De Biomedische Rekenkamer (BMRK) verricht studies en verzamelt bij publieke bestuursorganen en andere organisaties de informatie, die nodig is voor de beoordeling van voorgenomen en actueel beleid. De stichting entameert onderzoek en verzorgt voorlichting voor publiek, medische beroepsgroepen en volksvertegenwoordiging. De BMRK-visie is kernachtig samen te vatten; namelijk dat alleen bestuurlijke transparantie een garantie kan bieden voor behoorlijk bestuur.

Als noodzakelijke voorwaarde geldt dat in zijn algemeenheid, maar op het gebied van biomedische data is de relevantie hiervan duidelijk geworden in de coronacrisis. Het citaat van minister Hugo de Jonge van 2021 duidt echter op het tegenovergestelde, toen hij Kamervragen beantwoordde, of de RIVM-gegevens beschikbaar konden worden gesteld. Daarop antwoordde hij dat het kabinet dit niet zal doen, “omdat dat het vertrouwen in het RIVM maar zou ondermijnen”. Het is natuurlijk helemaal bizar en integendeel: openheid en de mogelijkheid om de uitkomsten van het RIVM te verifiëren, zouden dat vertrouwen logischerwijs vergroten.

De Biomedische Rekenkamer bevordert onafhankelijk onderzoek, maar juist dit onderzoek zélf te doen, heerst het besef van een chronisch gebrek aan data. In het algemeen komt het erop neer, dat ruwweg 10% informatie zichtbaar is en dat 90% van de benodigde gegevens niet toegankelijk is of niet bestaat. De BMRK-data-analisten en fact-checkers bouwen uitgebreide dossiers op en werken in een internationaal netwerk.

Maar het BMRK levert ook, los van deze analyses, een constructieve bijdrage aan het ontwerpen van een nieuwe werkwijze waarin transparantie en zorgvuldig bestuur een natuurlijke en centrale plaats innemen. De onderzoeksgebieden weerspiegelen de rol en werkwijze van de overheid en de drie-eenheid van vaccinaties en mRNA-injecties:

  • ‍Het door de overheid gevolgde proces bij bepalen van maatregelen, van lockdowns en medicatie tot het beoordelen van vaccinveiligheid bij een te overwegen vaccinatieplicht;
  • De oorsprong en mutaties van het coronavirus en de rol van Nederlandse instituties hierin;
  • De omvang van de epidemie/pandemie en de vermeende noodzaak van vaccinatie;
  • De feitelijke veiligheid van vaccinatie tegen corona; onverwacht hoge sterfte; kwaliteitsbewaking en -borging;
  • De feitelijke effectiviteit van vaccinaties tegen corona.

‍Op dit moment loopt er een aantal concrete onderzoeksprojecten:

  1. BRP1: Histopathological investigations into the effects of SARS-Cov2 and mRNA-injections. Type atudie: Pilot study, international, collaborative since mid 2022. Method: tissue and blood analysis.
  2. BRP2: All cause mortality, level and dynamics, during the Covid-19 epidemic and large scale medical intervention.
  3. BRP3: Van doodsoorzakenformulier tot statistiek. Kenmerken van de omzetting met IRIS-software. Type: Samenwerking met artsen. Methode: Benchmarking van software met representatieve pseudo-data.
  4. BRP4: ‘Bevolkingsonderzoek’ naar effecten van grootschalige medische interventie tijdens epidemie op kans op sterven. Type: Retrospectief veldonderzoek. Methode: surveys onder brede lagen van de bevolking. Verwachte start: begin april 2024.

Het onderstaande artikel laat zien, hoe de Nederlandse overheid (net als bijna álle overheden wereldwijd!!) met alle macht tracht de onderzoeken naar de schrikbarende OVERSTERFTE in ons land, te dwarsbomen.. WAAROM is dat het geval, zou je zeggen.. Nou dat is kennelijk vrij simpel: de overheid wil de onmiskenbare, onvermijdelijke conclusies niet publiekelijk laten worden. Een interview met voorzitter van de BMRK, Ir. Cyril Wentzel. Naast betrekkingen bij Fokker aircraft (1990–1996) en TNO Defensie en Veiligheid (1996–2008) was hij werkzaam als raadgevend ingenieur.

Sinds 2019 is hij voorzitter van stichting De Groene Rekenkamer op basis van verdieping in klimaat, energie en milieu discussies en materie. Hij droeg in 2020 en 2021 bij aan beoordelingen van Nederlandse RES-plannen voor de energievoorziening, waarvan een van de bevindingen was dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet worden toegepast waar het op een energietransitie aankomt. Zo ontbreken kosten-baten analyses en een haalbaar integraal plan. Het gevolg is dat de energievoorziening en de economie gevaar lopen. Een gevaar van prijsverhogingen, tekorten en onbetrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Hij ziet het als missie om ook op het gebied van de coronacrisis deze beginselen weer bekend te maken en de toepassing ervan te bevorderen. Dat betekent transparantie van data, controle en bevorderen van een zorgvuldig proces in afweging van diverse mogelijkheden en de beoordeling van de omvang en aard van een probleem. De beginselen van behoorlijk bestuur houden tevens in dat beleid en daaraan ten grondslag liggende afwegingen openbaar en toegankelijk zijn.

De  Wet Open Overheid (Woo), voorheen de WOB – Wet Openbaarheid Bestuur, weerspiegelt dan ook deze eisen aan behoorlijk bestuur en stelt burgers in staat om onafhankelijke controle uit te oefenen. Waar dat in het verleden vaak journalisten waren die hier beroep op deden, is dit ook een fundamenteel gereedschap van de stichting BMRK. Het eerste deel van de WOB betreft de intentie van de overheden zelf. Dat deze gericht dient te zijn op een pro-actieve invulling van transparantie en openbaarheid. Het tweede deel stelt individuen en rechtspersonen in het algemeen in staat om informatie op te vragen. Het openbaar bestuur is daarbij gehouden om binnen vier weken deze gegevens te verstrekken.

* * *

Biomedische Rekenkamer: via rechter openheid afdwingen!

Overheid rommelt met vaccinatiedata

2024 © DeAndereKrant | deze versie WantToKnow..nl*

De vraag welke rol de coronavaccins spelen bij de wereldwijde oversterfte, is nog steeds omgeven met geheimzinnigheid. In sommige landen neemt de druk op overheidsinstanties toe om op transparante wijze vaccinatiedata te koppelen aan overlijdensdata. Ook in ons land. Op 20 maart stond de Biomedische Rekenkamer (BMRK) opnieuw tegenover het ministerie van VWS, bij de bestuursrechter. “Een historische zitting”, zegt BMRK-voorzitter Cyril Wentzel. “We zijn nu ruim twee jaar bezig en komen steeds dichter bij ons doel: ultieme transparantie. Transparantie is de enige garantie tegen tirannie.”

Op woensdagmiddag 20 maart jl. vond bij de bestuursrechter in Den Haag een opmerkelijke zitting plaats. Het betrof een ‘aanvullend beroep’ in een slepende zaak tussen de BMRK en het ministerie van VWS, die in 2022 begon met een Woo-verzoek. Koppeling tussen de zogenaamde ‘vaccinatiestatus’ en het overlijdensregister kan volgens de BMRK inzicht geven in de effecten van de coronavaccinatiecampagne. Cyril Wentzel legt het uit.
“Daarom zijn wij al langer geïnteresseerd in de tabel die van overleden personen laat zien hoeveel tijd er zat tussen hun laatste coronavaccinatie en het overlijden”, “Vanwege bescherming van de privacy van de overledene kan worden volstaan met de sterfteweek, in plaats van de exacte sterfdag. Ook volstaat een leeftijdscategorie, bijvoorbeeld 50-60 jaar, in plaats van de exacte leeftijd bij overlijden. Maar deze gegevens heeft het ministerie nog steeds niet op toegankelijke wijze openbaar gemaakt. Vandaar ons aanvullend beroep.”
Na de start van de Woo-procedure ving de BMRK bot, omdat volgens het ministerie de gegevens waarom werd gevraagd niet zouden bestaan. Wentzel hierover:
“De Woo is een krachtig instrument, maar de data waarom je vraagt, dienen wel bij het overheidsorgaan aanwezig te zijn. Pas toen we uit een overheidsrapportage wisten te achterhalen dat het ministerie de data had overhandigd aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de ‘oversterftestudie’, wisten we dat VWS ze had. Uiteindelijk zijn afgelopen februari data vrijgegeven, maar in verminkte vorm waardoor ze volstrekt onbruikbaar zijn voor analyse. Dat lijkt nu hun tweede lijn van verdediging te zijn: materiaal aanreiken waarmee mensen niets kunnen. De inzet van ons aanvullend beroep is dat die data nu in bruikbare vorm worden vrijgegeven.”
Gerommel met feiten en data
Het ‘beroepschrift’ dat de BMRK voorafgaand aan de zitting indiende bij de Rechtbank Den Haag, geeft inzicht in de argumentatie waartegen het ministerie zich op 20 maart mocht verweren. De BMRK constateert dat VWS “destructieve anonimisering van de dataset” heeft toegepast. Ze herinnert eraan dat “gevraagd is naar de sterfteweek, maar driekwart van de weken blijken niet in de tabel voor te komen”.
De verklaring hiervoor is “dat alle sterfdata zijn teruggebracht naar de eerste dag van de betreffende maand en niet naar week zoals verzocht is”. Deze vorm van ‘aggregatie’ zegt VWS te hebben toegepast vanuit het oogpunt van anonimisering. Maar de BMRK wijst erop dat vermelding van de sterfte­week de anonimisering helemaal niet in gevaar brengt.
En dat zou men moeten weten bij VWS, zo blijkt uit het beroepschrift. Terwijl de BMRK is afgescheept met een “inconsistente” en “destructief” geaggregeerde dataset om zogenaamd de privacy van overledenen te beschermen, was tijdens de pandemie wél “non-destructieve ­aggregatie” mogelijk. Er werd destijds met leeftijdscategorieën van vijf of tien jaar gewerkt, en de week waarin een dag viel werd gerapporteerd in plaats van de dag zelf. Dit gebeurde bijvoorbeeld in door het RIVM gepubliceerde corona-statistieken en in CBS-overlijdensstatistieken.
De BMRK voegt in een bijlage bij het beroepschrift het voorbeeld toe van de tijdens de pandemie gepubliceerde ­dataset Casus landelijk. Hierin waren per persoon (positieve) coronatestuitslagen opgenomen per dag, met zelfs vermelding van ziekenhuisopname, week van sterfte, provincie en GGD-regio. “Een vorm van rapportage die kennelijk voldoet aan privacyrichtlijnen”, schrijft de BMRK. Ook het rapportageniveau van sterfte vanuit Nederland aan het Europese statistiekinstituut Eurostat blijkt zó gedetailleerd dat je “de weeksterfte tot een resolutie van vijf jaar per geslacht en regio op aantallen van onder de tien kunt terugvinden”. Kortom: de overheid laadt de verdenking op zich te meten met twee maten.
De BMRK wijst er in haar beroepschrift bovendien op dat het ministerie de EU-transparantierichtlijnen, die kracht hebben van wet, aan haar laars lapt. Die richtlijnen omvatten acht uitgangspunten, waaronder “kwaliteit/betrouwbaarheid” en “consistentie”. Volgens de BMRK heeft VWS deze uitgangspunten “volledig veronachtzaamd” met als reden bescherming van persoonsgegevens. De BMRK concludeert:

“Uit de bovenvermelde argumenten blijkt onmiskenbaar,
dat de minister een anonimisering heeft toegepast,
die onnodig, disproportioneel en destructief is.”

Het wachten is nu op de uitspraak van de bestuursrechter.
Wentzel is optimistisch:
“Alleen openbaarmaking van de volledige dataset op weekniveau met koppeling vaccinatiestatus-overlijden kan meer duidelijkheid verschaffen over een mogelijk verhoogde kans op overlijden ten gevolge van de vaccinatiecampagne. De druk neemt toe. Op 28 maart staan we weer bij de bestuursrechter voor deze dataset, maar dan tegenover het CBS.
We zijn nu ruim twee jaar bezig en komen steeds dichter bij ons doel: ultieme transparantie, via de Woo. Zodat iedereen bij de data kan, gewoon in het publieke domein. Onderzoekers kunnen nu, als ze voldoen aan bepaalde criteria, toegang krijgen tot de microdata in de zogenaamde ‘CBS-omgeving’. Maar daarin zijn wij niet geïnteresseerd.
Het CBS heeft wel geprobeerd ons in die richting te bewegen, en gezegd dat we daarvoor een aanvraag konden indienen. Mogelijk om het Woo-traject te ontmoedigen. Maar wij willen échte transparantie. Wij willen niet tot de orde van geprivilegieerden behoren die bij de data kan.
“Transparantie is de enige garantie tegen tirannie”
Een gevleugelde uitspraak van Wentzel: “Dát is wat mij drijft. Ik ben een techneut, en was de afgelopen jaren eigenlijk iets anders van plan met mijn tijd. Maar uiteindelijk heb ik daar slechts 20 procent aan kunnen besteden en 80 procent is in de missie van de stichting BMRK gaan zitten. Maar het is de moeite waard. Als wij deze zaak winnen, kan VWS nog in hoger beroep gaan bij De Raad van State. Dat zou de boel met een jaar kunnen vertragen. Maar dat zou een beschamende zet zijn van het ministerie, want de vraag wordt dan: wat hebben ze te verbergen? Als die coronavaccins zo goed zijn geweest, dan kun je dat toch gewoon laten zien. Waarom zou je dat niet doen als overheid?”

De belangrijkste conclusie!
Elementaire data ontbreekt in het publieke domein om onafhankelijk te kunnen onderzoeken wat er precies aan de hand was in de afgelopen twee jaar. Dit om uit te kunnen sluiten, dat de vaccinatiecampagne in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de hardnekkig aanhoudende excessieve sterfte en andere ernstige gezondheidsproblemen..!
Via gerichte Woo/Wob verzoeken tracht de BMRK daarom gegevens als Ct (bepalend voor een positieve PCR-uitslag), casusdata uit het elektronische patiëntendossier en ‘deltavax’-gegevens (gekoppeld sterfteregister en vaccinatieregister) te achterhalen.

Source: wanttoknow.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *