendementen die na elke onderhandelingsronde tot stand kwamen, zijn ook grotendeels gewijzigd, vervangen of geschrapt. De huidige amendementen zijn het resultaat van maandenlang herzien, onderhandelen en herformuleren om de betekenis te veranderen op aandringen van de staten die partij zijn. Beweren dat een formulering die niet meer bestaat en waarover niet gestemd zal worden, voldoet aan de vereisten voor de lidstaten om een tekst voor een stemming te beoordelen, terwijl de tekst waaraan zij zich feitelijk zullen moeten houden, wordt genegeerd, doet twijfels rijzen over de ernst van het hele WGIHR-proces. Het is bijzonder betreurenswaardig en zeer verontrustend om te zien hoe een mondiaal orgaan als de WHO zo respectloos omgaat met de mensen die het geacht wordt te dienen, en het zegt misschien veel over de problemen die momenteel de mondiale volksgezondheid teisteren.

De WHO verspreidde de gerichte amendementen uit hoofde van haar verplichting uit hoofde van besluit WHA 75(9) en besluit A/WGIHR/1/5
Toen de WHO op 16 november 2022 het pakket van 308 gerichte amendementen verspreidde, voldeed de organisatie in werkelijkheid gewoon aan haar verplichting uit hoofde van een besluit van de 75e WHA – Besluit WHA 75(9) para 2 (c) – dat in mei 2022 werd aangenomen.

De 75e Wereldgezondheidsvergadering (…) besloot (…):

(2) met betrekking tot gerichte wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling (2005):

(c) om de staten die partij zijn uit te nodigen om vóór 30 september 2022 wijzigingsvoorstellen in te dienen, waarbij al deze wijzigingsvoorstellen onverwijld door de directeur-generaal aan alle staten die partij zijn worden meegedeeld.

In dit besluit werden de staten uitgenodigd om hun wijzigingsvoorstellen vóór 30 september 2022 in te dienen. De compilatie van de verbale nota’s (waarmee een officiële mededeling tussen een internationale organisatie en de permanente missie van een staat wordt aangeduid) werd zowel in de oorspronkelijke taal als in het Engels online gepubliceerd onder de titel “Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with Decision WHA75(9) (2022)”. Uit de voorpagina’s bleek dat deze documenten waren gepubliceerd ingevolge een besluit van de WGIHR tijdens haar eerste bijeenkomst op 14-15 november 2022, zoals gerapporteerd in document A/WGIHR/1/5:

3. a) Het secretariaat publiceert online de voorgestelde wijzigingen, zoals ingediend door de lidstaten, tenzij anders geïnformeerd door de indienende lidstaten; verder publiceert het secretariaat ook online een artikelsgewijze compilatie van de voorgestelde wijzigingen, zoals gemachtigd door de indienende lidstaten, in de zes officiële talen, zonder vermelding van de lidstaten die deze voorstellen maken.

De WGIHR ging verder dan de 65e WHA door de wijze van mededeling van gerichte wijzigingsvoorstellen – online en in een compilatie, in de zes officiële talen – te specificeren. De online publicatie van de compilatie van de wijzigingsvoorstellen door de WHO een dag later was dan ook het resultaat van deze beslissingen en niet van de toepassing van artikel 55, lid 2, van de IGR.

De oorspronkelijke intentie om artikel 55(2) van de IHR te respecteren, werd vreemd genoeg terzijde geschoven. Bovendien blijkt uit verschillende belangrijke documenten dat de WHO, de WGIHR en de IHR-toetsingscommissie (een deskundigenpanel dat is opgericht overeenkomstig artikel 47 van de IHR om de uitkomst van de WGIHR te beoordelen) zich vanaf het begin van dit proces bewust waren van de vereisten van artikel 55, lid 2 van de IHR en dat zij allemaal de intentie hadden om deze te respecteren.

In oktober 2022, tijdens zijn eerste bijeenkomst op 14-15 oktober 2022, stelde de WGIHR zijn werkmethode vast (document A/WGIHR/1/4), waarin zijn eigen rapportage en tijdschema werden vastgesteld (punt 6):

Overeenkomstig besluit WHA75(9) zal de werkgroep een pakket gerichte wijzigingen voorstellen ter overweging door de 77e Wereldgezondheidsvergadering, in overeenstemming met artikel 55 van de International Health Regulation (2005).

Los daarvan werd in het mandaat van de IHR-toetsingscommissie ook duidelijk de verwachting uitgesproken dat de WGIHR het definitieve pakket wijzigingen tegen januari 2024 zou bereiken, waardoor de lidstaten vier maanden de tijd zouden hebben gehad om deze te beoordelen vóór de 77e WHA in mei 2024.

15 december 2023: De Toetsingscommissie blijft gedurende 2023 ‘slapend’ en wordt in december 2023 opnieuw bijeengeroepen om het door de WGIHR overeengekomen pakket wijzigingsvoorstellen te beoordelen, met het oog op het indienen van haar definitieve technische aanbevelingen bij de DG vóór half januari 2024.

Januari 2024: Het WGIHR dient zijn definitieve pakket met voorgestelde wijzigingen in bij de DG, die deze overeenkomstig artikel 55, lid 2, ter overweging aan alle Staten die Partij zijn zal meedelen met het oog op de 77e Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het mandaat verwijst dus zonder twijfel naar het definitieve pakket van de voorgestelde wijzigingen, dat wil zeggen de voorgestelde wijzigingen van de IHR in hun definitieve bewoordingen waarin zij door de WHA in behandeling moeten worden genomen.

Uit deze documenten blijkt dat het “pakket amendementen” dat klaar is voor beoordeling en stemming de definitieve tekst moet zijn van de voorgestelde amendementen die de WGIHR moest opstellen. Als voogdijorganisatie die tot taak heeft zowel de WGIHR als de IGR-toetsingscommissie te adviseren en te ondersteunen, heeft de WHO de plicht hen te adviseren de regels, procedures, tijdschema’s en mandaten te respecteren. De onderhandelingen binnen de WGIHR gaan echter nog steeds door, minder dan een maand voor de stemming, met het laatste ontwerp dat op 16 april werd vrijgegeven. Als de WHO eind mei nog steeds van plan is om de WHA te adviseren om de wettelijke vereisten te schenden, is een schending van het vertrouwen van zowel de lidstaten als het grote publiek onvermijdelijk. De WHO maakt dan een aanfluiting van haar interne processen.
 
 

Oproep aan de WHO en 196 staten die partij zijn bij de IGR om artikel 55(2) te respecteren

 
Er is momenteel geen sprake van een toenemende frequentie van natuurlijke uitbraken of pandemieën, en de last van natuurlijke uitbraken is, in verhouding tot andere ziektelast, miniem. Van veel van de interventies die in de pandemiedocumenten worden voorgesteld – lockdowns, massale vaccinatie en wijdverspreide economische ontwrichting van de hele regering en de hele samenleving en verwijdering van de mensenrechten als reactie op ziekten met een lage ziektelast of loutere dreigingen – is niet aangetoond dat ze heilzaam zijn. Er is geen oplossing gevonden voor de duidelijke belangenconflicten waarmee de overeenkomsten te kampen hebben, zoals de commerciële geldschieters van de WHO die zullen profiteren van de voorgestelde aanpak. Er is een duidelijk risico dat het gebruik van de nieuwe middelen (zoals mRNA-vaccins) de algehele gezondheid zal schaden.

Nemo est supra leges – niemand staat boven de wet. Onze samenlevingen zijn hierop gebaseerd. Leiders en besluitvormers moeten de wet respecteren. Valse beweringen te kwader trouw schaden het vertrouwen van het publiek. Een verstandige beslissing in dit geval zou zijn om een nieuwe deadline vast te stellen, bijvoorbeeld eind mei, voorafgaand aan een nieuwe herzieningsperiode van vier maanden. Niets weerhoudt de WHO ervan om later dit jaar een buitengewone zitting van de WHA bijeen te roepen om over zo’n definitief pakket te stemmen als dat er ligt. Wat verklaart deze haast en deze minachting voor het schenden van artikel 55(2) van de IGR? Waarom vindt de WHO het gepast dat haar lidstaten niet de wettelijk vereiste en verwachte tijd krijgen om documenten te bestuderen die bedoeld zijn om hen juridisch te binden aan nieuwe regelgeving?

 
 
 

Dr. David Bell is een klinisch arts en arts voor de volksgezondheid met een PhD in volksgezondheid en een achtergrond in interne geneeskunde, en modellering en epidemiologie van infectieziekten. Voorheen was hij directeur van de Global Health Technologies bij Intellectual Ventures Global Good Fund in de VS, programmahoofd voor malaria en acute febriele ziekte bij FIND in Genève en coördineerde hij de strategie voor malariadiagnostiek bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is Senior Scholar bij het Brownstone Institute.

Dr. Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) werkte op het gebied van internationaal recht bij het Bureau voor Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Daarna beheerde ze partnerschappen met multilaterale organisaties voor Intellectual Ventures Global Good Fund en leidde ze inspanningen op het gebied van de ontwikkeling van milieugezondheidstechnologie voor omgevingen met weinig hulpbronnen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *