X

Wat is solipsisme?

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Voor velen een onbekend begrip.. Solipsisme.. In ieder geval is het een raar intellectueel-aandoend woord, waar velen zeker nog nooit van gehoord hebben. Wat natuurlijk in dit hele verhaal ook niet belangrijk is. Het begrip solipsisme was voor mij in wezen ook een totaal abstract en onbekend begrip. Ik was het wel al eens tegengekomen, maar wist in het geheel niet wat het inhield. Onlangs kwam ik het opnieuw tegen, waardoor ditmaal mijn interesse gewekt werd en ik besloot het te gaan onderzoeken. Nu kun je jezelf afvragen wat het belang is, om te weten wat dit begrip inhoudt.

Toen ik het onderzocht kwam ik echter tot het inzicht dat het een wezenlijk thema van onze tijd weergeeft. Het kan dus door de erachter liggende gedachteconcepten als een verklaringsmodel dienen voor de krachtenwerkingen die er nu spelen. Op zowel individueel als collectief niveau, voor zover deze überhaupt te scheiden zijn. Want wat er nu allemaal speelt komt natuurlijk voort uit een bepaalde gedachte- en/of ‘belevingsstroom’, welke ten grondslag ligt aan veel, zo niet alles van het huidige menselijk doen en laten.

Daarnaast zijn deze concepten beleidsbepalend en beïnvloeden daardoor ons dagelijks leven. Gedachten zijn immers scheppende energieën. Vandaar dat het voor de machtselite zo van belang is om iedereen dezelfde gedachten te laten hebben. Wat door sociale beïnvloedingsprogramma’s op een indoctrinerende hersenspoelingswijze wordt bewerkstelligd.

Hieronder geef ik de uitgebreide duiding weer, die de Wikipedia aan het begrip solipsisme geeft (HIER), waarna ik daar dieper op in zal gaan:

Solipsisme (van het Latijnse solus (‘alleen’) en ipse (‘zelf)) is de overtuiging of de filosofie dat er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de waarnemer. Het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt, bestaan slechts in de geest van de waarnemer.

Het solipsisme is een klassiek probleem binnen de geschiedenis van de westerse filosofie, maar komt ook in verschillende vormen voor in de oosterse religies en oosterse filosofie. Naast de sterke metafysische variant, die stelt dat er slechts één bewustzijn bestaat, is er ook nog de zwakkere epistemologische (kennistheoretische, AZ) variant: er is slechts kennis mogelijk van het eigen bewustzijn en men kan nooit iets weten van (mogelijke) andere menselijke geesten.

Degene die de intuïtie laat werken, zal bij het lezen van het citaat in kunnen zien waar ik naar toe wil met dit artikel en hoe die duiding nu steeds duidelijker ervaarbaar is. De vormgeving van het begrip solipsisme is dus bepalend ten aanzien van of het bewustzijn includerend of juist buitensluitend is. Dat is natuurlijk nogal een groot verschil. In het eerste geval zal het niets met macht te maken hebben en is alles en iedereen een gelijkwaardig deel van het geheel. In tegenstelling tot het tweede, waarbij machtsconcentratie wordt toebedeeld aan een vermeende intellectueel superieure elite.

Menselijke sociale verhoudingen
Daar onze menselijke maatschappij en alle sociale verhoudingen daarbinnen nu nog steeds – hoewel in steeds meer afnemende mate – bepaald worden door patriarchaal/feodale machtskaders, geeft de heersende machtselite haar eigen agenda dienende vormgeving aan het begrip solipsisme. Dit dus vanwege hun vermeende intellectuele supervermogens. Ervan uitgaande dat hun visie de enige juiste is en een alleenrecht heeft om te bestaan.

Temeer daar het hen een fundament biedt voor hun veroverde machtspositie. Zoals voor steeds meer mensen bekend aan het worden is, gaat die elite in haar ‘werkelijkheidsbeleving’ ervan uit dat er veel te veel, vooral onnuttige niet te exploiteren en controleren mensen op deze planeet zijn, die ook nog eens te dom zijn om voor de duivel te kunnen dansen. Nee, dat kan en doet alleen de groep satanisten, die menen deze planeet te moeten beheersen. De mensheid wordt dus als een plaag gezien die de Aarde dreigt te vernietigen. Door haar eigen elitair indoctrinerende invloed op de mensheid heeft ze deze ‘vrees’ echter tot een zichzelf voorspellend fenomeen gemaakt.

Zij gaan ervan uit dat zij dusdanig superieur zijn in hun intelligentie, dat om het voortbestaan van de Aarde te garanderen, zij menen te weten hoe de planeet te redden is van de menselijke overbevolkingsplaag. Degene die er in geïnteresseerd is kan HIER de nodige officiële documenten bekijken, waarin de elite wat dit betreft haar visie heeft verwoord. Om die bevolkingsplaag het hoofd te kunnen bieden, hebben ze een speciale tak aan de wetenschapsboom laten groeien. Namelijk de eugenetica (HIER).

Het volgende citaat uit het webarchief van de site ‘Children of Millennium (HIER) maakt duidelijk dat zij zich al een tijdje genoodzaakt voelen om de depopulerende druk op de mensheid op te voeren.

De mensheid verliest zijn voorsprong.

De vruchtbaarheidscijfers onder hoogbegaafden zijn laag.

De onintelligenten daarentegen gedijen goed.

Het resultaat hiervan is duidelijk:

de intelligentie neemt af –

en niet lang daarna zal de beschaving zelf vallen.

De tijd raakt op.

Als we de huidige trends echter hebben omgebogen, zal de toekomst fleuren als nooit tevoren. Als we erin slagen de intelligentie van de mensheid te vergroten tot het punt dat de overweldigende meerderheid, in plaats van een paar elite, in staat is tot rationeel, onafhankelijk denken, zullen we het echte tijdperk van de Verlichting binnengaan. Propaganda en massale waanvoorstellingen zullen verdampen. Sociale disfunctie zal eerder uitzondering dan regel worden. Creativiteit, artisticiteit en de wetenschap zullen floreren. Als hele soort zullen we gewoon beter worden.

Er staat veel op het spel: de transcendentie van persoonlijke en maatschappelijke disfunctie – of de ondergang van alles wat ons dierbaar is. Hebben we wat nodig is om de plaag van de beschaving te overwinnen en naar nieuwe hoogten te stijgen, of zal de vlam van ons genie sputteren en voor altijd uitdoven? 

De tijd raakt op. Toekomstige generaties zijn van ons afhankelijk.

De basisangst bij veel aanhangers van de eugenetica is dus dat de mensheid in verval raakt, doordat er te veel ‘domme’ minder productieve mensen zijn (HIER). Het gaat hen dus vooral om het bewaken en bewaren van het intelligentieniveau van de mensheid. Waarbij zij de op hun niveau verkregen occult satanische intelligentie als criterium nemen. Wat voor hen inhoudt dat het merendeel van deze onnodige domme eters dient te verhuizen naar de eeuwige jachtvelden.

Maar wat moeten ze daar dan doen en mogen ze daar wel in rust en vrede zijn? Of worden ze daar ook nog achtervolgd door de megalomane machtsfanaten? Helaas moet ik bekennen dat ik dit niet weet, want ik kan me niet herinneren wanneer ik daar voor het laatst geweest ben en hoe de sfeer er toen was. Een ieder die daar nog wel een herinnering aan heeft, nodig ik uit om die te delen in een reactie onder dit artikel.

Publiek opinie wordt gemasseerd
Om de elitaire ‘werkelijkheidsbeleving’ aan het grotere onwetende en in hun ogen nutteloze en ‘domme’ publiek op te dringen, maken ze gebruik van intellectueel goed geïnstrueerde en afgerichte handlangers. Ik kom daar verderop in dit artikel op terug. In dit artikel wil ik eigenlijk laten zien hoe in mijn beleving de sfeer van het geestelijke direct de aards materiële sfeer vorm geeft op basis van geestelijke inspiraties, door middel van ideeën en conceptvorming.

Deze worden als leidraad en richtingaanwijzers gebruikt om het daarop gebaseerde beleid op manipulatieve wijze aan een onwetende bevolking op te dringen. Dit werd ooit in onze BV VerNederland treffend verwoord, door de VVD’er Frits Bolkenstein. Hieronder een citaat uit mijn eerdere artikel van vorig jaar ‘Universum: ’t door ons geprojecteerde hologram..!?!’ (HIER).

Daarin verwoordt ik zijn uitspraak over het beïnvloeden van wat men de publieke opinie noemt. Dat overigens niets anders is dan wat op manipulatieve wijze in de geesten van mensen is geïndoctrineerd, dus een sociaal beïnvloedingsprogramma.

Massage van de publiek opinie
Prominent VVD’er Frits Bolkenstein heeft ooit eens uitgesproken, dat het politiek geoorloofd is om de publieke opinie via de media dusdanig te masseren, dat deze rijp wordt gemaakt voor het doorvoeren van bepaalde beleidsbeslissingen. Daarmee gaf hij dus onomwonden aan dat manipulatie geoorloofd is om de politieke agenda van Den Haag, uh ik bedoel eigenlijk de EU, nou nee in feite is het de Bilderberg-, (
en nu het WEF) c.q. NWO-agenda, door te kunnen voeren.”

Men gebruikt daarbij dan vaak enquêtes en statistieken om een ieder te doen geloven dat een meerderheid van de bevolking ook zo denkt en dus ook zo voelt. Deze twee methodieken worden gebruikt om mensen te ondersteunen in het maken van de ‘juiste’ keuzes, zodat zij zich emotioneel gedragen weten door een meerderheid en dus niet bang hoeven te zijn om op grond van hun onbewust opgenomen ingefluisterde overtuigingen alleen komen te staan.

Want de meeste mensen vinden dat in het geheel niet fijn. In meerdere vorige artikelen ben ik ingegaan op de vorming van een vermeend dragende groepsidentiteit (HIER). Voor de verduidelijkende ondersteuning herhaal ik ook nog maar weer eens de uitspraak van de voormalige chef van de CIA William Casey:

Holografische werkelijkheid..!
Holografische visie gaat ervan uit dat het geheel zich in alle delen weerspiegelt, dat in ieder mens het gehele universum aanwezig is. Dit is een visie die door de machtshongerige elite vanzelfsprekend absoluut niet gedeeld wordt, want dat zou hun zorgvuldig opgebouwde machtsimperium doen instorten. Zij gaan liever van piramidaal gevormde gedachteconcepten uit, waarbij zij zich aan de top van de intelligentiepiramide bevinden en de rest van de mensheid in verschillende lagen eronder.

Zij vergeten daarbij echter, of zijn er blind voor, dat werkelijke intelligentie meer omvat dan alleen het intellect. Er is ook nog zoiets als een gevoelsmatige en spirituele intelligentie, waarbij de werking van het hart centraal staat in plaats van alleen het hoofd. Het hart bevat immers veel meer wijsheid en intelligentie dan het hoofd. Dit kun je op het Wereld Wijde Wijsheid Web opzoeken.

Deze uit zich vooral in een toewijding aan het leven in haar vele verschijningsvormen, op basis van het credo: eenheid in verscheidenheid. Het eenzijdige intellect is de basis voor afscheiding, strijd en eindeloos lijden. Iets dat we in de geschiedenis meer dan genoeg hebben mogen ervaren. Door zich te omkleden met een meer harmonieus aandoende terminologie, wordt de onwetende mensheid echter door de zogenaamde superintelligentia zand in de ogen gestrooid. Misschien wel een hele woestijn. Waardoor dus duidelijk het zicht verloren raakt op wat werkelijk wezenlijk van belang is. Namelijk dankbaarheid voor het leven!

De bovenstaande uitspraak van oud-CIAbaas Casey, geldt natuurlijk in onze eeuw van de grootste misleiding en overweldigend figuurlijke zandstormen van hersenspoeling niet alleen voor het Amerikaanse volk, maar voor de gehele wereldbevolking. Vandaar dat men zo bang is voor de invloed van vrij denkende mensen, die alleen maar desinformatie in de vorm van waarheidsgetrouwheid willen verspreiden. Een soort van informatie die nagels in de doodskist zijn van het satanisch maatschappelijke systeem dat de satanisten al heel lange tijd aan het optuigen zijn.

Opiniemakers en spindoctors
Communicatiewetenschap is een voornamelijk door psychologische inzichten, betreffende groepsdynamische processen, gedragen wetenschap (HIER). Waar om verschillende redenen en met verschillende doeleinden bewust gebruik en veelal misbruik van kan worden gemaakt. Goede communicatieve kwaliteiten kunnen mensen een enorme voorsprong geven in het kunnen beïnvloeden van anderen, zeker wanneer men dus ook nog een diep inzicht heeft in de werking van de menselijke geest en psyche.

Daarbij gaat het niet alleen om verbale communicatie. Ook lichaamstaal kan hierbij een belangrijk middel zijn. In het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) maakt men gebruik van deze kennis. NLP-technieken worden toegepast in de politiek en bij andere communicatieve gelegenheden. Zelfs tijdens rechtszaken heb ik het zien gebeuren.

De bij velen bekende handgebaren van de niet zo Vrije Metselaars kan men in mijn beleving ook in dit valse licht zien. Dit is ook de reden waarom, als er een nieuw indoctrinatieprogramma moet worden geïnstalleerd in mensen, het veelal dezelfde ‘pratende hoofden’ zijn die op het telekijkapparaat hun goed geoefende en gedicteerde boodschap mogen doorgeven. Verschillende ‘pratende hoofden’ brengen veelal dezelfde boodschap en herhalen deze eindeloos. Ik ga ervan dat vele lezers wel voorbeelden weten van dit soort ‘pratende hoofden’.

De moderne Goebelsianen
Dezelfde boodschap herhalen, herhalen en nog eens herhalen is alles wat zij doen en dat is ook een heel krachtige programmering. Vooral wat het verdraaien van de waarheid en leugens tot waarheid bombarderen betreft. De methode waar de nazi-propagandaminister Joseph Goebbels zich nogal in heeft gespecialiseerd. Daarom wordt dit ook wel de methode-Goebbels genoemd, oftewel de Goebbels-principes (HIER).

Wanneer men de hiervoor gelinkte website leest zal men er veel van herkennen in de moderne propaganda met betrekking tot alles waar we nu bovenmatig mee om de oren worden geslingerd. HIER en HIER kan men hedendaagse voorbeelden lezen van hoe dat eruit ziet.

Vervreemdend
Het feit dat ook van het communiceren een wetenschap is gemaakt, die een zogenaamde objectiviteit zou moeten waarborgen, is veelzeggend. Maar in feite werkt het bijzonder vervreemdend op de mens. Het onderdrukt iedere authenticiteit. Het laat zien dat er gecommuniceerd wordt op een aangeleerde wijze die helemaal niets, maar dan ook echt niets te maken heeft met het wezen van de mens. Ik kan me nog herinneren dat ik verschillende keren een sollicitatiecursus heb moeten doen, waardoor ik mijn arbeidsmarktwaarde zou kunnen verhogen. Ik moest mezelf leren te verkopen door middel van bijvoorbeeld de elevator pitch, die erop gericht was in zo kort mogelijke tijd een productief beeld van mijzelf over te brengen.

Het gaat dus om het aanleren van trucjes om wetenschapssprookjes te vertellen. Men gaat er blijkbaar vanuit dat de mensheid zich psychologisch gezien nog in een kinderstadium bevindt, waarbij op naïeve wijze nog in sprookjes wordt geloofd. Maar de mensheid is volwassen aan het worden. Iets waar ik twee jaar geleden een artikel aan wijdde (HIER). Het zijn echter de machtshongerigen die niet volwassen willen worden en in een voorbij psychologisch ontwikkelingsstadium zijn blijven hangen.

Zielloosheid
NLP en andere bewust gebruikte beïnvloedingstechnieken zijn in wezen zielloze en eigenlijk zielige trucjes, met als enig doel het op oneigenlijke gronden verkrijgen van macht en mensen te vervreemden van hun ingeboren eigen wijsheid. Daarom heeft het begrip eigenwijs ook een nogal negatief beladen betekenis gekregen. Zoals ik hiervoor al heb aangegeven is veel, zo niet het meeste van die officiële communicatie gericht op misleiding. In dit geval bewuste misleiding. Ik ben in ieder geval blij en dankbaar dat ik een eigen wijs(heid) mag ervaren.

Het liefdevolle hart is niet betrokken bij de hiervoor benoemde communicatietechnieken. Vandaar die zielloosheid. Het gaat er dus om hoe men mensen zo goed en onopvallend mogelijk kan misleiden, dus manipuleren. Die misleiding vindt echter evenzeer ook op de gewone sociale communicatieniveaus plaats, wanneer mensen zich verbergen achter het masker dat zij ter overleving en om emotionele bedreigingen af te weren hebben opgezet.

Daar is die dan vaak een stuk minder bewust. In het artikel ‘Publieke opinie – methoden om de publieke opinie en het massabewustzijn te manipuleren’ dat je HIER kunt lezen, worden methodes benoemd waarmee men de publieke opinie en het massabewustzijn kan manipuleren. Daar waar dat liefdevolle hart wel betrokken is bij de communicatie, is het verspreiden van de Liefde het uitgangspunt en niet een manipulatief machtsverhaal. De Liefde wil zich herkennen in zichzelf. Mensen waarvan men zegt dat ze charisma hebben kunnen anderen ook beïnvloeden, maar  doen dat dan vaak op een vrijlatende wijze door op een authentieke wijze te zijn die ze zijn.

Uitleg NLP
Op het communicatief vaardige internet kwam ik de volgende uitleg van NLP tegen:

Wat is NLP?

Het is een modelleerbenadering die een toolkit biedt van manieren om met de kansen en uitdagingen van het leven om te gaan. Het is een zeer praktische discipline, die zich bezighoudt met het brengen van resultaten in de echte wereld. Het gaat ook over de studie van subjectieve ervaring: wat we zien, horen en voelen, en hoe we onze individuele realiteiten creëren. Dit is essentieel om te leren communiceren, zowel met onszelf als met anderen.

Technieken zijn de resultaten van het modelleren van individuen die geweldige resultaten hebben bereikt in verschillende situaties, en het vervolgens voortdurend testen en verfijnen van deze modellen om anderen in staat te stellen vergelijkbare en betere resultaten te bereiken.” (Bron)

Volgens het bovenstaande gaat het dus om het modelleren van individuen. Daar voeg ik aan toe dat het ook gaat om het modelleren van de belevingswereld van groepen van individuen. De belangrijkste vraag is echter wie er modelleert en naar welk beeld. Nu komt dan het solipsisme in beeld. Want zoals de Wikipedia dit begrip uitlegt kan men het begrip solipsisme op in ieder geval twee manieren opvatten.

De eerste is dat buiten het bewustzijn van de waarnemer niets anders bestaat. Alles vindt plaats binnen dat ene bewustzijn. Hoezeer dit spiritueel gezien ook juist mag zijn, het kan de basis leggen voor een egocentrisch georiënteerd narcisme en/of een dictatoriaal ingestelde spirituele arrogantie. Zeker wanneer dat bewustzijn gedomineerd wordt door een ego waar men zich bovenmatig mee heeft geïdentificeerd.

Het er dus maar vanaf in hoeverre dat bewustzijn zich heeft verruimd tot een meer omvattend bewustzijn, of dat er toch restanten van een afgescheidenheid in aanwezig zijn. Het ligt er maar aan waar het ego het zwaartepunt in zijn/haar universum heeft geplaatst. De eerste woorden van het Bijbelboek de Openbaringen zeggen eigenlijk alles. De duistere krachten kunnen de Lichtkrachten niet op een rationeel intellectuele wijze begrijpen. Dat kunnen zij niet verkroppen.

‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God,
en het Woord was God.

Dit was in den beginne bij God.

Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve
is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

In Hetzelve was het Leven,
en het Leven was het Licht der mensen.

En het Licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.’

Communicatieve overvloed
Een van de methoden om mensen in de duisternis van onwetendheid te houden is, ze te overweldigen met een tsunami aan woorden die op zich weinig inhoud hebben en alleen verwarring teweeg brengen. (Ik hoop dat jullie dit artikel ook niet als dusdanig ervaren.) Daarnaast leiden ze af van hetgeen waar het werkelijk om gaat. Het is een woordencircus, waarin de goochelaars de hoofdrol spelen en de essentie van hun trucs verbergen door de aandacht af te leiden.

Met betrekking tot een nieuw in te stellen beleid van de WHO, waarmee ze een totalitaire macht zou kunnen krijgen ten aanzien van gezondheidszaken die alle nationale soevereiniteit aan de kant schuift, kan men HIER horen hoe dit werkt. Niburu.co wijdde in dit kader ook een artikel aan de communicatie vanuit de laatste WEF-bijeenkomst aan dit onderwerp (HIER).

Analytisch denken
In mijn vorige artikel ‘Zijn wij onze gedachten?’ (HIER) heb ik een citaat aangehaald uit het boek ‘De vreugde van verlichting’ van de advaita-leraar Hans Laurentius. In dat citaat legde hij uit hoe door de karakteristieke onrust van het denken in onze menselijke geest, die verslaafd is aan prikkels, deze alle kanten opvliegt. In mijn beleving is dit het ego dat de eigen overgave en dus het eigen stervensproces wil voorkomen.

Het wil de menselijke geest blijvend controleren en er een verstarrende identificatie mee tot stand brengen, door een gebrek aan innerlijke concentratie en steeds maar weer prikkelende afleiding in casu misleiding te zoeken. Mensen willen nu eenmaal graag verdoofd worden om aan hun knagende innerlijke pijn te ontkomen. Het gehele maatschappelijke brood en spelencircus is hiervoor opgetuigd.

Doel van dit alles is om het bewustzijn van de mens én het wezen van planeet Aarde geheel vast te leggen in een geprogrammeerde metaverse (HIER). Daarin zullen mensen er eerder voor kiezen om baby’s in die metaverse te krijgen dan in het echte leven (HIER). Zo wordt de voorspellende programmering van de filmserie The Matrix een meer en meer een ‘tastbare’ realiteit. Hierna een citaat uit het gelinkte artikel:

“Volgens Campbell zullen ouders besluiten om digitale baby’s te krijgen, een bijgewerkte versie van het Japanse Tamagotchi digitale speelgoed voor huisdieren, om dezelfde redenen waarom ze er al voor kiezen om geen echte baby’s te krijgen, namelijk “zorgen over het milieu, overbevolking, de stijgende kosten van een kind opvoeden.” “

Tijdens het begin van mijn innerlijke ontwikkeling heb ik gemerkt dat er twee vormen van denken zijn. Namelijk analytisch en synthetiserend. Kort door de bocht gezegd, wil het analytische denken het grotere geheel begrijpen, bevatten of doorzien door zich eenzijdig te richten op de details. Het uit zich als een overmatig inzoomen op en uitvergroten van die details. Dit draagt de tendens in zich dat men zich volledig verliest in dat detail, waardoor het geheel uit het zicht verdwijnt. Het is ook het denkconcept dat de eugenetisch ingestelde WEF’ers en hun vazallen als achtergrond in zich dragen.

Gedachteconcentratie en de geest openen
Gautama Buddha heeft door de weg die hij gegaan is een diep inzicht verworven in de werking van de menselijke geest. Zijn handreikingen om de geest tot rust te brengen zijn door verschillende stromingen binnen het boeddhisme uitgewerkt in verschillende meditatietechnieken.  Zoals bijvoorbeeld het stellen van paradoxale vragen, die koans genoemd worden, waardoor het egogebonden intellect buiten spel wordt gezet.  In het artikel ‘Het geluid van de stilte’ (HIER), dat in 2019 op deze site is verschenen ga ik hier ook op in. Het al hiervoor al aangehaalde citaat van Hans Laurentius geeft een andere benaderingswijze weer, die echter wel hetzelfde beoogt.

“Een koan is een spirituele vraag waar een paradox in zit. En die vraag kan niet beantwoord worden met het rationele denken, door een denken in begrippen en in concepten. Er is een traditie in het boeddhisme dat Rinzai-Zen genoemd wordt en die verschilt van onze traditie, de Soto-Zen traditie, in het feit dat Rinzai-Zen gebruikt maakt van koans; het wordt soms ook koan-Zen genoemd.

Er zijn door de eeuwen heen vele koans geformuleerd, zoals bijvoorbeeld: “Wat is het geluid van één klappende hand?” of “Wat is je oorspronkelijk gezicht voordat je ouders elkaar ontmoetten?” De bedoeling van het werken met een koan is om de aandacht volledig bij de vraag te leggen, je er dusdanig op te concentreren dat het vanbinnen heel stil wordt en het antwoord kan voortkomen vanuit de intuïtieve wijsheid.

Het antwoord is geen rationeel, maar veel meer een gevoelsmatig antwoord, een diep intuïtief weten. Zenmeester Dōgen heeft het in zijn geschriften, die tezamen de ‘Shobogenzo’ worden genoemd, over de koan van het dagelijks leven, in het Japans de ‘Genjokoan’. In een ander geschrift van deze zenmeester, de ‘Aanwijzingen bij het mediteren’, die we tijdens de middagceremonie reciteren, zegt hij: “… de koan doet zich vanzelf voor in het dagelijks leven”. Ofwel we zien in ons dagelijks leven wat onze koan is.”

Concentratieoefeningen voor het denken
Tijdens het begin van mijn eerste reis door India kreeg ik zo’n oefening aangereikt in een boek dat ik had meegenomen. Het boek was geschreven door de Nederlandse yogaleraar Saswitha (Josia Rijks, HIER) en heette de ‘Swabhawat, de korte weg tot wijsheid’ (HIER). Daar ik het boek tijdens het begin van mijn reis verloor, wat voor mij toen heel betekenisvol was, had ik er maar één hoofdstuk in kunnen lezen.

Dat ene hoofdstuk met daarin die ene gedachteconcentratieoefening, tezamen met het doen van een ademhalingsoefening, hebben echter het fundament gelegd voor een wezenlijke verandering in mijn waarnemingsvermogen. Waardoor ik, tijdens de gehele reis, met een geheel open geest al mijn ervaringen in dat land in mij op kon nemen. In de Wikipedia vond ik de volgende essentiële beschrijving van Saswitha’s visie, die perfect aansloot bij wat er in mij onbewust leefde toen ik in 1980 naar India vertrok.

“Een belangrijk thema in het werk van Saswitha, is het verschilsdenken, waarmee hij bedoelt dat alles dat is ontstaan, voortkomt uit twee krachten, waarbij zij beiden herkenbaar zijn uit hun verschil. Daarbij zijn de drie onderdelen één in hun verschillen en vindt dit alles plaats in de waarnemer, ofwel de mens zelf. Uitgangspunt hierbij is dat een bepaald mens niet kan bestaan zonder de wereld en de wereld niet zonder deze unieke mens.
Kennis over het Zelf zou daarom ontstaan door de juist begrepen verschilsbewustwording van en met de wereld. In een vereenvoudigde weergave, werd dit ook wel uitgedrukt in: niets is alleen maar niets, omdat er iets is om het niets niets te noemen.”

Gedurende mijn reis werd ik me meer en meer bewust van dat onbewuste in mij. Daarom ben ik bijzonder dankbaar voor al dat wat ik heb mogen ervaren en ook Saswitha voor de rol die hij daarbij speelde. Die dankbaarheid wilde ik aan hem overbrengen in een individuele ontmoeting. Deze vond in 1981, tijdens mijn tijdelijke terugkeer naar Nederland ook daadwerkelijk plaats. We hadden een heel leerzame en mooie hartverwarmende uitwisseling.

Synthetiserend denken
Een andere manier van denken is het synthetiserende denken, waarbij op intuïtieve wijze iets wordt begrepen door binnen het geheel, de details zich in hun onderlinge samenhang te laten uitspreken. In plaats van in te zoomen op de details, zoomt men uit en is de aandacht gericht op het geheel en laat men zich daardoor intuïtief inspireren door de onderlinge samenhang tussen de verschillende fenomenologische delen te zien. Onderstaand een citaat uit een artikel hierover (Bron):

“Vanwege dat de meeste mensen een beredenerend denken hebben, gelukt een groter begrip alleen als zeer bewust men het heersende bewustzijn niet doorslaggevend laat zijn. Hierdoor worden de onbewuste begrippen intuïtief kenbaar en kunnen dan tot andere/grotere begrippen ontwikkelen. Dit is tevens de manier om het het-één-en-ander minder subjectief te maken, temeer ook de zekerheid over alles groter wordt (door de samenhang die wordt verkregen).”

De mens is een geestelijk wezen in een aards lichamelijk ruimtepak. In feite zijn we dus allemaal aliens op deze planeet. Nu leen ik even een veelzeggende uitspraak van mijn dierbare vriendin, die ik op een diep essentieel niveau in mijzelf herken.

“Ik ben op de aarde

van de planten

mét de dieren

onder de mensen”

Of zoals de Duitse dichter Christian Morgenstern het heeft verwoord:

De voetwassing

U dank ik, gij van spraak verstoken steen,
en neig mij tot u neder:
het is aan u dat ik mijn zijn als plant ontleen.

U breng ik dank , gij aarde en bloesempracht
en buk mij tot u neder:
gij hebt mij tot mijn zijn als dier gebracht

U breng ik dank, gij steen en kruid en dier.
En buig mij tot u neder:
gij alle drie hebt mij geholpen aan mijn ik alhier.

Wij danken U, Gij Mensenkind,
en knielen vroom vol eerbied voor U neder,
daar in Uw zijn ook ons bestaan oorsprong en leven vindt

Dank spreekt uit heel der Godheid één-
dank keert ook uit haar veelvoud weder.
In dank vervlecht zich al het zijn dooreen.

* * *

– Thank You – Alanis Morissette –

Wees dus dankbaar voor alles
wat zich in je leven heeft voorgedaan
en je zult inzicht krijgen in de achtergrond ervan.


Arend Zeevat

4 juni 2022

Source: wanttoknow.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet

%d bloggers liken dit: