*

Cheiron in de schijnwerper (dl.2)

2024 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be
*
(voor deel 1 klik je
HIER)

De totale zonsverduistering van 8 april 2024 zal -ook en met name- de gezondheidszorg diep raken. Een totale eclips heeft per definitie een indringende uitwerking op het leven hier, al wordt dat vaak pas manifest op termijn. Het bijzondere aan deze eclips is dat de planeet (planetoïde) Cheiron hierbij betrokken is. Hij wordt belicht door zowel de zon als de maan en krijgt hiermee een activatie in ons energieveld, waardoor we bewust gaan worden van zijn thema’s, zowel persoonlijk als collectief. De karakteristiek van Cheiron zal dus ook de gezondheidszorg in het bijzonder treffen door deze activatie; ik verwacht verstrekkende gevolgen voor de ontwikkelingen op dit terrein.

Cheiron’s energetische karakteristiek is healing vanuit/in/door liefde, dat wil zeggen genezing in de breedste en diepste zin van het woord. Dan heb ik het over genezing vanuit de universele bron. Cheiron’s energetische impuls werkt uit via twee thema’s: gewonde genezer en brug tussen hemel en aarde. Gewonde genezer verwijst rechtstreeks naar gezondheid en ziekte. Brug tussen hemel en aarde bestrijkt een breder terrein, maar het zal diepe sporen door de gezondheidszorg trekken.

De ecliptische gebeurtenis zal ’n nieuwe besef wakker roepen in het collectieve bewustzijn. In het bijzonder een behoefte aan levende verbindingen (in plaats van technologische aankoppeling) en een gevoel van verbondenheid met het totale leven:
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Cheiron’s energieveld resoneert met natuurlijke behandelwijzen en middelen die de verbondenheid van spiritualiteit en materialiteit (geest en lichaam) versterken. Behandelwijzen die holistisch en multi-dimensioneel ingesteld zijn, zijn met Cheiron nu verzekerd van kosmisch-energetische voeding. In de nabije toekomst zal veel nadruk komen te liggen op het ‘helen van verwondingen’ (hier heb je niet eens een kristallen bol voor nodig). Maar dan wel met een behoefte aan verbinding met natuur en kosmos.

Mijn inschatting is dat de toeloop naar holistisch en meerdimensioneel werkende zorgverleners zal groeien. Dit zou wel eens sneller en massaler kunnen gebeuren, omdat deze ‘mind-set’ en werkwijze verwant is met Cheiron’s karakteristiek. De ecliptische gebeurtenis zal dit nieuwe besef wakker roepen in het collectieve bewustzijn.

In het bijzonder een behoefte aan levende verbindingen (in plaats van technologische aankoppeling) en een gevoel van verbondenheid met het totale leven: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Wat nu bekend staat als het alternatieve of complementaire veld zou in de toekomst wel eens het sociaal geaccepteerde gezondheidszorgveld kunnen worden. De activatie van Cheiron is hierin een aandrijvende kracht.

De gewonde genezer (‘The Wounded Healer‘)
Ondanks zijn grote medische kennis zat Cheiron opgescheept met een verwonding door een pijl, die was gedoopt in het dodelijke gif van Hydra (een veelkoppige slang). Cheiron was onsterfelijk en het ongeluk zadelde hem op met een wond die hem niet kon doden, maar ook niet wilde genezen. De ongeneeslijke wond zette hem aan tot het zoeken naar een nieuwe remedie. Dit bracht hem een enorme uitbreiding en verdieping van de grote medische kennis die hij al had.

Cheiron geneest uiteindelijk toch, niet met behulp van geneesmiddelen, maar met behulp van een diep zelfonderzoek. Voor een groter goed gaf hij zijn goddelijke status op: hij moest sterven. In de mythe wordt dit in beeld gebracht als een gang door de onderwereld waar Hades (= Pluto) de scepter zwaait. Pluto is de metafoor voor het naar binnen keren om de balk in je eigen oog op te zoeken. Met behulp van Plutonische kracht halen we de onderste steen boven waar dingen niet kloppen. Ook in ons zelf..

De dingen die innerlijk niet kloppen zijn de informatiepakketjes in ons systeem die niet geïntegreerd zijn. Ze horen niet thuis in onze pure natuur. Ze werken als stoorzenders en ondermijnen onze gezondheid. We kennen ze onder namen als trauma, intoxicatie, litteken, blokkade, leefstijl factoren, etc..

Cheiron’s activatie maakt ons wakker voor de thema’s verwonding en heelwording waarbij symptoombestrijding niet de aangewezen weg is. Het gaat dus om trauma. We weten het al, maar nu zal het op grotere schaal tot mensen doordringen dat onverwerkt trauma ons ziek kan maken. Het besef groeit al dat klachten samenhangen met leefstijl, dat frustraties en stress in de huidige wereld ziekmakende factoren zijn.

Dit zijn factoren waar je zelf invloed op kan uitoefenen en de animo voor de participatie in de eigen genezing is groeiende. Tevens wordt er met Cheiron een aandrijvende kracht opgeroepen om op zoek te gaan naar een remedie die buiten het standaardpatroon valt. Cheiron had immers geen baat bij zijn bestaande kennis die overigens al buitengewoon groot was. Hij moest op zoek gaan naar compleet nieuwe oplossingen.

Meer mensen zullen een ander antwoord willen dan een receptenbriefje, een medische molen of de boosdoener er uit laten snijden. Ook mensen met prikschade zullen op zoek gaan buiten het zorgsysteem. Vertaald naar onze situatie in deze tijd zie ik parallellen met de zorg voor onze gezondheid. Het zorgsysteem kan niet de hulp noch het antwoord bieden aan een groot aantal chronisch (= ongeneeslijk) zieke mensen.

En we zitten sinds dit decennium met nieuwe problemen (hebben we hier te maken met het dodelijke gif van Hydra?). Het zorgsysteem zit opgescheept met aandoeningen waarvan het geen kennis heeft. Zolang het systeem blijft opereren binnen het kader van de fysieke dimensie zal het geen oplossing kunnen brengen. Cheiron vond geen baat bij uitwendige middelen en methoden. De hoge verwachtingen van technologische ontwikkelingen zullen niet ingelost worden.

Wel zal het kostenverhogend werken.
Het zal leiden tot meer ongeneeslijke patiënten en ook personeelsproblemen. Zolang het reguliere denkbeeld regeert, en dat is al meer dan een eeuw, zien we dat hooggespannen verwachtingen steeds weer op de lange baan terecht komen. Binnen het zorgsysteem zullen meer zorgverleners gaan beseffen dat er een ander soort hulp nodig is. Een aantal heeft zich al terug getrokken uit het systeem, omdat ze zich niet langer kunnen verenigen met de manier waarop wordt gewerkt. Ze zullen hun roeping op een andere manier vorm gaan geven.

Het zal tot meer zorgverleners doordringen dat de geneeskunde en het zorgsysteem mensen ziek maakt en ziek houdt. Een deel van de chronische aandoeningen wordt gecreëerd door de chemische ‘genees’middelen. Ook lopen veel patiënten frustraties op door de organisatie van de zorg. Wat mij betreft kunnen we wel stellen dat het zorgsysteem zelf ongeneeslijk ziek is.

De kosmische koers zal een ander pad vrijmaken. Traumatische ervaringen zullen hun rechtmatige plek krijgen in het rijtje van ziekteoorzaken naast iatrogene factoren, leefstijl factoren en intoxicatie. Infectieziekten door virussen en ander gespuis, evenals ‘genetische’ aandoeningen, zal geschrapt kunnen worden uit de differentiaal diagnose.
Cheiron laat ons bewust worden van de echte ziekte veroorzakers en zal de gids zijn in de zoektocht naar echte genezing. In de komende jaren zullen we te maken krijgen met een optelsom van zorgvragers en zorgverleners die symptomen niet te lijf willen gaan, maar willen gebruiken als gids naar genezing.

Brug tussen hemel en aarde..!
Een ontwaakt Cheiron-aspect in ons betekent nóg een nieuw besef: we zijn een verbinding tussen onze Bron en ons Bestaan. In toenemende mate zal het besef groeien dat er geen scheiding is tussen lichaam en geest, geen verschil tussen binnen/innerlijk en buiten/uiterlijk. Als centaur – half mens half paard – symboliseert Cheiron’s thema de verbinding tussen dierlijk en spiritueel.

Oftewel, we onderscheiden (en niet ‘scheiden’!) een materiële en een spirituele kant, een lichamelijke en een geestelijke component. We zijn een bewustzijnseenheid in een biologisch organisme. We zijn een biologisch systeem dat doorspekt is van bewustzijn. De samenleving groeit langzaam maar zeker naar een paradigma van verbondenheid. We gaan bruggen slaan tussen de verschillen en tegenstellingen.

We gaan ook innerlijk bruggen slaan: het verband voelen tussen ons lichamelijk welbevinden en geestelijk welzijn. De samenhang tussen onze innerlijke roerselen en ons uiterlijk zichtbare doen en laten wordt steeds voelbaarder en vanzelfsprekender. Zo binnen zo buiten.

Cheiron verbindt onze (beneden)wereld met de bovenwereld en de onderwereld. We gaan herkennen dat onze denkbeelden en wat we ‘geloven’ sterk bepalend zijn voor hoe we ons leven èn de wereld inrichten. Als persoon worden we bewuster hoe het collectieve bewustzijn (cultuur, normen en waarden) bepalend is voor ons persoonlijke leven. En omgekeerd: de invloed die we als persoon kunnen uitoefenen op het collectief.

De pijnlijke levenservaringen die we in de kelder of elders in de opslag hebben gedeponeerd leven door in de onderwereld. Ze willen lucht en licht krijgen om uiteindelijk een plek terug te vinden in huis of eindelijk met de noorderzon te kunnen vertrekken. De wonden willen verbonden en geheeld worden.

Het overbruggingsproces pakt ook de bovenwereld erbij. Met de geopende deur voor de buitenplaneten Uranus, Neptunus en Pluto sijpelt er een kosmisch bewustzijn naar binnen in ons collectieve en persoonlijke bewustzijnsveld. Het bestaan van andere dimensies, andere levensvormen en buitenzintuiglijke gewaarwordingen wordt vanzelfsprekender. We houden nu al rekening met buitenaards leven.

Dat was zo’n 50 jaar geleden een onbestaanbaar idee. Met deze ontwikkelingen veranderen we de wereld in een meerdimensionele realiteit. Zo boven zo beneden.. Als ik dan opnieuw kijk naar de zorg voor onze gezondheid, dan constateer ik dat in het zorgsysteem nog steeds gedacht en gewerkt wordt vanuit het scheidingsmodel. Met de inschakeling van artificiële intelligentie om de toeloop te beteugelen volgt het zorgsysteem een ander pad dan de kosmische koers.

Die kosmische koers zie ik als een natuurlijk proces. In mijn ogen bevinden we ons in een bewustzijnsevolutie. Het zorgsysteem en de ‘afnemers van zorg’ zullen steeds minder op elkaar aansluiten. Vanuit de groeiende behoefte aan verbinding en verbondenheid zal de toeloop afbuigen naar zorgverleners die werken vanuit menselijke verbinding en in verbondenheid met het Leven.

De wond die verbonden wil worden
In het collectief bewustzijn zal het thema trauma meer op de voorgrond treden. De vraag naar hulp bij trauma zal dus toenemen. Cheiron lijkt zijn schaduw al vooruit te hebben geworpen: er zijn al veel traumatherapeuten en stress-coaches werkzaam. Ook is er een variëteit aan behandelwijzen die de nodige aanvulling kan bieden. Dit zijn methoden en middelen die niet primair trauma behandelen, maar wel het genezingsproces faciliteren. Enkele voorbeelden: voedingstherapeuten kunnen voedingsadviezen geven, tekorten aanvullen, allergieën en het microbioom behandelen. Manuele behandelwijzen kunnen het lichaam op energetisch en bindweefselniveau ‘stroomlijnen’. Energetische behandelwijzen kunnen subtiele stoorzenders aanpakken.

Binnen het zorgsysteem zijn integrale ontwikkelingen op het gebied van traumahulpverlening nog in een beginstadium. Buiten het zorgsysteem is er een groot aanbod, maar dit veld is niet voldoende georganiseerd en therapeuten zijn minder makkelijker te vinden. Toch zullen meer mensen dit veld gaan opzoeken, omdat de nood hoog is, mede door de recente gebeurtenissen:

De Covid-lancering inclusief de maatregelen hebben gezorgd voor een groot aantal getraumatiseerde mensen (jong èn oud). Afgezien van de buitensporige wachttijden vinden ze in het zorgsysteem soms wel gehoor maar geen soelaas. Men tast in een medisch duister over wat er aan de hand is. Een deel van deze groep gaat nu op zoek naar hulpverlening naast het systeem.

De dwingende prikcampagne heeft collaterale schade aangebracht door mensen tegen hun wil te injecteren. Deze mensen voelen zich bedrogen, misleid en misbruikt. Er is boosheid en rancune, maar het verlies van vertrouwen in het zorgsysteem is misschien wel de grootste prijs die betaald gaat worden. In een groeiend besef zullen meer mensen de relatie gaan leggen tussen hun klachten en ‘de dingen die niet lekker lopen’ of ‘die hen niet lekker zitten’. Dit aantal zal snel groeien in een wereld die op zijn kop staat en in de war is..!

De prikschade heeft te veel slachtoffers gemaakt om nog jaren onder de pet te kunnen blijven. Dan hebben we ook nog de ziektebeelden long-vax en long-covid die sterk op elkaar lijken. Met deze problematiek kan wel eens de eerste dominosteen vallen die veel ogen gaat openen voor de invaliderende en ook dodelijke farmaceutische middelen. De onheilzame effecten van alle andere vaccinaties staan te trappelen om boven water te komen.

Hoe snel deze veranderingen zullen verlopen, is altijd afwachten, maar 2024 draagt wel een signatuur van indringende veranderingen (oa. door Pluto’s entree in de Waterman en de Uranus-Jupiter conjunctie in de Stier). Mijn inschatting is dat er grote behoefte zal ontstaan aan trauma-hulpverlening vanuit een véél breder perspectief. Ook worden we uitgedaagd om op zoek te gaan naar methoden en middelen die zelfs in het complementaire veld onconventioneel zijn. Elektromagnetische stoorzenders door technologie en astrale stoorzenders vanuit parallelle tijdlijnen vragen ook om behandeld te worden,

Cheiron gaat ons helpen te leren omgaan met de verschillende dimensies en tijdlijnen. Ik denk oa. aan familiethema’s en voorouderlijke crises. Fragmenten van doodgeborenen en overledenen kunnen iemands leven behoorlijk dwarszitten. Bepaalde plekken lijden aan atmosferische unfinished business, zoals strijdvelden uit voorbije oorlogen, een plaats delict, huizen die spoken omdat voormalige bewoners onfrisse praktijken erop nahielden.

Deze categorie factoren was tot voor kort afwezig in het collectieve bewustzijnsveld. Dus werd het afgedaan als onzin. Cheiron opent nu deze deuren en geeft ons de gereedschappen om deze dimensionele problemen aan te pakken. De toekomstige gezondheidsproblemen dienen zich al aan en de toekomstige gezondheidszorg is er al. Er is een keur aan behandelwijzen en ervaren zorgverleners die veel in huis hebben om de problemen aan te vatten. Velen werken vanuit een directe verbinding met de zorgvrager èn hun eigen Bron.

In deze afstemming kan het zelfgenezend vermogen worden aangesproken. Onder de jonge garde artsen is er toenemende belangstelling om integraal te werken. Ook is er expertise voorhanden om omgevingen op te schonen van onafgewerkte energetische restanten (oa. entiteiten). Storende velden van electriciteitsnetten en draadloze communicatie kunnen omgepoold worden. De wond die verbonden wil worden zal kunnen beschikken over een ruime keuze aan verbandmiddelen.

De wond die geheeld wil worden
Zoveel soorten mensen zoveel soorten trauma’s. Toch zijn veel traumavarianten te herleiden tot een handvol basis-kwetsuren. Dat is wat traumatherapeuten ook weten. Als trauma op een fundamenteler niveau geheeld kan worden, zullen de oppervlakkiger varianten makkelijker het veld ruimen. Als we de moed hebben dan neemt Cheiron ons verder mee de diepte in. In de fundamenten onder de kelder treffen we Pluto aan als compromisloze gids.

In mijn artikel ‘Cheiron activatie’ (HIER) heb ik het omschreven als de verbroken verbinding tussen onze Bron en ons Bestaan. Onze oorspronkelijke eenheid van Bron en Bestaan zie ik als een spanningsveld ‘by design’. Hierin is een wig terecht gekomen (gedreven?) waardoor Bron en Bestaan gescheiden zijn geraakt. Hier zitten we als mensheid mee opgescheept. In mijn vorige artikel schreef ik dat deze splijting ons in een overlevingsmodus brengt met alle gevolgen van dien. Hier wil ik de scheiding zelf nog wat nader uitwerken in enkele basisthema’s.

Scheiding van Bron en Bestaan
Als we tijdens ons aardse bestaan geen verbinding meer kunnen maken met de universele bron, dan zijn we ons innerlijke kompas kwijt. Dan gaan we navigeren op informatie van buiten af. We gaan varen op een aangeboden constructie bv. een religie, een ideologie, een wetenschap, een technologie. Mensen die in een andere constructie leven kunnen we voelen als een bedreiging voor ons bestaan. Onze gemeenschappelijke universele bron ontbreekt immers? En tegen een bedreiging ‘mag’ je je beschermen door ‘m te bestrijden. Dit is een wereldwijd geaccepteerde rechtvaardiging om de strijd aan te gaan, om een oorlog te beginnen.

Het orgaan dat het meest hieronder lijdt is ons hart. Ons hart is de fysieke vertegenwoordiger van de oer-verbondenheid, van spiritueel tot en met fysiek. Als ons door de natuur gegeven kompas niet goed werkt lopen we makkelijker in zeven sloten tegelijk. We halen ons dingen op de hals die we later moeten corrigeren en roepen situaties over ons af waar we ons weer uit moeten zien te redden. Het betekent een boel frustratie, stress en pijn.

Scheiding van mannelijk en vrouwelijk
We weten dat we een samenstelling zijn van mannelijke en vrouwelijke energieën. In ons aardse bestaan is dit uit elkaar getrokken en vervolgens in een vijandige opstelling neergezet met behulp van religieuze beeldvorming. Het is een bron van wederzijds misbruik geworden, van taboes en veel verwarring. Het patriarchaat heeft niet alleen veel bloed vergoten, het heeft ook veel kwaad bloed gezet tussen de biologische verschillen. In dit systeem moet de vrouwelijke sekse het ontgelden, maar we hoeven het matriarchaat ook niet te idealiseren. Dit type verwonding zit erg diep, maar Pluto gaat ‘m naar de oppervlakte dwingen en Cheiron kan de brug slaan.

Met het binnendringen van de buitenplaneten (Uranus, Neptunus en Pluto) lift Lilith mee en verschijnt in ons bewustzijnsveld als een duveltje uit een doosje. Lilith symboliseert een verbannen, verstoten vrouwelijk aspect. Het vrouwelijke principe, dat twee verschillende kanten kent, symboliseert het vrouwelijke oerinstinct en is diep geworteld in de natuur.

Met de afwijzing van het Lilith-aspect is de vrouwelijke energie geamputeerd. Het Lilith-aspect is een lustvolle lijfelijkheid en een zelfbewuste onafhankelijkheid. Lilith is de tijgerin. Het Eva-aspect is een volgzame zorgzaamheid en een zelfopofferende harmoniebewaarster. De afgewezen Lilith-kracht opereert buiten ons gezichtsveld en zit in de collectieve kelder flink te morren. Het is een bron geworden van haat, jaloezie, afgunst, wrok en wraakgevoelens.

Het vrouwelijke principe in haar compleetheid is noodzakelijk voor onze herverbinding met de natuur. Het roert zich al in het collectieve en persoonlijke bewustzijnsveld. De promotie van woke-ideologie en gender-neutralisatie heeft echter niets van doen met de integratie van mannelijk en vrouwelijk principe. Om onze menselijke natuur te herstellen is de inlijving van het geaccepteerde (Eva) èn het afgewezen (Lilith) vrouwelijke aspect noodzakelijk.

Niet alleen in vrouwen, maar ook in mannen. Biologisch gezien blijven mannen mannen en vrouwen blijven vrouwen. Het gaat om een gelijkwaardig partnerschap waarin beide principes elkaar aanvullen ongeacht in welk biologisch lichaam het zit.

Scheiding in goed en kwaad..
Een scheiding van componenten die samen onze eenheid vormen, leidt tot lijden. Lijden is een vruchtbare bodem voor het zaaien van waardeoordelen. Met de scheiding in goed en kwaad kan je een dualistische realiteit creëren. Dit kan je verankeren met behulp van social-engineering waaronder beloning en straf, bewondering en verguizing, insluiting en buitensluiting. Om een ‘vervangende eenheid’ te ervaren moeten we ons aanpassen en compromissen sluiten.

We willen niet in de afdeling ‘kwaad’ gestopt worden en we willen niet de pijn van het gemis aan eenheidsbeleving voelen. We scheiden ons zelf in delen die acceptabel zijn en delen die niet geapprecieerd worden. Die laatste stoppen we in de kelder, zodat we er niet mee in de problemen komen. Het worden nu problemen in eigen huis, want ze kunnen ook niet meer geleefd worden. En wat niet geleefd kan worden gaat piepen, schuren, kreunen, schimmelen en uiteindelijk bederven. Onze collectieve kelders maken een hoop lawaai.

Scheiding van lichaam en geest..
De kunstmatige splijting van lichaam en geest is een diepe verstoring van de eenheid die wij van nature zijn. Het lichaam is veroordeeld tot ondermaats vlees en de geest is veroordeeld tot bovenaards gebazel. Dit is een open wond die niet kan genezen zolang lichaam en geest beladen zijn met een negatief oordeel.

Het noodverband waarmee we ons redelijk kunnen redden herken ik in de psyche (persona, mind). Ik zie het als een houtje-touwtje brug tussen geest en lichaam. De psyche heeft van beide een beetje, net genoeg om de boel bij elkaar te houden. Het is een soort composiet dat is samengesteld uit denkbeelden, verwachtingen en aannames. Het is een stoplap geweven met een draad van angst.

Geest en lichaam zijn een diep verweven samenwerkende eenheid waar de psyche geen vat op heeft. Gevangen in een deze positie leidt de psyche een kwetsbaar en angstig bestaan. Het houvast moet van buiten komen: kennis, normen en waarden. Dat maakt de psyche gevoelig voor bemoeienis van buiten af en … manipulatie.

Het verschijnen van Cheiron’s energie in ons bestaan maakt ons echter bewust van deze wankele verbinding èn vestigt de aandacht op onze ingeboren eenheid van geest en lichaam. Sinds we in het woord bewustzijn een synoniem hebben gevonden voor geest zijn er nieuwe deuren open gegaan. Het begint post te vatten dat bewustzijn en biologie één ondeelbaar geheel zijn.

De reguliere wetenschap dient zich steeds meer af te vragen of haar manier van onderzoeken niet ter discussie staat, in plaats van de geneeskunst die Homeopathie is!

Ons lichaam huisvest bewustzijn en ons bewustzijn gebruikt het lichaam als informatie-‘technologie’. Ons lichaam is een levende informatiedrager die tot diep in de aardse geschiedenis en tot in de verste uithoeken van het universum reikt. Als het universum in een biologisch jasje zijn we deelgenoten in de activiteiten van het universum. Het universum is een zelf-organiserend systeem dat voortdurend evolueert.

Nu Cheiron werkzaam is geworden in ons bewustzijn kunnen we de verbinding tussen ons dierlijke thuis en ons spirituele thuis gaan herstellen. Terwijl we nog in de krappe noodwoning van de psyche verblijven, bouwen we aan een grotere woning. Cheiron’s bemiddelende kracht zal ons gidsen en helpen met de nieuwbouw.

Een bemiddelende zorgverlening
Cheiron zet de koers uit naar een zorgverlening die niet sturend, maar bemiddelend zal zijn. Het is niet de wonderpil, de geavanceerde technologie of de magische therapeut die de cliënt geneest. Het is de cliënt die zich zelf geneest. Alle levende organismen genezen dankzij een ingebouwd zelfgenezend vermogen. De ware geneeskunst bestaat uit het aanspreken van dit zelfgenezend vermogen. Dit is het magische instrument waarin de nieuwe zorgverlening zijn basis zal vinden.

Ons zelfgenezend vermogen kunnen we zien als een bemiddelende kracht tussen onze Bron en ons Bestaan. Onze Bron bevat en weet alles wat we nodig hebben om hier op aarde te leven – in dit lichaam in dit bewustzijnsveld. Het is een levenskunst om onze verbinding zo af te stemmen dat ons aardse instrumentarium, ons biologische systeem, in vorm blijft èn creatief kan functioneren. Maar het is ook een avontuur om in de aardse realiteit te verblijven. We lopen dus nog wel eens wat krasjes op. Hier is in voorzien: in onze gereedschapskist zit een zelfgenezend vermogen. Dit vermogen werkt volautomatisch.

We kunnen er echter wel ‘tussen gaan zitten’ of ‘het in de weg zitten’. De kunst is dus om dit ‘zelfreparatiesysteem’ zijn eigen gang te laten gaan. Dit nu is de focus van een bemiddelende zorgverlening. In de nieuwe gezondheidszorg zal de zorgverlener optreden als bemiddelaar om het bemiddelend vermogen van de zorgvrager te herstellen.

Er bestaat geen gemiddelde-deler-model van de oer-verbondenheid. Ieder mens heeft een strikt individueel contract met de universele bron. Elk genezingsproces is gebonden aan de afspraken binnen dit contract. Het is dus een persoonlijke zoektocht voor ieder mens en de uitkomst overschrijdt niet de grenzen van dit contract. Werken met protocollaire modellen waar de zorgvrager in moet passen voor een behandeltraject is geen optie (het werkte toch al niet). De zorgverlener zal op eigen kracht, kennis en vaardigheden aan de slag moeten.

De zorgverlener zal voor een belangrijk deel moeten varen op de eigen verbondenheid van Bron en Bestaan. Dit bepaalt in grote mate de kwaliteit van het bemiddelaarschap. Deze vaardigheid vloeit voort uit het werk dat we aan onze eigen heelheid doen en hebben gedaan. Hoe dieper we de verbinding met onze Bron verankeren, hoe breder de bandbreedte van ons bewustzijnsveld wordt. Oftewel: je opmerkingsgave wordt groter en dieper.

Het wordt makkelijker om waar te nemen wat een ander nodig heeft. Je eigen bewustzijnsveld gebruik je namelijk als scanner. Dit lijkt op het empathisch vermogen (behoort tot de basisuitrusting van de mens), maar deze vorm van afstemming is verder ontwikkeld en vaak ook gespecialiseerd in behandelmethoden.

Er zijn veel opleidingen en cursussen die zorgverleners op een hoog vaardigheidsniveau brengen. Het is mijns inziens ook mogelijk om vanuit je eigen Bron-Bestaan-afstemming het zelfgenezend vermogen in een ander op te wekken zonder dat je iets dóet. Maar je kan ook prima gebruik maken van laboratorium technieken en behandelinstrumenten. Het gaat om het bewustzijn waarmee je ze inzet en ze toepast.

Zo simpel is het dus feitelijk..!!

Van traumatherapeuten in het bijzonder vraagt het een eigen vertrouwdheid met het trapje naar de kelder. Het vraagt een vertrouwd zijn met je eigen zelfgenezend vermogen en een bekend zijn met de processen die je doormaakt om de verbinding met je eigen Bron te herstellen. Dit is wat de zorgzoekende de veiligheid biedt om stapje voor stapje de onbekende grond onder de voeten eigen te maken en in te lijven.

Trauma’s zijn pijnervaringen verstopt in een hoekje, zodat er geen licht bij kan komen en het is afgeschermd met angst. Er moet dus wel wat ‘overwonnen’ worden voordat het licht van het bewustzijn er op mag schijnen. Dit vraagt om een intieme samenwerking van zorgverlener en zorgvrager.

In de ontmoetingsruimte waarin zorgverlener en zorgzoekende zich van mens tot mens met elkaar verbinden, ontstaat er een gemeenschappelijk bewustzijnsveld waarin een proces van genezing kan ontwaken. Deze manier van werken vraagt ook iets van de zorgzoekende. Om dit herstelproces op gang te brengen is er een wezenlijk besluit nodig.

Want hoewel ons eigen ’systeem’ niets liever wil dan het geheel te zijn die het van nature is, zijn er vele stoorzenders die ons andere kanten uit willen trekken. De investering die de zorgzoekende moet doen is dus een wilsbesluit. En dit vraagt weer voldoende vertrouwen in je zelf. De zorgzoekende is namelijk de medebouwer aan het gemeenschappelijke bewustzijnsveld. Hier geldt echt “it takes two to tango”.

Met al deze gereedschappen op zak kan er een diep menselijke verbinding opgebouwd worden tussen zorgverlener en zorgvrager waarin het wonder van genezing tot manifestatie kan komen. En beide deelnemers zullen hier beter van worden. Het is dus geen éénrichtingsverkeer. De nieuwe gezondheidszorg mag een win-win situatie zijn.

Cheiron’s geschenk
De introductie van Cheiron in onze realiteit zal diepe veranderingen in ons bewustzijnsveld brengen, zowel persoonlijk als collectief. Deze veranderingen gaan hand in hand met nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij veranderen van inzicht en hiermee veranderen onze behoeften. Zo veranderen wij de manier waarop we hulp willen krijgen en hulp willen geven. Zorgverleners en zorgzoekers worden twee mensen die op gelijkwaardige basis een levende verbinding met elkaar aangaan.

Wat beide partners uit de hulpverleningsrelatie halen is echter totaal verschillend. Terwijl beiden groeien naar een meerdimensionele mens zal dit voor de één herstel van de klachten betekenen en voor de ander een uitbreiding van de bewustzijnsbandbreedte. Cheiron gaf zijn sterfelijkheid op voor een groter goed en werd na zijn sterven weer onsterfelijk gemaakt in het sterrenbeeld Centaurus.

De nieuwe zorgverlening zal ten goede komen aan alle partijen en er toe bijdragen dat het mensdom tot wasdom kan komen. Dit is het grotere goed dat we allemaal dienen en het maakt geen verschil of je dit als zorgverlener doet of als zorgvrager. Om deze samenwerking in verbinding te realiseren geeft Cheiron ons zijn magische sleutel. Het is de sleutel die op alle deuren past. Samen zullen we er vele deuren mee openen en samen zullen we onszelf voeren naar de multi-dimensionele mens die we van nature zijn.

En we mogen beseffen dat die sleutel LIEFDE heet.

Lillian Richell,
april 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *