X
X

De komende Slavisch-Russische cultuurperiode

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

In mijn vorige artikel ‘Van Karma naar Dharma’ (HIER) heb ik aangekondigd dat ik in een volgend artikel in zou gaan op de komende Russische cultuurperiode. Dat ga ik in dit artikel doen, waarbij ik me baseer op de antroposofische visie, zoals ik die heb begrepen en mijn tijdens reflectiemomenten ontvangen inzichten. In de antroposofie wordt er van uitgegaan dat de menselijke evolutie is onderverdeeld in verschillende grotere en kleinere cycli. Binnen deze cycli worden de uitkomsten van ontwikkelingstendensen uit een vorige cyclus steeds weer meegenomen in de volgende. Deze cyclus is echter dan niet zomaar een volgend herhalingsrondje…!

Want in de herhaling wordt de mogelijkheid geschapen om een nieuw zielelement toe te voegen en te ontwikkelen. Om zo een steeds grotere diversiteit aan scheppingsuitingen mogelijk te maken, vanuit het scheppingsprincipe Eenheid in Diversiteit. Ooit is in vorige ontwikkelingscycli de Aarde ontstaan, die in eerste instantie nog geheel diffuus (gasachtig) was. De verdere ontwikkeling verliep volgens de ons bekende aggregatietoestanden (vuur, lucht, water en aarde), waarbij de geestelijk inspirerende energieën een toenemend verdichtende tendens lieten zien.

We leven nu in de meest verdichte toestand, de fysiek materiële toestand in de Aardefase van het evolutieproces. Binnen deze Aardefase bevinden we ons aan het eind van de vijfde na-atlantische periode of het Anglo/Germaanse cultuurtijdperk (het Vissentijdperk) . We maken nu de overgang mee naar het zesde na-atlantische cultuurtijdperk. Deze wordt het Slavisch-Russische cultuurtijdperk genoemd en wordt in de astrologie het Watermantijdperk genoemd.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

We dreigen nu in deze overgangsfase met ons bewustzijn gevangen te raken in de materie. Doordat het steeds meer van haar helderheid ontdaan wordt en in toenemende mate onbewust of zelfs onderbewust wordt door de invloed van de tegenkrachten (Lucifer, Ahriman en de Asura’s).

Zonder de invloed van de leven brengende geest is materie dood. Zie maar wat er gebeurt nadat iemand tijdens de overgang naar geestelijke dimensies zijn geestelijk wezen terugtrekt uit het fysieke voertuig. Het lichamelijk organisme valt dan uiteen in de materieel opbouwende stoffen ervan.

Zo in het klein, zo ook in het groot
Wat er met ieder levend organisme gebeurt, zoals dat van de mens en alle andere levende organismen, gebeurt ook met het sociale organisme van het geheel der mensheid. Het is ook op dat niveau de levende geest die ieder organisch maatschappelijke structuur vormgeeft, laat groeien en bloeien. De terugtrekking en afwezigheid ervan laat het gestructureerde en samenhangende organisme in haar opbouwende componenten, te weten individuele mensen, uiteenvallen.

Iedere cultuur wordt tevens door geestelijk inspirerende krachten op een organisch evolutionaire wijze vormgegeven.  Een wijze die bijdraagt aan de verdere evolutie van het bewustzijn van de gehele mensheid. Dat bewustzijn is nu en in de komende tijd vooral gericht op de samenhang van alles. We worden ons dus steeds meer bewust van dat alles en iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. De westerse cultuur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het denken en daarnaast de vele geestelijk geïnspireerde kunsten.

Kunst is een geestelijke uitdrukking op aards niveau van hoe de mens zichzelf, andere mensen, de natuur en de onderlinge verhoudingen daartussen beleefd. Tevens heeft die westerse cultuur bijgedragen aan de individualisering en de mogelijkheid om op het diepste niveau bewust te worden van de in ieders innerlijk verankerde goddelijke oorsprong. Dit heeft een enorme schat aan individuele kunstuitingen op onder andere het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, literatuur en architectuur opgeleverd. Maar weer op een andere wijze dan binnen voorgaande culturen.

Ware kunst wordt met bezieling vanuit het hart geschapen. Door de invloed van de tegenkrachten zijn al deze kunsten en eigenlijk het leven als geheel van hun bezieling ontdaan. Waardoor het allemaal enorm vervlakt, leeg en doods is geworden en los van de oorspronkelijke geestelijke inspiratie is geraakt.

Ware kunst wordt met bezieling vanuit het hart geschapen. Door de invloed van de tegenkrachten zijn al deze kunsten en eigenlijk het leven als geheel van hun bezieling ontdaan. Waardoor het allemaal enorm vervlakt, leeg en doods is geworden en los van de oorspronkelijke geestelijke inspiratie is geraakt. Dit heeft ertoe geleidt dat het tot een tegenbeeld verworden is van die oorspronkelijke geestelijke inspiratie waar de zuivere kunsten uit voort zijn gekomen.

De kunst is technisch geworden, daar het denken steeds technischer is geworden. De natuur en de verschillende natuurrijken zijn een belangrijke inspiratiebron voor de kunsten. De aardse natuurlijke hulpbronnen zijn de basis geworden voor een veruiterlijkte technologie, die gedreven is door de doodkrachten van demonische tegenkrachten. Waardoor deze ook alleen maar doodsheid kan veroorzaken.

Verschillende natuurrijken
Toen gedurende vorige evolutierondes de Aarde eenmaal voldoende gevormd was, ontstonden de verschillende natuurrijken met al hun verschillende levensvormen, die in een toenemende complexheid de verschillende vormen van bewustzijn representeerden. Daarmee vertegenwoordigen zij de verschillende in subtiliteit toenemende wezensdelen van de mens.

  • Waar is de geneeskunst gebleven; verworden tot geneeskunde? Van hart tot hart, nu van hersenen naar hersenen..?

    Het mineraalrijk, dat de diepste herinnering in zich draagt aan de ontstaansgeschiedenis van de Aarde, maar tevens het minste bewustzijn. Het element aarde vertegenwoordigend.

  • Het plantenrijk, dat de eerste levensvorm vertegenwoordigt en de laagste vorm van bewustzijn. Waarmee het de vertegenwoordiger is van het element water en wordt geassocieerd met het stromende levenslichaam of etherlichaam.
  • Het dierenrijk, dat een al grotere mate van bewustzijn in zich draagt en tot op zekere hoogte de laagste vorm van intelligentie. Hier hangt het luchtelement mee samen en het astraal- of sterrenlichaam.
  • Het mensenrijk, dat aan alle voorgaande natuurrijken de mogelijkheid toevoegt van het bewustzijn van zichzelf. Daarmee tevens de mogelijkheid in zich draagt om zelf bewust een medeschepper te zijn. Daarmee het meest de scheppende kracht van de Oerbron, waar alles uit is voortgekomen weerspiegelt. De menselijke geest representeert het vuurelement en op het niveau van de wezensdelen het IK.

Vergane continenten
Lemurië en Atlantis speelden een belangrijke rol in het ontstaan van de eerste menselijke beschavingen. Beide waren een voedingsbodem voor een verdere ontwikkeling van het bewustzijn in de mens. Beide beschavingen gingen ten onder met achterlating van enkel mythen, verhalen en speculerende geruchten betreffende hun locatie op de aardbol. Zie mijn artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER). Na de ondergang van Atlantis ging de evolutionaire ontwikkeling verder zoals hieronder wordt weergegeven in het citaat uit het artikel ‘Tekenen van een nieuw bewustzijn’, dat hier over gaat (HIER):

”Na Atlantis begint de beschaving opnieuw met de oer-Indische tijd, gevolgd door de oer-Perzische tijd, Babylonische-Chaldeeuws-Egyptische tijd, de Grieks-Romeinse tijd, de huidige Germaans-Angelsaksische tijd en nog volgend: de Slavisch-Russische (zesde periode) en Amerikaanse tijd (zevende periode).

Tijdens de eerste cultuurperiode, die van het oude India (7227-5067 v.C.) moet de mens feitelijk nog indalen in het fysieke lichaam. Het is de astrologische tijd van Kreeft, waarbij de ziel in de stof opnieuw ontwaakt. De mens heeft nog een doorzicht in de geestelijke wereld, kan zijn ware Zelf nog rechtstreeks beschouwen en geeft hieraan uiting in nog zeer lucide geschriften als de Upanishaden.

Dan volgt de lange weg van incarnatie, waarin de ziel steeds dieper in de stof afdaalt en bijgevolg het bewustzijn als het ware dimt. Dit is echter schijn, want juist door het ‘vast zitten’ in de materie, worden nieuwe, meer indringende bewustzijnskwaliteiten ontwikkeld waarvan het denken het laatste evolutionaire wapenfeit is. Het denkvermogen ontwaakt pas echt in de Grieks-Romeinse tijd (747 v.C. – 1413 n.C.), welke correspondeert met het Ram-tijdperk.

De wilskracht die gepaard gaat met de energie van Ram uit zich in het willen doorgronden van het stoffelijk leven, waarin de mens dankzij zijn denken en daarmee gepaard gaand zelfbewustzijn een Ik weet te onderscheiden. Bij de Grieken ontwaakt dit Ik, bij de Romeinen uit het zich vormend Ik door middel van fysieke en vaak brute wilskracht. Vandaar dat de stichters van Rome, Remus en Romulus, door een wolvin worden gezoogd.”

Hij is ook bekend als Phosphóros (‘hij die licht brengt’; ook bekend als Heosphoros) De Griekse god van de morgenster. Hij werd voorgesteld als een naakte, gevleugelde jongeling die zijn moeder Eos, of de zonnegod Hélios, vooruitsnelde MET EEN TORCH IN ZIJN HAND. In het Latijn werd hij Lucifer genoemd.

Lucifer
De materialiserende werking die nu aanwezig is, is door de krachtenwerkingen van de tegenkrachten geïnspireerd vormgegeven in de maatschappelijke en technologische maatschappijstructuur. De werking van de tegenkrachten was oorspronkelijk een opbouwende bijdrage aan de evolutie te leveren, maar zij ontleenden in de loop der tijd een steeds grotere macht aan hun invloed. Waardoor ze die niet meer op wilden geven en uitbreiden tot ver buiten hun oorspronkelijk toebedeelde geestelijke werkingsgebied.

Lucifer wil de oude sociale machtsverhoudingen in stand houden en op materieel niveau laten verstarren, door deze in iedere nieuwe ontwikkelingscyclus opnieuw te vestigen. Denk daarbij aan het vasthouden aan de oude symboliek van met name de Egyptische cultuur binnen de Vrijmetselarij. Die symboliek heeft een occult magisch energetische werking op het bewustzijn.

Hier een citaat uit een lezing van Rudolf Steiner die gearchiveerd is onder nummer GA 107, getiteld ‘The Deed of Christ and the Opposing Spiritual Powers. Lucifer, Ahriman, Asuras’.:

”De Luciferische Geesten gaven de mens materiële verlangens; als hun tegenmaatregelen introduceerden de hogere Wezens ziekte en lijden als de gevolgen van materiële verlangens en belangen, met het doel dat hij niet volkomen zou bezwijken voor deze wereld van zin. En dus is er precies evenveel lijden en pijn in de wereld als er alleen belangstelling is voor het fysieke en het materiële. De weegschaal wordt perfect in balans gehouden; het een weegt niet op tegen het ander – zoveel hartstochten en verlangens aan de ene kant, zoveel ziekte en pijn aan de andere kant.”

Ahriman
De beïnvloedende krachtenwerking van Ahriman is sinds de 19e eeuw inmiddels zo ver gevorderd dat zelfs de scheppende kracht van het bewustzijn en het daaruit voortkomende denken materialistisch is geworden. Wat tot gevolg had dat door enkele eeuwen van geestelijke en emotionele indoctrinatie het menselijk bewustzijn opgesloten is geraakt in de materie.
De mens heeft immers gedwongen geleerd dat hij zijn lichaam is en de materiële werkelijkheid de enige is. De verstarrende werking van Ahriman heeft geleid tot een mechanisch/technologische mens- en wereldbeeld en zichzelf daar volledig mee te identificeren.

Voorgaande is hij gaan denken in plaats van dat hij als geestelijk wezen een lichaam bewoond om hier in de driedimensionale aardse werkelijkheid leerervaringen op te doen en de geestelijke scheppingskracht met bezieling vanuit het hart vorm te geven. Daarbij maakt het Alomtegenwoordige bewustzijn gebruik van de fysieke hersenen om geestelijke energie op aards niveau bewust te laten zijn.

De verstarrende tendens van de tegenkrachten heeft in haar werkzaamheid echter een positieve keerzijde, die in het bovenstaande citaat werd benoemd. Ik herhaal deze hieronder nog maar eens, met name vanwege de grote relevantie ervan voor onze huidige tijd:

”Dit is echter schijn, want juist door het ‘vast zitten’ in de materie, worden nieuwe, meer indringende bewustzijnskwaliteiten ontwikkeld, waarvan het denken het laatste evolutionaire wapenfeit is.”

 Kaypacha onderbouwt het voorgaande weer astrologisch op zijn onnavolgbare wijze, via deze:

– Astrology for the Soul January 5, 2022 –

Hier nóg een citaat uit de eerder benoemde lezing GA 107 over Ahriman:

Rudolf Steiner, de vonk achter het Antroposofisch gedachtengoed

”Het resultaat was dat de Ahrimanische geesten – ‘Mefistofeleïsche geesten’ zoals het even correct is om ze te noemen – zich vermengden met wat de mens kon zien en begrijpen; zo verviel hij in dwaling, in wat voor het eerst terecht ‘bewuste zonde’ kan worden genoemd. Het leger van Ahrimanische geesten heeft sinds het midden van het Atlantische tijdperk op de mens gewerkt.

Waartoe verleidden deze Ahrimanische geesten hem? Ze verleidden hem om alles in zijn omgeving als stoffelijk te beschouwen, met als gevolg dat hij deze stoffelijke wereld niet doorzag naar haar ware, spirituele fundamenten. Als de mens het spirituele in elke steen, in elke plant, in elk dier had gezien, zou hij nooit in dwaling en daarmee in het kwaad zijn vervallen;”

Alle nadelen hebben ook zo hun voordelen..!
Om maar weer eens een bekende uitspraak van de voetballende filosoof, of filosoferende voetballer Johan Cruijff, aan te halen: ”Ieder nadeel hep zijn voordeel”. Dit blijkt vanwege het volgende ook van toepassing te zijn op de menselijke evolutie van het bewustzijn. Want door de ontwikkeling van het denken en de mogelijkheid tot het hebben van zelfbewustzijn, heeft de mens de gave gekregen om met het denkend bewustzijn het goddelijk geestelijke te kunnen begrijpen, verwoorden, anderszins te uiten en gevoelsmatig te kunnen beleven.

Daarmee dit ook met volledig Bewust ZIJN door middel van verschillende uitingsvormen kunstzinnig te kunnen vormgeven. De kaping van het eenheidsbeleven door de tegenkrachten heeft het denken uit elkaar gerukt en tot beheersbare en maakbare componenten gemaakt. Waardoor het tot een alles vernietigend wapen werd dat tegen al het leven op deze wonderschone planeet is ingezet.

Om het vervolgens op een onnatuurlijke wijze aan de mensheid voor te schotelen, zoals we nu kunnen zien in de doelen van ‘The Great Reset’. Het is dus een exact satanisch tegenbeeld van de oorspronkelijk geestelijke evolutionaire impuls. De volgende film laat zien hoe de mens in zijn natuurlijke staat de natuur en zijn verhouding ertoe beleeft en vormgeeft.

– Aluna – An Ecological Warning by the Kogi People –

Asura’s en het zelfbewustzijn
De Asura’s zijn een moeilijk te begrijpen tegenkracht. Rudolf Steiner zei dit over deze moeilijk te transformeren tegenkracht in zijn, hierboven al aangehaalde lezing GA 107 (HIER):

”Want deze Asurische geesten zullen ertoe aanzetten datgene wat ze vast hebben gegrepen, namelijk de kern van het wezen van de mens, de bewustzijnsziel samen met het ‘ik’, om zich te verenigen met de aardse stoffelijkheid. Fragment na fragment zal uit het ‘ik’ worden gescheurd, en in dezelfde mate waarin de Asurische geesten zich in de bewustzijnsziel vestigen, moet de mens delen van zijn bestaan op aarde achterlaten. Wat zo de prooi van de Asurische machten wordt, zal onherstelbaar verloren gaan.

Niet dat de hele man hun slachtoffer hoeft te worden – maar delen van zijn geest zullen worden weggerukt door de Asurische krachten. Deze Asurische krachten worden vandaag aangekondigd door de heersende neiging om volledig in de materiële wereld te leven en zich niet bewust te zijn van de realiteit van spirituele wezens en spirituele werelden.
De Asurische machten bederven de hedendaagse mens op een manier die meer theoretisch dan feitelijk is. Tegenwoordig misleiden ze hem op verschillende manieren door te denken dat zijn ‘ik’ alleen een product is van de fysieke wereld; ze geven hem een soort theoretisch materialisme.”

Noot bij bovenstaande: In dit verband wordt tevens duidelijk gemaakt waar de mRNA-doodprikken met hydro-grafeenoxyde erin voor bedoeld zijn. Mensen met genoeg overgebleven bewustzijn nadat ze een vaccinazi hebben gehad, beschrijven het effect ervan op hun innerlijk als zou er een verbinding met hun wezen zijn doorgeknipt. Zoals dat in het voorgaande citaat en in andere lezingen (HIER) ook door Steiner werd benoemd.

Omdraaiing..!
De invloed van de tegenkrachten, met name Ahriman, zorgde er voor dat de waarheid 180 graden werd omgedraaid in haar tegendeel. Hierdoor gingen met name de rationeel/analytisch geschoolde wetenschappers ervan uit dat de fysieke hersenen het geestelijk georiënteerde bewustzijn voortbrengen. Dit geheel volgens het materialistische principe dat het leven is ontstaan uit de materie. Gelukkig zijn er weldenkende en welvoelende wetenschappers die tot een ander inzicht zijn gekomen.

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de BDE blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen. Veel meer met ‘de ogen van Liefde’ naar de Aarde kijken..! (klik voor artikel over BDE)

Een daarvan is de cardioloog Pim van Lommel, die met zijn onderzoek naar BDE’s, de ‘bijna-dood-ervaringen’ van mensen, tot de conclusie kwam, dat er een continuïteit van bewustzijn is, dat geheel onafhankelijk van de fysieke hersenen bestaat en functioneert. Hij schreef op basis van de uitkomsten van zijn onderzoek het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ (HIER). Dit boek is verfilmd tot een indrukwekkende documentaire, die HIER te zien is.

Transformatie
Over de transformatie van de tegenkrachten zegt Steiner het volgende:

”Tegen het einde van het Atlantische tijdperk kwam het etherische lichaam dat overeenkomt met het hoofd rechtstreeks in het fysieke hoofd en bracht geleidelijk zelfbewustzijn in het fysieke lichaam teweeg. Fundamenteel gesproken werkt de mens nog steeds aan zijn onbewuste transformatie van het fysieke lichaam, aan de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. En in het tijdperk dat nu nadert, zullen die spirituele Wezens die bekend staan als de Asura’s in de bewustzijnsziel kruipen en daarmee in het menselijke ‘ik’ of ego – want het ‘ik’ licht op in de bewustzijnsziel.

De Asura’s zullen het kwaad voortbrengen met een veel machtiger kracht dan werd gehanteerd door de satanische machten in het Atlantische tijdperk of door de Luciferische geesten in het Lemurische tijdperk. In de loop van het Aardse tijdperk zal de mens al het kwaad dat hem door de Luciferische Geesten is gebracht, wegwerpen, samen met de zegen van vrijheid. Het kwaad dat door de ahrimanische geesten wordt gebracht, kan in de loop van karma worden vergoten.

Maar het kwaad dat door de Asurische machten is gebracht, kan niet op deze manier worden uitgewist. Terwijl de goede geesten pijn en lijden, ziekte en dood instelden opdat, ondanks de mogelijkheid van het kwaad, de evolutie van de mens nog steeds vooruit kan gaan, terwijl de goede geesten de werking van karma mogelijk maakten tot het einde dat de Ahrimanische krachten zou kunnen weerstaan en het kwaad.

Als het goed wordt gemaakt, zal het niet zo gemakkelijk zijn om de Asurische machten tegen te gaan als het bestaan van de aarde zijn loop neemt. Want deze Asurische geesten zullen datgene oproepen wat door hen gegrepen is, namelijk de kern van het wezen van de mens, de bewustzijnsziel samen met deze lokken hem naar een soort theoretisch materialisme. Maar naarmate de tijd verstrijkt – en de voortekenen hiervan zijn de losbandige, sensuele hartstochten die steeds vaker op aarde voorkomen – zullen ze het zicht van de mens op de spirituele wezens en spirituele krachten verblinden.

De mens zal niets weten, noch iets willen weten van een spirituele wereld. Meer en meer zal hij niet alleen leren dat de hoogste morele idealen van de mensheid slechts sublimaties zijn van dierlijke impulsen, dat het menselijk denken slechts een transformatie is van een vermogen dat ook door het dier wordt bezeten – maar hij zal deze visie in alle ernst innemen en zijn taak ordenen. leven in overeenstemming daarmee. De mens baseert zijn leven nog niet geheel op het principe dat zijn ware wezen van het dier afstamt.

Maar deze kijk op het bestaan zal onvermijdelijk ontstaan, met als gevolg dat mensen ook als dieren zullen leven, zal zinken in dierlijke impulsen, dierlijke hartstochten. En in veel dingen die hier niet verder hoeven te worden gekarakteriseerd, veel dingen die in de grote steden tot uitdrukking komen in orgieën van losbandige sensualiteit, kunnen we al de lugubere, helse schittering waarnemen van de geesten die we de Asura’s noemen.”

De Slavisch-Russische cultuurperiode..
Bovenstaande was misschien een wat lange introductie om bij het thema van dit artikel te komen. In mijn beleving was het echter noodzakelijk, om een lang verhaal korter te maken. Alles dat zich nu op het geopolitieke schaakbord aan zetten toont, is een aardse weerspiegeling van een occulte oorlog in de geestelijke sferen. De krachten van het duister hebben zich verenigd om te voorkomen dat de mens de oorspronkelijke plek inneemt, die hem evolutionair is toebedeeld..

Met de door de tegenkrachten gekaapte gave van het denken hebben zij de mens geprepareerd voor een eeuwig slavendom. Dit deden zij doordat zij de individualiseringstendens in dienst stelden van hun machtsagenda om de mensheid onderling te verdelen, zodat zij beheersbaar uit te roeien zou zijn. In een gepolariseerde vorm plaatsten zij het in het westen ontwikkelde individualisme tegenover het meer collectivistisch ingestelde oosten. Om zo door het scheppen van strijd elkaar beide wederzijds te laten vernietigen.

Dus werd het individu dusdanig geprogrammeerd, dat hij door de vernietiging van zijn individualiteit meehelpt het collectief te vernietigen. Het westen vertegenwoordigt hierbij het nu aflopende Vissentijdperk. Rusland en de rest van de Slavische bevolkingen in het oosten van Europa vertegenwoordigen de krachten van het nu beginnende nieuwe tijdperk van de Waterman of de Slavisch/Russische cultuurperiode. Om te voorkomen dat beiden zich met elkaar verenigen en elkaar verrijken, zoals ik heb beschreven in mijn artikel ‘Een ander ‘Verenigd Europa’..(HIER),  leven zij nu in een ogenschijnlijke staat van totale oorlog met elkaar.

De Russische volksziel en Poetin
De geïndividualiseerde gemeenschapszin die ik als het meest wezenlijke kenmerk zie van het Watermantijdperk, is in mijn beleving de dragende kracht voor de Slavisch/Russische cultuurperiode. Deze gemeenschapszin is als het ware in de volksziel van het Russische volk ingebakken. In hoeverre Putin als geopolitiek schaakgrootmeester de intrinsieke wezenskenmerken van de Russische volksziel manifesteert heb ik in mijn artikelen ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’ uit 2016 (HIER) en ‘Poetin komt uit de communistische kast..!’ uit 2018 (HIER) beschreven.

Hij heeft zich dan wel met de Russisch orthodoxe kerk verbonden, maar lijkt deze voor (geo)politieke ambities te gebruiken (HIER). In het Midden-Oosten van de laatste jaren heeft hij duidelijk laten blijken dat hij een belangenbehartiger is van de Zionistische agenda, zoals ook blijkt uit het recente artikel ‘Russia Might Defend Israel If Iran Launched Missile Strikes Against It’ op de site sott.net (HIER). Tevens bevestigt Poetin door zijn politieke besluitvorming in Rusland de Corona-psychotische benadering van ziekte en worden er eenzelfde soort maatregelen genomen als overal elders (HIER).

Russische cultuurperiode en het Watermantijdperk
Het geopolitieke schaakbord is er alleszins op gericht om te voorkomen dat de mensheid zichzelf vanuit een spiritueel perspectief als één organisme gaat ervaren, waarin ieder mens zich herkent in zowel zijn sociale als natuurlijke omgeving. Door de vele veroveringsoorlogen en de ontwikkelingen binnen wetenschap en technologie in de afgelopen eeuwen zijn de ideale omstandigheden geschapen voor de grote eindstrijd tussen de krachten van het licht en die van de duisternis, die er nu tijdens de overgangsfase van het einde van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, plaatsvindt. Die strijd zal nog veel heftiger kunnen worden dan wat nu waarneembaar is. Maar dat hangt natuurlijk volledig af van hoe ieder mens de individuele bewustzijnsontwikkeling oppakt en voortzet.

Hoewel insiders ervan uitgingen, dat Brezinski een van de topadviseurs was van president Barack Obama, vonden hun contacten vooral achter de schermen plaats, vooral doordat de reputatie van Brezinski als ‘havik’ zou botsen met de reputatie/het beeld van de ‘zachtmoedige Obama’.

Brzezinski, de meestersstrateeg en Ruslandhater
De Slavisch/Russische cultuurperiode wordt binnen de antroposofie als de zesde na-atlantische cultuurperiode gezien. De krachten die de vijfde na-atlantische periode, ofwel de Anglo/Germaanse periode voornamelijk hebben vormgegeven en bepaald, zijn nu op het hoogtepunt van hun macht. Daardoor zijn ze hoogmoedig geworden en dreigen hun hand te overspelen.

De Amerikaanse geopolitiek meestersstrateeg Brzezinski, die zelf van Slavische afkomst is (HIER), heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de huidige eindstrijd van onze cultuurperiode, door te helpen bij de stukken op het geopolitieke schaakbord op de juiste plaats te zetten. In het eerder benoemde artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’  ben ik daar ook dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

In de menselijke sociaalpolitieke geschiedenis, zijn er door de heersers van deze gevangenisplaneet verschillende experimenten uitgevoerd om te testen hoe bevolkingen zouden reageren op verschillende vormen van dictatuur en onderdrukking. Sinds de opkomst van het British Empire en de (Zionistisch) Angelsaksische onderwerping van deze aardbol, die kolonisatie en globalisering wordt genoemd, is er middels ontdekkingsreizen c.q. veroveringsreizen van alles aan gedaan om een toenemende macht te verkrijgen over de verschillende continenten en hun bewoners.

Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘geniepige en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting ‘aan de deuren van Europa staat te rammelen’…??!)

Het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, is de grootste landmassa met de meeste bewoners en de meeste grondstoffen. De machtsvergaring van het British Empire en het door haar latere geschapen American Empire, was en is er dan ook op gericht om dit continent volledig te kunnen controleren. In zijn boek The Grand Chessboard schrijft Brzezinski op pagina 31 het volgende over het beheersen van het Euraziatische continent:

“In dit verband is het van cruciaal belang hoe Amerika Eurazië ‘beheert’. Een macht die Eurazië domineert zou twee van ’s werelds meest geavanceerde en economisch productieve regio’s controleren. Een simpele blik op de kaart suggereert ook dat controle over Eurazië bijna automatisch zou leiden tot Afrika’s ondergeschiktheid, daarmee het westelijk halfrond en Oceanië (Australië).tot een geopolitieke periferie van ’s werelds centrale continent maken. Ongeveer 75 procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en het meeste aan fysieke rijkdom van de wereld is er ook, zowel in haar ondernemingen als in de bodem. Eurazië is goed voor ongeveer driekwart van ’s werelds bekende energiebronnen.”

Rudolf Steiner over de Russische volksziel
Hieronder enkele citaten van Steiner over de Russische volksziel uit zijn lezing ‘Preparing for the sixth epoche.’ (HIER)

”Maar op een veel, veel dieper niveau ligt bij de leden van de Russische intelligentsia het besef dat in de komende tijden een opvatting van gemeenschap, van broederschap moet heersen. De Russische ziel voelt dat het spirituele zelf moet afdalen, maar dat het alleen kan afdalen in een gemeenschap van mensen die doordrongen is van het bewustzijn van broederschap, dat het zich nooit kan verspreiden over een gemeenschap waar geen bewustzijn van broederschap is. Daarom maken Russische intellectuelen, zoals ze zichzelf noemen, het volgende verwijt aan West- en Centraal-Europa. Ze zeggen:

“Je schenkt geen enkele aandacht aan een leven van echte gemeenschap. Je cultiveert alleen individualisme. Iedereen wil een persoon op zichzelf zijn, alleen een individu zijn. Je drijft het persoonlijke element, waardoor ieder mens zich een individualiteit voelt, tot het uiterste.”

Dit is wat weergalmt vanuit het Oosten naar West- en Centraal-Europa in veel verwijten van barbaarsheid en dergelijke. Wie probeert te beseffen hoe het werkelijk zit, verwijt West- en Centraal-Europa dat ze alle gevoel voor menselijke verbondenheid verloren hebben. Heden en toekomst verwarrend zoals ze nu doen, zeggen deze mensen:

“Alleen in Rusland is er een echte en oprechte levensgemeenschap onder de mensen, een leven waarin iedereen zichzelf de broer van de ander voelt, als de ‘Kleine Vader’ of de ‘Kleine Moeder’ van de ander. De Russische intelligentsia zegt dat het christendom van West-Europa er niet in is geslaagd de essentie van de menselijke gemeenschap te ontwikkelen, maar dat de Rus nog steeds weet wat gemeenschap is.”

Hiermee geeft Steiner aan dat wat de Russische intellectuelen voorstaan een oude Luciferisch/Ahrimanische opvatting van gemeenschap is, waarbij het individu zich ondergeschikt maakt aan het collectief van de groep op basis van geïndoctrineerde machtsverhoudingen. Dit maakte een geperverteerde uiting van de essentie van de Russische volksziel mogelijk, waar het socialisme/communisme een vruchtbare voedingsbodem in vond. Een ware broeder/zusterschap komt voort uit een zuivere beleving van het ware christendom. Het volgende is wat Steiner daarover zei:

”Bij de opening van een van onze groepen is dit de inwijdingsgedachte die we in onszelf zullen ontvangen. Hierbij wijden wij bij de oprichting een groep toe. Gemeenschap en leven bezielen! We zoeken naar gemeenschap boven ons, de levende Christus in ons, de Christus die geen document nodig heeft en ook niet eerst geauthenticeerd hoeft te worden, omdat we Hem in onszelf ervaren.

Bij de oprichting van een groep zullen we dit als ons motto van toewijding nemen: Gemeenschap boven ons; Christus in ons. We weten verder dat als twee, of drie, of zeven, of velen in deze zin verenigd zijn in de Naam van Christus, de Christus in hen in ware waarheid leeft. Allen die in deze zin Christus als hun Broeder erkennen, zijn zelf zusters en broeders. De Christus zal als Zijn broer die man herkennen die andere mensen als broers herkent.”

Zoals in het onderstaande filmpje wordt getoond zijn we al met elkaar op weg naar een dusdanige bewustzijnsverandering dat we ons bewust aan het worden zijn van bovenstaande. Daardoor kan de gehele heersersagenda in duigen vallen. En dan zal blijken dat de huidige situatie in de driedimensionale matrix op alle mogelijke wijzen eraan bijdraagt dat we zullen slagen!!!

– The Tipping Point – Infinite Waters-

Disclaimer
Graag wil ik tot slot laten weten dat de inhoud van dit artikel voor mij gebaseerd is op zaken waar ik voor mijzelf op een zinnige wijze iets mee kan, gezien de huidige ontwikkelingen in de menselijke maatschappij. Of dat voor jou als lezer ook zo is, bepaal je alleen zelf. Voor mij staat geen enkele waarheid vast. Dus hoeft de inhoud van dit artikel ook geen absolute en vaststaande waarheid te zijn. In de woorden van Hans Laurentius in een artikel op zijn website betreffende de huidige gekte (HIER) kan ik mij ook geheel vinden. Hieronder enkele van zijn woorden:

Blijf leren, kijken, lezen, voelen en denken, hou de geest open en creatief, hoedt u voor absolutistische fanatici (ook die in uzelf) – én: wees geen papegaai of partijganger, en vertrouw die ook niet.

How about this?: ‘It is beautiful to be alone.
To be alone does not mean to be lonely.

It means the mind is not influenced and contaminated by society
’.
x
– J. Krishnamurti

(Vertaling:
Wat dacht je hiervan?: ‘Het is heerlijk om alleen te zijn.
Alleen zijn betekent niet dat je ‘eenzaam’ bent.
Het betekent dat de geest niet wordt beïnvloed
en besmet door de samenleving’
)

Dank voor de aandacht en een wakker nieuwjaar, lieve mensen.

Tot slot een mooie liefdevolle boodschap van Xavier Rudd voor 2022 en alle tijden daarna.

Wees jezelf, want dan ben je op je mooist en best!

Arend Zeevat

9 januari 2022

Source: wanttoknow.nl

Laat een bericht achter! Doe mee, wat vind u (jij) hiervan?

HNMDA UPDATE'S
!!! Blijf op de hoogte

! Meld je aan


.Meld je aan via mail

OF op telegram https://t.me/HNMDA_ALL


- S'morgens & S'avonds 1 nieuwsbrief met de nieuwste berichten
- Weekelijkse nieuwsbrief met alle headlines
- Soms een (verkeerd/ongewenst/test) mailtje, daar werken we aan...


...Anders hoor je het niet